Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

söndag 26 januari 2014

Adoptionen- Socialnämndens arkiverade handlingar om hur vi adopterades till Sverige och om vi ansågs lida av några sjukdomar eller inte!!!?


MEDGIVANDE

enligt 25 § svenska socialtjänstlagen att ta emot ett utländskt barn för adoption.

UMEÅ TINGSRÄTT
Ink. 90. 04 24
Akt.bil 8.

Socialnämnden i Umeå har i sammanträde den 1990-02-16 medgivit Anna o Gösta Nygren, Långgatan 48, 902 54 Umeå, Suecia

att ta emot ett utländskt barn för adoption och därvid anlita

för förmedlingshjälp.

Medgivandet är baserat på uppgifter i hemutredningen

den 1989-08-14.

Medgivandet gäller ett år efter datum för beslutet och endast

för att ta emot barn genom angivet förmedlingssätt.

Medgivandet avser ett barn i åldern 0-1 år syskonpar

i åldern 0-1 år.

Eventuellt andra villkor:

.............................................................................

/Enligt Socialnämndens uppdrag
Gunvor Eriksson.

Umeå Kommun Socialnämnden.

Umeå Tingsrätt - Översänder med originalet.

...............................................

JURIDISK MYNDIGHET
SAO PAULO

SEKTIONEN FÖR MINDERÅRIGA

Process nr. 343/90-0
Process nr. 344/90-4

KARL ARNE GÖSTA NYGREN, av svensk nationalitet, född den 27.8.1948, pass nr. 90 512323, och dennes hustru ANNA ELISABETH NYGREN, av svensk nationalitet, född den 19.11.1953, pass nr. 90 512275, bosatta på Långgatan 48, 902 54 Umeå, Sverige, har ansökt om adoption av minderåriga DEBORAH REIS DA SILVA och FERNANDO DOS REIS SILVA, födda den 10.12.1989, barn till Osvaldo Bernardes da Silva och Cledes Benedita dos Reis.

De enligt lagen krävda dokumenten har bifogats vederbörligen översatta.

Man bedömde att förmyndarskap skulle vara gynnsamt.

BESLUT
De minderåriga befinner sig i en situation som redan har förklarats för otillfredsställande. Den biologiska modern har rättsenligt blivit fråntagen sina föräldrarättigheter efter att i rätten ha gett sitt bifall till adoptionen av barnen. Vad den biologiska fadern beträffar, pågår en process som avser fråntagandet av dennes föräldrarättigheter, eftersom det är känt att inte heller han har de nödvändiga förutsättningarna för att kunna ta hand om barnen.

Med hänsyn till detta, ligger rättens beslut i barnens intresse. 
Till slut kommer barnen att kunna få det hem som hittills, olyckligtvis, förnekats dem.

Det är att påpeka, att det ansökande paret uppfyller de enligt lagen fastställda kraven. Med grund i bifogade dokument och i iakttaganden gjorda i rätten, kan man konstatera att paret kommer att kunna ge barnen allt de behöver för deras fullständiga utveckling.


JURIDISK MYNDIGHET
SAO PAULO

Certifikat 137/90
Handlingar 343/90-0

TILLSTÅND
ANTONIO AUGUSTO GUIMARAES DE SOUZA, domare vid sektionen för minderåriga i Sao Paulo, i enlighet med den myndighet som rättsenligt tilldelats honom, ger tillåtelse till den minderåriga FERNANDO DOS REIS SILVA, brasilianare, född i Anapolis i delstaten Goias, 03 månader gammal, född den 10 december 1989, barn till OSVALDO FERNANDES DA SILVA och CLEDES BENEDITA DOS REIS, att resa utomlands (länder: Sverige och de övriga länder som har diplomatisk kontakt med Brasilien), i sällskap med sina förmyndare, KARL ARNE GÖSTA NYGREN och ANNA ELISABETH NYGREN - pass nr. 90.512.323 respektive 90.512.275.
Sekreterare Magda de Oliveira Foz undertecknade i tjänst.
Den 13 mars 1990.
Tillåtelse har givits för utfärdande av pass. Domaren vid sektionen för minderåriga undertecknade i tjänst.

ÖVERSÄTTNINGENS RIKTIGHET INTYGAS
SystemTolk
Vasagatan 2, 902 46 Umeå.

....................................................

LÄNSSKATTEMYNDIGHETEN 
Västerbottens Län 
901 80 Umeå

UTDRAG ur folkbokföringsregistret
Datum 
1990-04-06

Mottagarens namn och adress
DOS REIS SILVA, FERNANDO

LÅNGG 48

904 54 UMEÅ

UMEÅ TINGSRÄTT
Ink. 90. 04 24

Ert personnummer är 891210-&%&%

Ni är registrerad som medborgare i BRASILIEN

Ni är kyrkobokförd fr o m 29/3 1990

i församling TEG

i kommun UMEÅ

i län VÄSTERBOTTEN

Detta meddelande kan användas i tre månader från utskriftsdatum i stället för personbevis.

...................................

Bevis om svenskt medborgarskap

På ansökan av svenska medborgarna Gösta Nygren och hans hustru Anna Nygren upptar statens invandrarverk deras adoptivbarn medborgaren i Brasilien Victor Fernando Nygren 891210-&%&% till svensk medborgare.

Norrköping den 13 augusti 1990.

STATENS INVANDRARVERK

Johan Östenson-Rogemark

Christine Kullander

Kopia till
pastorsämbetet i Tegs församling

Utan avgift

...................................................

Socialkontoret Umeå

1990 -02- 15

FFIA

Family Association
for
Intercountry Adoption

TILL SOCIALNÄMNDEN

Meddelande om utländskt adoptivbarn

Barnens namn: Fernando (P) och Deborah (Fl)

Födelsedatum 891210 Land: Brasilien

Sökandes namn och adress: Gösta och Anna Nygren
Långgatan 48
902 52 Umeå

.....................................................................................................

De sökande har idag föreslagits ta emot ovanstående barn som adoptivbarn.

De blivande adoptivföräldrarna undertecknar en försäkran, där de förbinder sig att överlämna all dokumentation från utlandet om barnen till socialnämnden för arkivering i akten. Det gäller ev. socialrapport, läkarutlåtanden, adoptionsbeslut eller motsvarande samt övrig skriftlig information om barnens bakgrund. Har denna information inte kommit socialnämnden tillhanda vid den tidpunkt då akten avslutas ber vi er kontakta familjen eller undertecknad.

I de fall de sökande fått medgivande (25§SOL) som upphört att gälla eller som hinner upphöra att gälla innan barnen anländer till Sverige, har de sökande uppmanats att anhålla om nytt medgivande hos socialnämnden.

Göteborg den 9 februari 1990

FAMILJEFÖRENINGEN FÖR INTERNATIONELL ADOPTION, FFIA Box 12027, 402 41 Göteborg

Kicki Larsson

Tel. 031- 12 07 27

146629

..............................................................................

Adoption 

Föräldrabalken kap 20, § 6

UTREDNING
Utskrivningsdatum
1990-05-28

Social Nämnd
Umeå kommuns

Utredare (namn och tjänsteställning)
Gunvor Eriksson, soc sekr

Sökande (adoptivföräldrarna)

Kvinnans namn                                                                                         Födelseår              Civilstånd
ANNA Elisabeth Nygren                                                                            531119-&%&%       g

Yrke/sysselsättning           Arbetsgivare
barnsköterska                       Västerbottens läns landsting

Mannens namn                                                                                        Födelseår               Civilstånd
Karl Arne Gösta Nygren                                                                           480827-%&%&             g

Yrke/sysselsättning              Arbetsgivare
teletekniker                             Televerket Västerbotten

Bostadsadress                                                                       Kyrkobokföringsort (församling och län)
Långgatan 48, 902 54 Umeå                                                               Teg AC

Egna barn (kön och födelseår)
-

Adoptivbarn (kön, födelseår och datum för adoptionen)

Fosterbarn (kön, födelseår och vistelsetid i hemmet)
Tvillingar: flickan Victoria och pojken Victor, födda 891210 i Brasilien.

Släktskap med det nu aktuella barnet (adoptivbarna)
Ej släkt.

Bostadsförhållanden (bostadens storlek och beskaffenhet, dess belägenhet, närhet till skola etc)
Villa om fyra rum och kök, nyrenoverad. Skolor finns i närheten.

Ekonomiska förhållanden
Göstas årsinkomst 165.000 kr, Annas årsinkomst 100.000 kr. Husets tax värde 320.000 kr, försäljn värde 750.000 kr, skuld 425.000 kr.
Gösta har del i skogsfastighet med tax värde 135.000 kr, skuld 45.000 kr.

Hälsotillstånd
Friska

Barn   
                                                                                               personnummer 891210-%&%&
Fullständigt namn Victoria Deborah Reis da Silva                                            
                             Victor Fernando dos Reis Silva

Kyrkobokförd på (fastighet)                                                             i (församling och län)
Harren 4                                                                                               Tegs fsl, Västerbottens län

Vårdnadshavare 
Anna och Gösta Nygren enligt beslut 1990-03-12 i Sao Paulo.

Hälsotillstånd
Friska, båda barnen.


Barnets föräldrar

Moderns namn
Cledes Benedita dos Reis

Faderns namn
Osvaldo Bernardes da Silva

Yrke/sysselsättning
-

Anledning till adoptionssamtycke
Den biologiska modern har enligt brasilianskt rättsligt beslut blivit fråntagen sina föräldrarättigheter efter att i rätten ha gett sitt bifall till adoption av barnen. forts->

(PS: Jaha, min biologiske far verkar ha stridit mot detta men blivit överkörd.. Typiskt Sverige att bara nämna modern så tur att Brasilien nämnde fadern..-Agenten)

"Vad den biologiska fadern beträffar, pågår en process som avser fråntagandet av dennes föräldrarättigheter, eftersom det är känt att inte heller han har de nödvändiga förutsättningarna för att kunna ta hand om barnen."

forts->
Umeå tingsrätt har begärt yttrande från Umeå kommuns socialnämnd sedan Anna och Gösta Nygren ansökt om att få adoptera tvillingarna Victoria Deborah och Victor Fernando, födda 891210 i Brasilien. Makarna Nygren hade socialnämndens medgivande 1989-09-14 att mottaga ett barn i åldern 0-1½ år för adoption. I början av februari 1990 fick de förfrågan om att ta emot tvillingar. De erhöll socialnämndens medgivande att ta emot ett barn eller tvillingpar i åldern 0-1½ år för adoption i beslut 1990-02-16. Makarna reste 1990-02-23 till Brasilien och kom 1990-03-23 hem med tvillingarna Victoria och Victor.

De känner ingenting till om de biologiska föräldrarna utöver att modern är 31 år och har fött 14 barn. Redan första dagen de kom fram till Brasilien fick de åka till FFIA:s kontaktperson och hämta med sig tvillingarna till hotellet. De bodde på ett bra hotell och hade kontakt med de tre övriga svenska familjer som samtidigt hämtade barn genom FFIA:s förmedling. På grund av tillsättandet av en ny president var bankerna stängda och de hade problem att få ut pengar och fick vänta på passet till sista dagarna innan de reste hem.

Sedan de kom hem har båda barnen varit friska och vuxit mycket. Första 1½ månaden var båda föräldrarna föräldralediga och nu är Anna föräldraledig. Gösta kommer att vara ledig igen senare i sommar. Adoptivbarnen har blivit väl mottagna av släktingar och vänner. Mormor ställer gärna upp och hjälper till med barnbarnen. Båda makarna är mycket lyckliga över att ha fått ta emot dessa båda fina barn och tycker att det är väldigt roligt att vara föräldrar, trots att de båda barnen kräver deras uppmärksamhet hela tiden.

Utredaren har ett mycket gott intryck av makarna Nygren. De synes ha goda förutsättningar att ge Victor Fernando och Victoria Deborah en trygg, kärleksfull och stimulerande uppväxtmiljö.

Med hänvisning till ovanstående föreslås socialnämnden besluta

att i yttrande till Umeå tingsrätt tillstyrka Anna och Gösta Nygrens, Långgatan 48, 902 54 Umeå, ansökan om att få adoptera Victoria Deborah Reis da Silva, 891210-%&%& och Victor Fernando dos Reis Silva, 891210-%&%&, då adoptionen är till fördel för barnen.

I tjänsten

Gunvor Eriksson

soc sekr

.......................................................................................................................

Kommunal nämnd                                                      Uppföljningsrapport om barn fött i utlandet
Umeå kommuns socialnämnd                                     Datum
Gunvor Eriksson, 090-16 19 00                                   1990-05-08

Uppgifter om barnet

Barnets ursprungliga namn
Fernando dos Reis Silva
Deborah Reis Da Silva

Barnets svenska namn
Victor Fernando Nygren och Victoria Deborah Nygren

Barnet anlände från                                                                   Datum för ankomst till Sverige
Brasilien                                                                                          1990-03-23

Barnets adoptivföräldrars/blivande adoptivföräldrars namn
Anna och Gösta Nygren,

Adress
Långgatan 48, 902 54 Umeå

Datum för hembesök                                                       Antal månader som barnet vistats i familjen
   1990-04-26                                                                            1 ½ månad

Rapport

Rapporten bör ge en så klar och fyllig bild som möjligt av barnets anpassning och nuvarande situation i familjen. Följs dispositionen nedan blir rapporten lättöverskådlig.

1 Beskrivning av barnets fysiska utveckling
Förändringar i barnets längd och vikt samt matvanor. 
Barnets motoriska utveckling. Ev sjukdomar efter ankomsten samt barnets nuvarande fysiska tillstånd.

2 Beskrivning av barnets psykiska utveckling
Omställningsproblem till den nya miljön. Förståndsutveckling, språkutveckling, eventuella specialintressen.

3 Barnets förhållande till omgivningen
Kontakten med föräldrar och syskon, släktingar, lärare och kamrater. Känslomässig utveckling.

4 Viktiga händelser
Förändring inom familjen, flyttning, resor etc.

5 Yttrande 
Utredarens allmänna intryck av familjen samt omdöme om barnets situation.

Tvillingarna Victor Fernando och Victoria Deborah är nu snart 4 månader gamla. De har sedan den 27/3 ökat i vikt, pojken från 4.390 gr till 5.930 gr och vuxit 4 cm till 60 cm och flickan från 4.100 gr till 5.450 gr och vuxit 3 cm från 55,5cm  till 58,5cm.

Ingen av barnen har varit sjuk sedan hemkomsten och båda utvecklas på ett bra sätt. De griper och håller i leksaker, suger på sina fingrar och jollrar. De äter mera och tjockare välling nu. Sedan 2 veckor sover båda hela nätterna utan nattmål. Pojken är lugnare och flickan har mera temperament. Barnen tas ut i tvillingvagn på promenader varje dag. De tycker om att badas och när de sitter i var sin babysitter trivs de i varandras sällskap.

Båda adoptivföräldrarna har varit hemma fram till nu sedan de hämtade tvillingarna. Nu är Anna föräldraledig och Gösta kommer att vara ledig igen senare i sommar.

Adoptivbarnen har blivit väl mottagna av släktingar och vänner. Alla blir mycket förtjusta i de fina barnen. Syskonbarnen vill gärna vara med och sköta och sysselsätta sina kusiner. Far- och morföräldrarna delar adoptivföräldrarnas glädje över barnen. Morföräldrarna bor nära, så de har möjlighet att ofta besöka sina barnbarn, delta i vården av dem och nära följa deras utveckling.


....................................................................................................................................


Kommunal nämnd                                                      Uppföljningsrapport om barn fött i utlandet
Umeå kommuns socialnämnd                                     Datum
Birgit Bergström, 090- 16 19 00                                      1990-08-15

Uppgifter om barnet

Barnets ursprungliga namn
Fernando dos Reis Silva
Deborah Reis Da Silva

Barnets svenska namn
Victor Fernando Nygren och Victoria Deborah Nygren

Barnet anlände från                                                                   Datum för ankomst till Sverige
Brasilien                                                                                          1990-03-23

Barnets adoptivföräldrars/blivande adoptivföräldrars namn
Anna och Gösta Nygren,

Adress
Långgatan 48, 902 54 Umeå

Datum för hembesök                                                       Antal månader som barnet vistats i familjen
1990-08-15                                                                          4,5 mån

Rapport

Rapporten bör ge en så klar och fyllig bild som möjligt av barnets anpassning och nuvarande situation i familjen. Följs dispositionen nedan blir rapporten lättöverskådlig.

1 Beskrivning av barnets fysiska utveckling
Förändringar i barnets längd och vikt samt matvanor.
Barnets motoriska utveckling. Ev sjukdomar efter ankomsten samt barnets nuvarande fysiska tillstånd.

2 Beskrivning av barnets psykiska utveckling
Omställningsproblem till den nya miljön. Förståndsutveckling, språkutveckling, eventuella specialintressen.

3 Barnets förhållande till omgivningen
Kontakten med föräldrar och syskon, släktingar, lärare och kamrater. Känslomässig utveckling.

4 Viktiga händelser
Förändring inom familjen, flyttning, resor etc.

5 Yttrande 
Utredarens allmänna intryck av familjen samt omdöme om barnets situation.

Tvillingarna Victor Fernando och Victoria Deborah är nu 8 mån gamla. Victor har sedan 8/5 ökat från 5930 gr till 7620 gr och vuxit 7 cm och är nu 67 cm lång. Victoria har ökat från 4100 gr till 7180 gr och vuxit från 58,5 cm till 66 cm. De har idag varit på läkarkontroll och fått 2:a vaccinationssprutan av tre.

Ingen av barnen har varit sjuk sedan hemkomsten och båda utvecklas normalt. De griper och håller i leksaker. Barnen jollrar och skrattar och verkar pigga och nyfikna. Två vällingmål har bytts ut mot pure och lättgröt och båda barnen äter med god aptit. Victor och Victoria sover hela nätter nu. Båda barnen visar temperament men Victor är den lugnare av dem. De tycker om att ligga på golvet och har börjat förflytta sig. barnen tas ut på promenader varje dag.

Båda adoptivföräldrarna har varit hemma första tiden efter barnens ankomst. Anna är nu föräldraledig och Gösta har börjat arbeta efter sommarens ledighet.

Victor och Victoria har blivit väl mottagna av släktingar och vänner. Alla är mycket förtjusta i de fina barnen. Syskonbarnen vill gärna vara med och sköta om och sysselsätta sina små kusiner. Mor- och farföräldrarna delar adoptivföräldrarnas glädje över barnen. Morföräldrarna bor i närheten, så de har möjlighet att ofta besöka sina barnbarn, delta i vården av dem och följa deras utveckling.

Utredaren har ett positivt intryck av familjen Nygren. De visar och uttrycker lycka och glädje över att ha fått ta hand om Victor och Victoria. Barnen syns ha de bästa förutsättningar att få bra vård och goda uppväxtförhållanden hos familjen Nygren. 

I tjänsten

Birgit Bergström
vik soc sekr
.....................................................................................................................

Ja, under barndomen var det enkelt och lyckligt.. Men tonåringar det skulle de aldrig klara av, minsta lilla bråk eller konflikt och de kontaktade BARNPSYK.. Som stämplade offren och grusade framtidsmöjligheterna.. Sen såg de inte att det var vi som var offren, och inte rasisterna på skolan..

De bästa förutsättningarna kanske, om de haft äkta föräldrakänslor för sina barn vilket dessa individer totalt saknade.. 
Det är klart att alla kan älska en hundvalp eller en bäbis/unge, men testa en tonårig dobermannhund eller en tonårig brasilianare som gör uppror i hemmet eller hamnar i trubbel till följd av ret och ryktesspridning... Biologiska föräldrar älskar dem också, inte dessa ynkryggar till adoptivföräldrar... 

Och en övertro till systemet är djävligt dåligt att ha.. Man ska anse att systemet bara sabbar för barnen, och aldrig kontakta dem..!- Agenten...!!!
.........................................................................................................................

UTREDNING/ARBETSPLAN
900209 Förfrågan från FFIA om makarna kan bedömas få medgivande för tvillingar, då organ nu har fått förfrågan om att plac tvillingar i svensk familj. De måste resa inom ngr vck.

900212 tjänsteskrivelse till soc n, 900216 beslut om medgivande för tvillingar

900223 åker makarna och kommer 900323 hem med tvillingarna. De fick stanna 5 dgr längre pga ny president och de fick ej fram passen, bankerna stängda

900426 Hembesök. Pojken större och lugnare, de väger 4390 resp 4100 gr. Eg skall Bras ha 2 uppf rapporter innan bras adopt beslut kommer, men jag föreslår att de söker adoptionen vid Umeå tingsrätt genast så får rätten avgöra om den kan fatta svenska ad besluten nu.

De mottogs av sv kontaktperson i Sao Paulo, Annika Rydberg, som ville de skulle hämta barnen direkt. For sedan direkt till hotellet med packning, barn och allt. Bra hotellm kontakt med andra svenska familjer som var där. Anna blev magsjuk 2-a vck, 3-e vck var de till domstolen. Fick inte ut passen och hemresan uppsköts till sista dagen innan de hade varit tvugna köpa nya biljetter. Köpte en del souvenirer men inflationen var hög och allt blev mkt dyrare under tiden därnere.

900508 uppföljningsrapport ett 900528 Adoptionsutredning
900815 uppföljningsrapport två görs av Birgit Bergström

900705 Tingsrättens beslut om adoption.

901107 talar med Anna, barnen vuxit och utvecklats, Victor drar nu upp sig och kryper.
Victoria sitter mera still. Båda varit friska hela tiden. Ännu inte kommit brasilianska adopt beslutet och svenska medborgarskapen.
Bras domaren varit på besök i Göteborg men de kunde ej fara på träffen hos FFIA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar