Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

söndag 20 maj 2012

Psykologutlåtande efter att ha gjort en massa test bevisar att jag inte lider av en utvecklingsstörning samt att jag inte lider av aspergers syndrom, snarare så lider jag av autismsvårigheter/drag av autism och har problem med icke-verbala inlärningar samt med koordinationen.

Barn- och ungdomspsykiatriska länskliniken Umeå-enheten

2006-03-13 Per Höglund, psykolog /Dok

Nygren, Victor Fernando, 891210-%&%&

Metod: WISC III, Leiter, D-KEFS, Becks ungdomsskalor, Browns SDD-skalor, Attachment Style Ouestionarie ASQ.

Bakgrund, syfte:
Victor kommer till Sverige från Brasilien vid 2½ månaders ålder. Var hemma med mamma Anna t o m 3 års ålder. Började därefter på dagis. Vid ankomsten till Sverige hade Victor svårt för blickkontakt, vlket då ledde till tankar om autism eller synskada. Temperamentsfull redan från späd ålder.

Victor har aldrig varit rädd eller blyg att uppträda eller stå i centrum. Bränner ofta kamratrelationer p g a sitt beteende. Beskrivs som mycket noggrann på gränsen till tvångsmässig. Kräver millimeterrättvisa och hamnar ofta i konfliktsituationer i hemmet och privat. Svårt att se andras perspektiv.

Sedan slutet av år 2000 har Victor med föräldrar varit i kontakt med barn- och ungdomspsykiatriska kliniken utifrån Victors bråkighet, trots och aggressivitet. I skolsituationen har Victor svårt att vänta på sin tur. Upplevs omognare än andra i klassen (Nej, det fanns några elever som var omognare än mig i klassen på låg och mellanstadiet, en av dem hade elevass). I skolan tillsätts extra resursen under raster (för att hålla koll på de som retades med mig ja från en äldre klass, detta under låg och mellanstadiet då). Periodvis finns en klassassistent som försöker hjälpa Victor att reda ut de konfliktsituationer som uppstår (Nej, detta är felaktigt!! Personassistenten som fanns i klassen under låg och mellanstadiet var inte min elevass utan en annan elevs assistent, självklart var han ett extra stöd för hela klassen men inte speciellt för mig!! Och vad gäller elevassistenten jag hade på Tegs Centralskola i några veckor under andra terminen av årskurs 9 så var den personen påtvingad mig utifrån att rektorerna såg mig som den som var en "fara för andra" på skolan, trots att detta var felaktigt och att det egentligen borde ha varit en annan person som fått assistent. Det jag vill komma fram till är att jag inte periodvis har haft elevass.. Jag hade bara elevass en kort tid under några veckor eftersom jag fick skulden av TC efter mössincidenten, jag hade egentligen inget behov av denna assistent över huvud taget men de var för dumma för att inse det. Man bör gå efter alla de andra åtta och en halv terminer där jag inte hade elevass)! 

Under hösten 2004 försämras Victors mående. Han stannar hemma från skolan, vill inte göra sina läxor. Ter sig ledsen. Har uttalade suicidtankar. Victor har under perioder haft kraftiga humörsvängningar och varit i konflikt både i skolan, med föräldrarna samt med systern. Han har då varit aggressiv och slagit föräldrar och även varit i bråk med lärare på skolan. (Jag anser att detta ger en orättvis bild. Även om sakfrågorna stämmer att jag var våldsam mot föräldrarna och bråkade med min syster i hemmet samt hamnade i konflikt med en lärare så framstår det som överdrivet här! Det nämns inte att bråken med syrran inte enbart berodde på mig och att även min syster var riktigt våldsam, det nämns inte att tjafsen med föräldrarna hade sin grund i att jag mådde dåligt över min skolsituation där jag blivit placerad i fel klass efter att jag slutat Östtegs skola och det nämns slutligen inte att det där med bråk med lärare enbart gällde en lärare! Och det var inte så att jag flög på läraren utan han var den som bad om ett utbrott genom att gripa tag i mig under en konfliktsituation mellan mig och andra elever och sedan inte hörsamma min uppmaning till honom om att släppa mina armar när jag skulle flyga på en person som nyss slagit mig.. Han hade ju sig själv att skylla då kan man tycka, och de två andra lärarna kom och undsatte honom och släpade in mig på rektorsexpeditionen där de kopplade polisgrepp och låg över mig så att jag blev mosad under dem.. Självklart så var man våldsam när de gjorde allt detta, inte fan låter man dem göra sånt utan våldsamt motstånd)? Har under vissa perioder varit lugnare och svarat bra på när omgivningen ger honom mycket positiv feed-back.

Victor påbörjar Zoloft medicinering 2004-12-16 utifrån nedstämdhet och aggressionsutbrott samt fixeringar som kan ta sig tvångsmässiga uttryck. Under december 2005 beslutas att Victor och föräldrarna ska ges behandling utifrån funktionell familjeterapi utifrån de konflikter som funnits i familjen och de problem Victor uppvisar i skolan. (Här har personalen på BUP felaktigt köpt skolans skitsnack om att jag var problemet, det var uppenbarligen inte bara jag som var orsaken till problemen på skolan, de bortser helt från fjortisarna, killen med mössan och andra idioter). Ärendeansvarig bedömer dock att en utredning kring Victors kognitiva funktionsnivå, samt att utesluta andra neuropsykiatriska tillstånd.

Frågeställningen blir således:

1. Kan Victors aggressiva beteende samt tvångsmässiga fixering förklaras av en utvecklingsstörning?

2. En uppmärksamhets. och impulskontrollsvårigheter?

3. Brister i socialt samspel vilket förklaras av aspergers diagnos?

Resultat: Undertecknad träffar Victor vid tre utredningstillfällen 2006-01-30-2006-02-14. 
Undertecknad har tidigare träffat Victor och hans familj tillsammans med ärendeansvarig vid hembesök. Victor är vid utredningstillfällena 16 år. Victor ger en god formell kontakt. Tar ögonkontakt. Dock uppvisar han en viss misstänksamhet inför testsituationen och frågar återkommande kring syftet med utredningen. Victor arbetar träget och har god uthållighet i testsituationen. Uppvisar ej någon motorisk orolighet utan snarare en viss släpighet. Victor har en klumpig handmotorik och skriver sitt namn relativt klumpigt. Även övningar som kräver öga-handrörelse med penna kan en viss klumpighet iakttas. När det gäller Victors tal har han en relativt entonig satsmelodi, men uttrycker sig på ett korrekt sätt. Emotionellt har Victor lätt att uttrycka besvikelser och känslor för de oförrättelser  han upplevt. Har dock svårare att perspektivera och se andra personers uppfattning kring hans beteende.

På WISC III, ett allmänt begåvningstest presterar Victor sammantaget resultat under normalvariationen. Då Victor nyligt fyllt 16 år och går i en årskurs under sin egen används tabell för åldersgrupp 15½ år som  var en jämförelse. Victors resultat på hela testet ligger inom intervallet 57-72. Det finns en signifikant tolkningsbar variation mellan verbal och performanceskalan där Victor presterar signifikant bättre på de verbala deltesten än på performancedelen. När det gäller delfaktorer är det främst delfaktorerna snabbhet och perceptuell organisation som avviker signifikant lägre och där Victor uppvisar klara svårigheter. När det gäller faktorn uppmärksamhet är denna inom normalvariationen. Victor har ett signifikant bättre värde på sifferrepetition. Detta högre värde på sifferrepetition förklaras främst genom att Victor använder sig av en effektiv strategi som kallas chunkning. 
När man kvalitativt går igenom de enskilda deltesten i WISC III kan man se att Victor har svårt att klara en del av performancetestet p g a tidsbrist. Vidare kan man se på performancetestet att Victor misslyckas ibland p g a att han ej kan se helheter utan använder sig mer av trial-error metoder och löser problemen från detalj till detalj, vilket innebär att han i slutändan kommer fram till fel lösning.

Då resultaten från WISC III gav låga IK-poäng gjordes Leiter-R, visuellt logiskt batteri för validera eller förkasta hypotesen om ev utvecklingsstörning. Detta är ett helt icke-verbalt begåvningstest som används för IK-bedömning. Resultaten från Leiter-R ger ett sammantaget resultat på IK, helskala på 83 IK poäng.

                                       IK             Konfidensintervall
Logisk förmåga                       83                      75-89
Visualiseringsförmåga             89                      82-96
IK, hela skalan                  83                   76-90

Det enskilda deltest som avviker signifikant är Visuella analogier där Victor presterar något under normalgruppens.

På D-KEFS erhöll Victor på deltestet TMT på visuell scanning 4 skalpoäng. På nummersekventering erhöll han 11 skalpoäng. På bokstavssekvenser erhäll han 2 skalpoäng medans Victor på uppgiften där det gäller att byta mellan nummrer och bokstäver erhåller Victor 1 skalpoäng. Deltestet som heter motorisk snabbhet erhåller Victor 11 skalpoäng.

På deltestet mönsterflöde erhåller Victor sammanlagt resultat på 3 skalpoäng. Kvalitativ observation visar att Victor har svårt att hålla de uppställda reglerna i huvudet samtidigt som han utför uppgiften. Vidare finns en upprepning av samma figur vid ett flertal tillfällen som även den bryter mot de uppställda reglerna. Slutsatsen blir således en begränsning av högre exekutiva funktioner, igångsättande av visuella problemlösningsstrategier. Undertecknad tolkar det dåliga resultatet som att Victor har svårt med simultanförmåga och att få en visuell överblick över situation och hantera icke verbal kreativitet. En tolkning av de likvärdiga resultaten mellan betingelserna på mönsterflödet speglar att det inte endast handlar om en oförmåga till kognitivt växlande mellan strategier utan snarare speglar Victors begränsade förmåga till formframställning.

På Volorworld interference test erhåller Victor mellan 7-9 på samtliga betingelser. Inget avvikande i dessa resultat, men Victor erhåller på betingelse 2, 9 skalpoäng när det gäller att läsa färgnamn, vilket talar mot en dyslexi diagnos. 

På deltestet Sortering erhåller Victor 6 skalpoäng på betingelser 1, Fri sortering,. På betingelse 2 när det gäller sortering igenkännande har Victor svårare att se sammanhang som presenteras av undertecknad. Victor erhåller 1 skalpoäng på denna deluppgift. Det låga resultatet på dessa ställer en del frågetecken kring Victors förmåga utifrån visuella mönster skapa ett sammanhang som blir begripligt.

På deltestet Begreppsförståelse får Victor på de primära måttet 8 skalpoäng. Däremot kan man se kliniskt se att Victor ofta upprepar och håller kvar vid felaktiga svar och kan ej ändra trots återkoppling. Således en viss fixering som gör att på upprepade inkorrekta svar erhåller Victor sammantaget resultat på 1 skalpoäng, vilket bekräftar en del av Victors svårigheter att förhålla sig flexibelt till problemlösning och fastnar lätt i tidigare lösningsstrategier.

För att mer kunna beskriva Victors emotionella mående gjordes Becks ungdomsskalor. Resultatet från detta deltest är enl följande: På ångestskalan erhåller Victor ett genomsnittligt resultat. Victor har däremot på depressionsskalan något förhöjda resultat, vilket bl a kan förklaras av att Victor ofta senaste tiden känt en hopplöshet när han tänkt på framtiden samt att han känt sig trött och haft suicidala tankar. Det dåliga måendet kan till viss del förklaras av den kris som uppstått den senaste tiden i skolan där Victor varit upptagen av att älta de missgärningar som han upplever sig varit utsatt för samt att han känt sig utan för på skolan och upplevt sig missförstådd av omvärlden. Detta har också lett till att Victor har mycket misstänksamhet mot omgivningen, vilket också kan till viss del märkas i testsituationen. När det gäller ilskeskalan erhåller Victor ett mycket förhöjt resultat på den, 99,7:e percentilen. Victor har utifrån den situation som uppstått runt omkring honom en upplevelse av att andra är orättvisa mot honom och att andra ställer till problem för honom. Victor ger ett uttryck i testet att han både upplever sig orättvist behandlad och upplever en ilska kring detta samt att andra försöker trycka ner honom och även att vuxenvärlden försöker bestämma över honom. Vidare finns en tydlighet att Victor har svårigheter när det gäller att hantera affekter och kan explodera i aggressivt beteende. När det gäller skalan normbrytande beteende erhåller Victor något förhöjda värden på 88, 5:e percentilen. Det är främst aggressivt beteende där Victor skattar sig själv högt, att han säger fula ord till vuxna samt har ett aggressivt beteende. När det gäller skalan för självkänsla erhåller Victor det mycket låga på den 24,2:a percentilen. Det är främst teman kring hur utseende och identitet som Victor skattar sig lågt på.

På Browns ADDskala erhåller Victor ett T-poäng på 67, vilket avviker mer än 1,5 SD. De delskalor där Victor får höga värden är främst oförmåga att reglera känslor och att han har låg energinivå.

Sammanfattning

Victor har en sammantagen kognitiv förmåga som ligger inom konfidensintervallet 57-72 IK enligt WISC III och på Leiter-R 83 IK, konfidensintervallet 79-90 IK.
Ovanstående testresultat visar att Victor har en spretig begåvningsprofil där Victor presterar signifikant bättre på verbala deltest än ickeverbala deltest, en skillnad på 37 IK poäng. Den sammantagna bedömningen utifrån testresultat och den pedagogiska bedömningen är att Victor inte bedöms ha en utvecklingsstörning. I skolan presterar Victor VG och G i betyg. De verbala deltesten på WISC är där Victor visar sina styrkor är ofta deltest som är nära sammankopplade med skolprestationer. De styrkor som Victor uppvisar är främst verbal förståelse, verbal upprepning och auditivt minne.

Däremot kan Victors ojämna kognitiva förmågor förklara en del svårigheter han uppvisar i det vardagliga livet som har att göra med ickeverbala inlärningssvårigheter av typen Non-Verbal Learning Disorder. I det vardagliga livet uppvisar Victor svårigheter som att han är överfokuserad på vissa detaljer, konkret i sitt vardagliga tänkande och har svårt att läsa av sociala situationer, vilket leder till svårigheter att utnyttja feedback i vardagliga situationer. Motoriskt kannoteras att Victor i testsituationen är klumpig i sin finmotorik. /För övrig bedömning av motorik se sjukgymnast bedömning) Victors svårigheter är således snarare kopplad till perceptuella svårigheter, att han visuellt har svårt att få överblick över arbetsmaterialet t.ex. vid figursammansättning och blockmönster. Vid bildarrangemang har Victor svårt att tolka och förstå det rätta orsakssammbandet. I detta deltest kan man se att Victor drar förhastade slutsatser och kan inte tillgodogöra sig av feedbak, vilket leder till att uppenbara fel inte upptäcks och "trycks in" i en egen förklaringsmodell. Dessa svårigheter kan i vardagslivet översättas till att Victor har svårt att förstå och tolka händelser i vardagen, där han snarare misstolkar information och där svårigheten att återkoppla feedback utvecklar en mer rigid uppfattning av sociala situationer.

När det gäller uppmärksamhet har Victor svårigheter med visuell uppmärksamhet där kodning och symbolletning erhåller låga resultat (3 resp. 2 skapoäng). Medans han på auditiv uppmärksamhet (sifferrepetition 15 skalpoäng) fungerar mycket bättre. Skillnaden mellan dessa former av uppmärksamhet är m.a.o. stor.

Sammantaget bedöms ej Victor tillfullo uppfylla kriterierna för DAMP, eller autism/asperger diagnos även om Victor uppvisar vissa av dessa symptom. Däremot finns perceptuella svårigheter och motoriska ojämnheter i utvecklingen som kan förklara Victors svårigheter i vardagen. Det är därför viktigt att se Victors beteendebekymmer utifrån ickeverbala inlärningssvårigheter, så att omgivningen kan ge stöd i stället för bestraffning för något som mer handlar om Victors oförmåga. Victors svårigheter kan utifrån DSM IV beskrivas som genomgripande störningar i utvecklingen. Undertecknad bedömer således att Victor har en funktionsnedsättning som ger varaktiga bekymmer i vardagen och att han är i behov av stöd och hjälp från omgivningen och samhället.

Mitt yttrande: "Jag har hela tiden påpekat i möten med läkare när förvaltare har varit närvarande att jag INTE hade fullt ut asperger, jag sa "drag av autismsvårigheter" vilket var den diagnos som BUP gtt mig.. Men idiotläkarna sa att asperger var samma sak i princim vilket det klart och tydligt inte är.. Asperger krävde sex kriterier och jag uppfyllde bara tre, aspeger är värre än enbart enstaka drag av autismsvårigheter. Kommer anmäla detta till socialstyrelsen! Om läkare vill överdriva eller något till försäkringskassan så får de väl göra det då.. Men inte under förhandlingar om förvaltarskap!!!??? Pengar är hjälp och så även socpedagogskontakt och SOL-team (även om jag ogillar skvaller från SOL-team angående min skötsel av djur), förvaltarskap är inte hjälp, det är tyranni och förtryck!!! Det är straff och känns som bestraffning!! Det känns ännu mer som bestraffning när man inte får behålla de djur man köpt och skött (katten och dobermannvalpen)".

Förslag till åtgärder
Se den sammanfattade bedömningen i kurator Sibyllas intyg.

Per Höglund
Leg psykolog.

Sibyllas sammanfattning

2006-04-04

Journalsammanfattning

I källorna utifrån test, anamnes och uppförande finns paranoida personlighetsdrag.

Diagnos/DSM IV
Axel 1 299.80 Genomgripande störning i utvecklingen UNS.
                        Autistiska drag-Icke verbala inlärningssvårigheter
            315.4   Störd utveckling av koordinationsförmågan
            313.81 Trotssyndrom

Axel 11            v62.89 Marginell mental retardation
Axel IV            Skolan

Min förklaring angående diagnosen "marginell mental retardation":

Jag ringde upp Sibylla på BUP för cirka tre veckor sedan och hon förklarade att "marginell mental retardation" inte är detsamma som "Lindrig utvecklingsstörning". Hon menar att jag enligt de tester som gjorts har denna diagnos och att det innebär en IK på 83 ungefär. Att jag fått 107 i IQ efter att ha gjort det danska NASA-nättestet innebär bara att saker och ting förändras med åren.. Denna diagnos sattes ju 2006 efter mitt dåvarande tillstånd! Det har alltså gjorts en missbedömning när de som läst diagnosen "marginell mental retardation" tolkat det som att jag har en lindrig utvecklingsstörning vilket jag inte har, om man har en sådan så är ens IQ på 40-69 om jag inte minns fel och man skulle då vara på en kognitiv ålder som en 9- 12- åring. Med marginell mental retardation så har jag en IK på 83 vilket är betydligt högre och en kognitiv ålder på garanterat min åldersnivå.

I samband med att jag skulle planera för utflyttning från hemmet år  2008 så skrev läkare Mirsrada och kurator Sibylla ett läkarintyg angående LSS (Sol-team), och detta intyg skrevs år 2008 baserat på den här utredningen daterad år 2006. Min ex-förvaltare Håkan Gyllin grävde fram detta intyg som skrivits ner i syfte att fixa SoL-teams stöd åt mig och använde det i rätten år 2010 i förhandlingen om förvaltarskap när han som var min gode man ville bli en förvaltare istället!! Självklart var intyget för gammalt då det skrevs för två år sedan (2008) men byggde på uppgifter från utredningar på BUP som daterades 2006, alltså fyra år tillbaks i tiden! Mitt ursprungliga behov av god man handlade om att jag var övergenerös till brudar och lätt att utnyttja och hade absolut inget med den gamla utredningen att göra.. Men Håkan grävde fram den och använde som ett slagträ mot mig i förhandlingen! 

Intyget som användes i rätten 2010 hade vissa felaktigheter om personlig assistent och sånt och när man läser det idag så får man en orättvis bild av mig där jag framstår som en person i behov av mycket mer hjälp än vad jag hade behov av.. Jag och min jurist krävde ett nytt läkarintyg inför Hovrättsförhandlingarna!!

Tyvärr så svek överläkare Helena Granberg mitt förtroende och hittade på skit som att jag "uppgett klara svårigheter att betala räkningar osv, detta tänker jag möjligtvis anmäla.. Vad gäller aspergerdiagnosen så har jag för mig att SOC gick runt och sa att jag hade asperger och de lyssnade ej på min förklaring att det handlade om "drag av autismsvårigheter", de sa att asperger var samma sak.. Sen lyckades SOC och förvaltare intala läkare på möten i samband med att jag behövde läkarintyg till försäkringskassan för att få aktivitetsersättning att intala dem att jag hade asperger.. Senare så skriver överläkare Helena Granberg ner att jag har ASPERGER i det läkarintyg som används i Hovrätten angående förvaltarskap.. Helt plötsligt så var jag i behov av "mycket stöd och hjälp" i min vardag och där ingick då ett behov av en förvaltare/diktator. 

Jag ska självklart skicka alla BUP-handlingar där det förekommer felaktigheter till socialstyrelsen för att försöka få felen tillrättalagda. Läkare som Helena kan ju kontakta mig för att reda ut saker och ting men om hon inte är villig att ändra från asperger till drag av autismsvårigheter så kommer en anmälan att göras, jag går med på att bli kallad aspergare för att få stöd i form av pengar men jag går inte med på att det används för att ge mig förvaltare.. Vad gäller den marginella mentala retardationen så har jag en sådan, men det måste klargöras av läkare i intyget att det inte handlar om en lindrig utvecklingsstörning utan snarare problem med koordination samt icke-verbala inlärningssvårigheter.

Jag har sagt att jag inte har haft asperger eller varit utvecklingsstörd.. Då vill jag inte behandlas som en sådan..
3 kommentarer:

 1. Har du själv skrivit detta och gjort sidan?
  Då är det helt klart att du inte är utvecklingsstörd!
  Man undrar hur personalen tänker. Men om en person säger att du är utvecklingsstörd så tror de andra mer på experten än på dig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anonym!

   Ja, jag har skrivit av Psykologutlåtandet i inlägget ovan men däremot så brukar jag skriva de flesta inlägg på min blogg från scratch. Andra är så klart sådant jag skriver av från diverse handlingar och intyg.

   Mm, jag har fått retardationen strykt i RPU:n år 2012. Men det dröjde innan den ströks av den anledningen att när jag flyttade hemifrån 09 så trodde alla myndigheter på de gamla diagnoserna från år 2006. Och man saknar ju bara insikt när man säger att det inte stämmer.

   Personalen tänkte väl att ngn expert kommit fram till det och att det därför måste stämma. Och sen blir det som du säger att man tror mer på kuratorn, psykologen osv än på den enskilde.

   Radera
  2. Jo, jag har skapat hela bloggen själv.

   Radera