Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 14 december 2015

101005: Läkarintyget inför förhandlingen i Hovrätten gällande förvaltarskap! (Originalkopia, klicka på bilderna av intyget för större bilder)!


Läs gärna dessa inlägg angående gode man/förvaltare:


Ansökan om "Förvaltarskap" (skulle egentligen ha blivit en ansökan om gode manskap) av "mig" till Tingsrätten 09-02-20:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/06/ansokan-om-forvaltarskap-skulle.html

Angående Gode mannens ansökan om förvaltare för mig, Victor Nygren under september 2009:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/angaende-godemannens-ansokan-om.html

Juli 2009 till November 2009 Brottsligt att agera som en förvaltare när man är en god man, förtal angående sexköp i Tyskland för alla pengar:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/juli-2009-till-november-2009-brottsligt.html

Lagar som ni bör beakta gällande ärendena under höstterminen år 2009:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/lagar-som-ni-bor-beakta-gallande.html

091029-100915 Vuxenpsykjournalen perioden mellan god manskap och förhandlingen i tingsrätten angående förvaltarskap:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/11/091029-100315-vuxenpsykjournalen.html

100322: Domen i Tingsrättsförhandlingen gällande Förvaltarskapet. (Klicka på bilderna för större bilder):

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/11/101022-domen-i-tingsrattsforhandlingen.html

Angående nästa ärende som då härrör min första katt! Två veckor efter Påsk 2010:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/angaende-nasta-arende-som-da-harror-min.html

Lagar att ta hänsyn till gällande kattärendet två veckor efter påsk år 2010:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/lagar-att-ta-hansyn-till-gallande.html

100923-101005 Vuxenpsykjournalen perioden just innan förhandlingen i Hovrätten ang förvaltarskap - anteckning inför läkarintyg: 

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/12/100923-101005-vuxenpsykjournalen.html

(Nytt inlägg) FEL i Rehab/Vuxenpsyk -journalen (103 fel) - Fel nummer 4 till 6! Angående missförstånd kring att jag skulle ha hotat och utåtagerat mot personer i min omgivning i sep 2010, samt hur historiken såg ut med Håkan ang gode manskap/förvaltarskap under 09 till hösten år 2010:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/11/nytt-inlagg-fel-i-rehabvuxenpsyk.html

(Nytt inlägg) FEL i Rehab/Vuxenpsyk -journalen (103 fel) - Fel nummer 7 till 16! Angående den skrivelse Överläkaren skrev i sep 2010 inför Hovrättsförhandlingen kring förvaltarskap, berör bl.a. felaktiga påståenden och diagnoser! Svar från föräldrarna ifrån år 2012 gällande deras syn på förvaltarskap finns också med:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/12/nytt-inlagg-fel-i-rehabvuxenpsyk.html


1. Omarkerad text är läsvärd.


2. Markerad text är extra intressant och läsvärd  - och jag kanske kommenterar delar av dessa markerade stycken.


3. Inringad text är vad jag anser vara missvisande, förvrängda eller felaktiga uppgifter. Eventuellt så har jag negativa synpunkter på utelämnad  information.

Vad jag menar med fel?

Fel nummer 1: 

Jag hade inte bedömts lida av Aspergers Syndrom utan "Autistiska Drag: Icke Verbala Inlärningssvårigheter". 

"Marginell Mental Retardation/Lindrig Psykisk Utvecklingsstörning" kanske stämde enligt BUP-utredningen gjord våren år 2006 - men jag kände på mig redan då att den var felaktig, något den bevisats vara i en senare utredning sommaren år 2012, men den stämde år 2010 enligt den äldre utredningen.

Fel nummer 2: 

Det står "enligt journalanteckningar", och då menar jag att uppgifterna inte nödvändigtvis är korrekta eftersom journalantecknarna inte alltid håller sig till sanningen. Jag hade alltså aldrig problem med interaktionen till min omgivning. Helt vanliga konflikter och bråk utmålades av BUP som någonting onormalt, och det skriver jag inte under på!

Fel nummer 3:

Jag tycker det är fel av Överläkaren Helena Granberg att skriva som om problem är att vänta till följd av de diagnoser jag felaktigt stämplats med (marginell mental retardation, jag var aldrig dålig på skolämnen och jag upplevdes ej heller mindre intelligent av andra).

Aspergers Syndrom stämplades jag aldrig med.. Men man skrev det istället för Autistiska drag och det gjorde ju att domstolen och andra trodde att jag led av Aspergers Syndrom - blir samma fel då att man begärde av SOL-teamet att vara vaksamma till följd av min påstådda Aspergers..

Fel nummer 4:

Angående min "suicidala kommunikation" så vill jag bara invända med att Överläkaren struntar i att nämna varför jag hade en suicidal kommunikation i mars 2010? Nämligen till följd av att min dåvarande förvaltare Håkan Gyllin hotat att beslagta min dator, något som han inte hade rätt att göra och därför blev mitt mående stabilt igen när detta kommit fram. Hade varit intressant att nämna då detta intyg trots allt skrevs i ändamålet att användas i Hovrätten i förvaltarskapsärendet - där Håkan ansökt om att fortsätta att vara förvaltare!

Fel nummer 5:

Jag beskrev aldrig någon insikt i att det var svårt för mig att betala mina räkningar - jag beskrev att jag aldrig i mitt liv prövat på att betala en räkning, just för att föräldrarna skött detta och sedan gode mannen/förvaltarna.

Ett missförstånd av Överläkaren!

Fel nummer 6:

Jag hade inget LSS-boende med stöd på plats dagligen utan mitt boende var och är fortfarande en SOC-lägenhet med andrahandskontrakt. Ett helt vanligt boende i en lägenhet men med särskilda villkor så som att bland annat ta emot SOL-team vissa tider om dygnet, något jag gjorde fyra gånger om dagen vid de fyra måltiderna. De hjälpte till med att laga mat och så, vi lagade maten tillsammans. De påminde mig även om att stiga upp på morgonen och ta mitt insulin då jag har diabetes typ 1.

Boendestödet var inte ett LSS-boende, där stödet finns på plats hela tiden - ännu ett missförstånd.

Fel nummer 7:

Jag led ju inte av Aspergers Syndrom så hela det där utlåtandet blir helt fel, eftersom det utgår ifrån att jag har/hade Aspergers Syndrom..

Fel nummer 8:

Fel på bägge punkter.. Jag uppgav inga svårigheter i att betala mina räkningar, samt att jag hade inte mycket stöd i mitt boende - jag hade stöd vissa tider, vilket är ett mindre stöd kopplat till mitt boende.. Så utlåtandet blir helt fel baserat på dessa felaktiga påståenden!

Lägg dock märke till att Överläkaren skriver "åtminstone god man bör han nog ha". Så hon kom inte fram till att förvaltarskap var nödvändigt i alla fall, något Hovrätten kom fram till på grund utav en rad grova missuppfattningar kring hur mitt stöd såg ut och sådant..


Vad talar för att jag inte behöver/behövde en Förvaltare i intyget?:

1. Jag bedömdes ha ett gott stöd i min omgivning redan initialt i kontakten med Vuxenpsykiatrin, 081013.

2. Det fanns journaler som beskrev tidigare aggressiva tendenser, alltså inte dagsaktuella aggressiva tendenser år 2008 till år 2010.

3. Jag bedömdes ha ett gott skyddsnät runtomkring mig!

4. Inte haft problem med psykotiska symptom eller någon grövre depressivitet.

5. Kontakten med mottagningen på Vuxenpsykiatrin hade med anledning av punkt nummer fyra varit på en låg nivå.

6. Vid besök 100308, med anledning av suicidal kommunikation på nätet, framkom inte heller någon grövre psykopatologi (grövre depression), eller suicid kommunikation. Bedömdes i det läget inte finnas någon förhöjd suicidrisk eller behandlingsbar depressivitet.

7. Nyligen varit på besök utan anmärkning. Uppenbart var att jag var negativt inställt till ett förvaltarskap vilket ytterligare styrker att det inte var önskvärt. Denna process gällde ju god man som ville bli förvaltare, sen gjorde tingsrätten denne till interimistisk förvaltare fram tills beslutet fattats.

8. Jag ställde mig inte emot gode manskap då jag beskrev en insikt i att jag lätt blev utnyttjad av tjejer, jag beskrev ingen insikt i att jag inte klarar av att betala räkningar. Gode manskap är dock frivilligt och det krävs att gode mannen inhämtar samtycke av huvudmannen (mig) för alla beslut där jag eventuellt kan tycka annorlunda.

Nu följde inte Håkan detta utan styrde som en förvaltare även när han var Gode man - något som hade varit omöjligt ifall jag inte på pappret haft diagnos, vilket möjliggjorde att han pekade på mig som omöjlig att samarbeta med och därmed fick rätt av myndigheter när han gick över sin befogenhet som gode man.

Men det talar till min fördel att jag var positiv till gode man - dock inte till Håkan Gyllin som gode man. Vet inte om Hovrätten kanske lyckades missa detta, för de skulle egentligen ha sett om det fanns möjligheter att hitta en annan gode man innan de gjorde Håkan till förvaltare - man skall enligt lag först byta ut gode män till andra gode män och se om det fungerar, något jag var mer positiv till.

9. I Mellansel hade man inget boendestöd nej. Däremot så lagade ju skolan maten så det var rätt slappt med sådant. Hemma så hade jag som tidigare nämnts stöd vid vissa tider varje dag. Men det var inte ett omfattande boendestöd likt LSS-boende vilket helt klart borde talat till min fördel, hade Hovrätten inte missuppfattat hur stödet såg ut.

10. Under det aktuella besöket framkom heller inte några psykotiska symptom eller någon grövre depressivitet. Det framkommer att jag haft kontakt med mottagningen i cirka två års tid, 081013-101005, men utan några egentliga insatser tack vare att jag skötte mig bra under de åren. Inga konflikter som ledde till rättegångar eller kontakt med vården.

Det nämns att min eventuella Aspergers Syndrom inte heller visat sig kompliceras av någon djupare depressivitet, tvångsproblematik eller dylika problem. Således borde detta också ha talat till min fördel att jag inte haft några problem av den typen Överläkaren nämner som vanliga symptom på Aspergers Syndrom. Så ifall man nu utgick ifrån att jag led av Aspergers Syndrom i rätten så borde detta ha varit till gagn för mig att jag inte uppvisat några komplicerande symptom. Det nämndes även att kontakten med psykiatrin inte varit särskilt stor på grund utav detta.. 

11. Överläkaren Helena Granberg säger slutligen att hon "i nuläget inte kan ta ställning till ifall ett förvaltarskap är utav betydelse". Så Överläkaren kunde inte ta ställning, och då bör man ju känna till att det är nödvändigt att läkaren tar ställning FÖR ett förvaltarskap för att någon skall anses vara i behov. När hon inte kan ta ställning så finns det ingenting som styrker Förvaltarskapsbehovet i medicinsk mening. En läkare måste säga att man har behovet för annars så är det alldeles för vagt. Det står nämligen att det skall vara anpassat efter individens behov, och att det bryter mot lagen att dela ut en för inskränkande åtgärd till någon som inte har detta behov - överläkarens uppgift är att styrka att detta behov finns, alternativt att det inte finns - när hon säger att hon inte kan ta ställning så pekar det mot att det inte fanns behov för ett förvaltarskap.

Hade behovet funnits så hade Helena Granberg kunnat ta tydlig ställning för ett förvaltarskap, men detta kunde hon alltså inte. Istället tog hon ställning för gode manskap, något jag sagt mig vara positivt inställd till - så länge gode mannen var en rådgivare, vilket Håkan Gyllin inte var då han var mer en beslutsfattare - vilket jag ville vara själv!

12. Sammanfattningsvis angående stycket "Vad styrker mitt icke-behov av ett förvaltarskap i Helena Granbergs intyg?" så visar hela intyget att det inte styrkte ett förvaltarskap, då Överläkaren inte kunde ta ställning för att ett behov fanns. Intyget visade sig styrka gode manskap, något jag redan hade och aldrig sagt mig vara emot - problemet var att när gode man och huvudman inte kommer överens så kan man inte behålla gode manskapet, då det inte fungerar eftersom det bygger på samarbete - enda sättet hade varit att byta ut gode mannen till en annan individ.

Det är bortom min förståelse varför man inte valde att göra det istället för att utse Håkan Gyllin till förvaltare. Alternativen till att utse Håkan Gyllin till förvaltare var två, det första var att man bytte ut honom mot en annan gode man- vilket hade kunnat fungera beroende på vem som utsetts, alternativ två hade varit att annullera gode manskapet och säga att jag får sköta allting på egen hand, det hade varit bättre än förvaltarskap - men brudarna hade nog fått en del pengar då..

Problemet blev i vilket fall att min påstådda retardation och Aspergers Syndrom pekade mot att det var jag som var problemet i samarbetet, jag och Håkan ansågs då inte kunna samarbeta till följd av mitt handikapp och som tydde på sociala svårigheter - jag antogs då ha svårt med det sociala spelet och därmed så var det mitt fel helt och hållet att samarbetet inte fungerade emellan mig och Håkan.. Och då resonerade Hovrätten att ett byte av gode man inte skulle förändra läget eftersom att jag fortfarande skulle ha mina handikapp i samspelet med näste gode man. Diagnoserna ledde helt enkelt till fördomar om min sociala förmåga, och man dömde ut min förmåga att samarbeta med en god man - vilket ledde till att man dömde ut alternativet till förvaltarskap och som var att utse en annan person som gode man. Mycket dumt, min nuvarande förvaltare Robert Marklund hade säkert fungerat bra som gode man..Vad talar för att jag behövde/behöver en förvaltare i intyget?:

1.  Diagnoserna Aspergers Syndrom och Marginell Mental Retardation, där man applicerar stereotyperna som gäller personer med dessa diagnoser på mig - oavsett om de stämmer eller ej.

2. Enligt journalanteckningar tidigare problem i interaktionen med omgivningen och aggressiva tendenser, denna skrivelse kan ha tolkats som att jag är en person man bör ha under uppsikt - även om det var ett tidigare beteende så kan det ju återkomma kanske någon tänkte.

3. "Om olika problem skulle uppkomma" -Man nästan förväntar sig att problem ska uppkomma som en konsekvens av tidigare nämnda diagnoser, och detta kan så klart ha bidragit.

4. "Beskriver en insikt i att det är svårt för honom att se till att räkningar blir inbetalda", detta har så klart bidragit i att Hovrätten kom fram till sitt beslut - problemet var att jag aldrig uppgett dessa svårigheter..

5. "Mycket stöd utav boendet dagligen" - Nu var inte stödet så omfattande som man kan tro, men domstolen fick för sig att jag hade mer omfattande stöd i hemmet än vad som var fallet och det bidrog ju också.

6. Att min påstådda Aspergers skulle kunna leda till komplicerande problematik kan också ha bidragit, inte minst att hon nämner den som huvudproblemet i intyget - problemet blir då att jag ansågs ha "Autistiska drag" som är en lägre gradering, då Aspergers syndrom krävde sex kriterier uppfyllda, och jag uppfyllde endast tre enligt BUP-utredningen från våren år 2006.

7. "men patienten uppger ju klara svårigheter i att betala räkningar och han har ju mycket stöd i boendet så god man bör han nog ha" - Ja, detta bidrog ju garanterat - då Hovrätten dömde bort möjligheterna att jag skulle kunna ha en god man, baserat på mina diagnoser lindrig utvecklingsstörning och asperger, där de då utgick ifrån att jag förmodligen var omöjlig att samtala med och därmed så hade de inget val annat än att välja mellan fövaltarskap eller inget gode manskap alls. Och då valde de förvaltarskap, då Överläkaren trots allt styrkt ett behov av gode man.

Extra problematiskt blir detta när man tänker på att jag aldrig uppgett svårigheter i att betala räkningar, och att mitt boendestöd inte var so omfattande som det påståtts - dessutom, vart fanns brudarna i allt detta?

Överläkaren Helena Granberg nämnde tjejerna i sin anteckning innan hon skrev intyget men utelämnade dem i sitt läkarintyg.. De var den enda anledningen till mitt behov av gode man, då jag var enkel att utnyttja och hade/kan ha svårt att säga nej till en snygg kvinna/tjej.Slutligen vill jag bara sammanfatta med att ingenting i detta läkarintyg styrkte ett förvaltarskap för mig, utan detta intyget styrkte behovet av en gode man på något felaktiga grunder - sen har Hovrätten gjort en egen bedömning baserat på detta intyg och resten av förhandlingen i Hovrätten där de kommit fram till att jag var i behov av en förvaltare. 

Ser man till att diagnoserna inte stämde så som de stod skrivna, att jag ej hade omfattande stöd i boendet likt LSS, att jag inte uppgett klara svårigheter att betala in räkningar, att det inte fanns problem hos mig i form av lindrig utvecklingsstörning eller Aspergers syndrom och som förhindrade mig ifrån att kunna samarbeta med en god man (Håkan ville inte samarbeta, han ville styra med hela handen vilket jag inte gillade och därav funkade inte vårt samarbete), att det enda problemet var utnyttjande brudar - något som inte nämndes i detta läkarintyg, -och att jag ställt mig positiv till gode man så blir det uppenbart att förvaltarskapet var inte önskvärt eller nödvändigt, inte för någon annan än Håkan Gyllin!

Man skall inte utdela mer ingripande "hjälp" än vad som är nödvändigt enligt lag, ändå så var det precis detta man gjorde i mitt fall - då man fick för sig att jag hade behov av mer ingripande hjälp än vad jag hade behov av, något som inte ens Överläkaren Helena Granberg styrkte i sitt intyg!

I Tingsrätten användes ett förlegat intyg som ej var skrivet i ärendet, och i Hovrätten användes ett aktuellt intyg som var skrivet i ärendet men där Överläkaren inte kunde ta ställning för ett förvaltarskap - ändå så klubbades förvaltarskap igenom i bägge förhandlingar.. Och Högsta Domstolen tog inte upp mitt fall så jag har varit fast i ett förvaltarskap i flera år nu. Mina föräldrar är också emot det.. Det fanns ingen grund, något jag sagt hela tiden - men de har utnyttjat mina BUP-diagnoser för att ignorera mig, påstå att jag saknar sjukdomsinsikt och köra över mig i rätten!

Till saken hör att det är inte nödvändigtvis diagnoserna som är problemet i soppan, då det finns massor av folk med diagnoser som ändå inte har förvaltare - utan mitt PROBLEM är hur de använts mot mig i mitt fall! Jag vill helt enkelt inte att man drar likhetstecken mellan diagnoserna och min generositet gentemot brudar - för att sedan komma fram till att jag på grund utav sjukdom behöver en förvaltare, likt de gjorde i Tingsrätten. Jag vill inte heller att man använder dessa diagnoser och drar likhetstecken mellan dem och min oförmåga att komma överens med Håkan Gyllin, likt man gjorde i Hovrätten - och därmed drog slutsatsen att förvaltarskap är nödvändigt då jag inte kan samarbeta med en gode man..

Bägge är helt felaktiga slutsatser.. Diagnosen blir ett problem först när den används för att köra över mig, används de till annat som inte är negativt så är de följaktligen inte problematiska - mitt problem är hur de använts. Man ska inte dra likhetstecken mellan min påstådda och utdelade diagnos och mig - för att sedan skylla mitt beteende vad gäller tjejer eller samarbetssvårigheter med förvaltaren på dessa!!

Inte när mitt beteende gentemot tjejer/kvinnor var vanligt manligt beteende men som tog lite extrema former, och samarbetsproblemen med förvaltaren snarare berodde på honom än på mig - då han trodde samarbete innebär att han dikterar och jag lyder, men det är inte så jag ser på samarbete, då jag anser att bägge skall kompromissa i ett samarbete. Och i ett gode manskap så skall ju huvudmannen besluta, och gode mannen vara rådgivare - inte tvärtom!!

Det var det jag ville säga angående detta läkarintyg, MVH.


Länkar till andra inlägg kring förvaltarskapet:


Utsatt för en skenprocess/skenrättegång av Umeå Tingsrätt i mars 2010 när de dömde mig till förvaltarskap efter att ha låtit motparterna (god man och Överförmyndarnämnd) ordna med hela utredningen:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/utsatt-for-en-skenprocessskenrattegang.html

Skenrättegång mot mig i Tingsrätten när ärendet om förvaltarskap behandlades den 16 mars 2010:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/skenrattegang-mot-mig-i-tingsratten-nar.html

Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gävle kommun om uppgiftsfördelningen mellan tingsrätt och överförmyndare vid utredningar i ärenden om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap Anmälan m.m. JO BESLUT:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/anmalan-mot-overformyndarnamnden-i.html

Senaste version av SOSFS 2005:29 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m:


http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/senaste-version-av-sosfs-200529.html

Varför mitt läkarintyg i förvaltarskapsärendet i Tingsrätten inte följde föreskrifterna satta av Socialstyrelsen:

 http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/lakarintyg-for-anordnande-av.html

Läkarutlåtande för ansökan om LSS för Nygren, Victor Fernando 891210-&/&/, Långgatan 48, 90321 Umeå, 090-770361 (handskriven med kommentarer):

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/lakarutlatande-for-ansokan-om-lss-for.html

Läs gärna följande inlägg angående utredningen på BUP våren 2006 angående Aspergers Syndrom och dylikt:

2006-02-03 Kl. 10.00 Neuropsykiatrisk Anteckning av Kurator Sibylla Lindgren:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/02/2006-02-03-kl-1000-neuropsykiatrisk.html

2006-03-13 Kl. 08.59 Psykologutlåtande gällande min Neuropsykiatriska Utredning:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/02/2006-03-13-kl-0859-psykologutlatande.html

5 kommentarer:

 1. När blir du klar med gymnasiet och vilket universitet tänker du vidareutbilda dig på??

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej, jag måste skicka in lite ansökningar till diverse folkhögskolor och Komvux denna månad inför vårterminen. Gäller det folkhögskolor så har jag haft problem med att hitta en skola som har den traditionella stilen att undervisa på, där man delar in allt i traditionella kärnämnen - jag vill dessutom helst plugga internat, även om det kan bli en kostsam historia då jag trots allt fortfarande sitter med ett andrahandskontrakt här i Umeå och har därmed även lägenhetshyran här att täcka. Jag gissar på att jag måste plugga minst ett och ett halvt år på folkhögskola, kanske två år totalt som mest. Egentligen hade jag endast en termin kvar tidsmässigt men man har ju inte fått kompetensen i alla ämnen så det blir att börja om i flera.

   Gäller det Komvux så blir det tre år om jag ska plugga där - men då finns möjlighet att kanske plugga in en yrkesutbildning samtidigt som ger 1500 högskolepoäng - då kommer jag samtidigt in i arbetslivet. Tyvärr är inget av yrkena i min smak av de som finns att välja på när det är gymnasial nivå. Men bättre än inget cw alls.

   Universitetet jag funderat på är ju Umeå Universitet. Men blir jag fri ifrån förvaltarskapet och kan ingå rättshandlingar där jag kan flytta och teckna nya lägenhetskontrakt och så vidare så kan jag tänka mig att plugga i en storstad som t.ex. Göteborg - men så länge jag är satt under förvaltarskap så får jag knappt ingå avtal, så jag är fast i min lägenhet och kan ej ingå avtal om nya lägenheter eller uppsägningar utan hans medgivande.

   Mvh

   Radera
 2. Kom du in på någon utbildning??

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sökte ju bara till Strömbäck och kom inte in. De verkar ha något emot mig eftersom de känner till min historik med vården osv, det var ju inte betygen eftersom jag blev antagen 07 - ska höra av mig dit och försöka få svar på vilka grunder de inte antog mig, det är ju inte okej att neka för att ngn tidigare vårdats på psyket t.ex - eller anses ha diagnos.

   Radera
 3. Rekommenderar att du söker till flera olika utbildningar, då har du ett större urval att välja på. Ibland måste man acceptera att ta ett andra eller tredje hands val. Det är bättre än ingen utbildning alls och visar på att du är aktiv. Att sitta hemma och glo på väggen kommer inte leda dig någonstans.

  SvaraRadera