Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 1 mars 2013

Rättelse eller korrigering av journaluppgifter

Socialstyrelsen har inte befogenhet att besluta om att rättelser eller tillägg ska göras i en patientjournal. Du som patient får därför vända dig direkt till berörd klinik/vårdcentral med din begäran om rättelse.

Oriktiga eller missvisande journaluppgifter ska i första hand rättas. Att utplåna eller göra uppgifter oläsliga i en journalhandling kräver beslut från Socialstyrelsen.

Du som patient har rätt att få det antecknat i din journal att du anser att något är oriktigt eller missvisande. Vid rättelse av en felaktighet i en patientjournal ska det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den.

Ansvar för sakinnehållet

Det är den som ansvarar för patientjournalen som ansvarar för sakinnehållet. Det är alltså den läkare, sjuksköterska e.d. som har gjort en anteckning som ansvarar för att det som står i anteckningen är korrekt. Det är också denna person som avgör hur anteckningen ska lyda.

Journalförstöring

Du har också möjlighet att ansöka hos Socialstyrelsen om att förstöra hela eller delar av din patientjournal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar