Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 14 mars 2012

Jag yrkar ersättning av Håkan Gyllin för att jag förlorade hunden under mars 2011!Jag yrkar ersättning av Håkan Gyllin för att jag förlorade hunden under mars 2011!

Jag vill först och främst hänvisa till lagarna som finns i ärendet med katten där det står skrivet bland annat att en förvaltare inte har rätt att ta och ge bort egendom. I fallet med Dobermannen så har min förvaltare tagit hunden efter en överenskommelse, gett bort den tillfälligt i två veckor i enlighet med samma överenskommelse men sedan när kvinnan i fråga beslutat att inte köpa hunden olovligen låtit henne sälja den trots att den vid tillfället fortfarande var min hund, min egendom!! Han skulle ha hhämtat igen hunden och gett den till mig!

Det andra brottet som han kan antas ha begått är att han INTE lämnade in värdepappren på mitt ägandeskap av hundvalpen till Jordbruksverket, istället så gav han bort dessa värdepapper till obehöriga inom SOC som gjorde sig av med dem.. Utan dessa papper var inte jag en lagfäst ägare av valpen och kunde därför inte begära att polisen skulle hämta igen den.. Förvaltaren hade en skyldighet i sin yrkesutövning som min förvaltare att lämna in dessa värdepapper till berörd myndighet, Jordbruksverket i detta fall.. Att han inte gjorde detta innebär att jag vill begära skadeersättning!

Hunden kostade 4000kr, taxi och hundsaker motsvarade 1000kr och flygresan gick på 2000kr så sammanlagt handlar det om 7000kr som gick till spillo.. Då får ni även tänka på att grejerna jag sålde så som tv-spel och annat såldes för halva prislappen.. Alltså har jag egentligen förlorat cirka 14000kr. Jag fick visserligen pengar av förvaltaren utdelat i småsummor lite nu och då men i överenskommelsen så skulle jag få hela summan på 4500kr av förvaltaren/soc medans resterande 2500kr skulle ges till mig av mina föräldrar. Jag fick summan av föräldrarna som de skulle ge mig på 2500kr men sen köptes jämten för 1600kr av dessa och den togs ifrån mig efter nuvarande förvaltaren Robert Marklunds anmälan.

Hur som helst så kan man säga att jag gick miste om de där 4500kr som jag skulle fått för hunden men eftersom att jag faktiskt inte ville sälja hunden och hade sålt saker för cirka hälften av deras ursprungliga prisvärde så kan det antas att 8000kr gick mig förlorat. Jag ville inte ha 4500kr, jag ville behålla dobermannvalpen!! De sålde den olagligt utan min tillåtelse.. Jag hade aldrig sålt tv-spelen för dessa pengar då spelen var värdare att ha kvar.. Däremot ville jag hellre ha en Dobermannvalp än spelen.
Jag kräver ersättning i pengar för det här ärendet gällande hunden.

Djurförbudet och det faktum att min Dobermann blivit äldre (fick den i mars och då var den 10 veckor) gör att jag kräver pengar istället för att få tillbaks dobermannen. Om djurförbudet upphävs framöver så vill jag ju helre ha en dobermannvalp.

Förutom lagtexterna som jag hänvisar till i kattärendet så finns dessa lagtexter att begrunda:

Föräldrabalken

12 § En förordnad förmyndare, god man eller förvaltare får inte ge bort den enskildes egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor.

Med överförmyndarens samtycke får den enskildes inkomster användas till understöd åt anhöriga eller andra som står den enskilde nära. Lag (1994:1433).

6 § Förmyndare, gode män och förvaltare skall se till att pengar och värdepapper som tillhör den enskilde förvaras så att de inte sammanblandas med tillgångar som ställföreträdaren annars förvaltar.
Om den enskilde äger värdehandlingar eller annars har rättigheter på grund av sådana handlingar, svarar förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren för att behövliga registreringar och anmälningar görs. Lag (1994:1433).

14 § Förmyndare, gode män och förvaltare är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat den enskilde.

Om flera förmyndare, gode män eller förvaltare är ansvariga, svarar de solidariskt för ersättningen. Ersättningsansvaret skall slutligt fördelas mellan de ansvariga efter vars och ens grad av vållande. Om någon saknar tillgångar att betala sin andel med, skall de övrigas ansvarighet för bristen bestämmas enligt samma grunder. Lag (1994:1433).

15 § Talan om ersättning enligt 14 § ska väckas inom tre år från det att handlingar som anges i 16 kap. 8 § har lämnats över till den som är behörig att ta emot redovisning för förvaltningen. Om talan inte väcks inom nämnda tid, är talerätten förlorad. Detta gäller inte, om ställföreträdaren har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande. Lag (2008:910).

Det var allt jag ville ha sagt angående dobermannvalpen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar