Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

söndag 17 mars 2013

Läkarutlåtande för ansökan om LSS för Nygren, Victor Fernando 891210-&/&/, Långgatan 48, 90321 Umeå, 090-770361.

Jag någon gång under Högstadietiden sittandes framför datorn i föräldrahemmet, den tidsperiod som LÄKARINTYGET byggde på!!!

Läkarintyget byggde aldrig på min "nuvarande situation" vid förhandlingen om förvaltarskap i mars 2010!

(Användes av Håkan Gyllin och Överförmyndarnämnden i FÖRVALTARSKAPSÄRENDET I TINGSRÄTTEN MOT GÄLLANDE FÖRESKRIFTER OCH LAGAR FRÅN FÖRÄLDRABALKEN OCH SOCIALSTYRELSEN, SAMT UTAN ATT FÖRFATTARNA BAKOM INTYGET GODKÄNT FÖRFARANDET!!! 

DETTA INTYG VAR FÖRLEGAT:

DET BESKREV MIN "NUVARANDE SITUATION" SOM DEN VAR FLERA ÅR TIDIGARE!!!!

Jag bodde inte ens hemma hos föräldrarna längre år 2010..)

Markerat i läkarintyget är felaktigt enligt min mening. Då menar jag i intyget, inte inledande markerad text om vart det kommer ifrån och till vem det skickats osv.

Västerbottens Läns Landsting

Umeå Tingsrätt

Akt Å2503 09

Akt.bil 17

Barn- och ungdomspsykiatriska länskliniken
Umeå-enheten
Istidsgatan 5
906 55 Umeå
090-785 66 00

080108

LSS- handläggare
Robert Wass
Socialtjänsten. Umeå kommun
901 84 Umeå

Intyget skrivs på begäran av Victor och hans föräldrar.

Victor adopteras tillsammans med sin tvillingsyster vid 2½ månaders ålder. De kommer till Sverige vid samma tidpunkt. Båda föräldrarna var nere och hämtade tvillingarna. Under småbarnstiden var Victor och hans syster hemma hos föräldrarna till 3-års ålder. Därefter började han på dagis. Victor bor tillsammans med sin syster Victoria och föräldrar. De bor i en villa på Teg. Modern arbetar som sjuksköterska och fadern arbetar på kontor. 
Victor har gått högstadiet på Tegs Centralskola, men undervisningen avbröts där under våren 2006 efter allvarliga konflikter mellan Victor, elever och lärare. Han började individuella programmet där det fungerar bra för honom i ämnen. Victor har ingen fritidssysselsättning och har tappat sina vänner det sista halvåret. För närvarande går Victor folkhögskola på Strömbäck.

Under Victors första tid hade han svårt att ge blickkontakt, vilket då ledde till tankar om att han hade en synskada enligt modern. Detta beteende försvann och Victor utvecklas enligt modern. Enligt uppgift från mellanstadielärare bedömde man att Victor klarar skoluppgifter, men har svårigheter att samspela med jämnåriga. Detta innebär att föräldrarna sökte till BUP. Sedan slutet av år 2000 har Victor med föräldrar varit i kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik utifrån Victors bråkighet, trots och aggressivitet. Under hela skoltiden har Victor haft svårigheter. Han upplevs omognare än andra i klassen och har haft extra resurser och assistent pga att han hamnar i konflikt. Periodvis har det funnits assistenter både i klassen och på rasterna. Victor har under perioder haft kraftiga humörsvängningar och varit i konflikt med lärare, föräldrar och sin syster. Han blir då aggressiv och har slagit föräldrar och även varit i bråk med lärare på skolan. Han har under vissa perioder varit lugnare och svarat bra på när omgivningen ger honom mycket positiv feedback.

Victor påbörjade Zoloftmedicineringen 2004 utifrån nedstämdhet och aggressionsutbrott samt fixeringar som kan ta sig tvångsmässiga uttryck. Under december 2005 beslutar Victors föräldrar att han ska ges behandling utifrån funktionell familjeterapi utifrån de konflikter som funnits i familjen och de problem Victor uppvisar i skolan. Undertecknad bedömer dock att utredning kring Victors kognitiva funktionsnivå samt att utesluta andra neuropsykiatriska tillstånd behövs. Vid utredning framkommer att Victor har ojämn kognitiv förmåga som också kan förklara en del av de svårigheter som han uppvisar i det dagliga livet som kan förklaras med icke verbala inlärningssvårigheter av typen non verbal learning disorder. I det vardagliga livet uppvisar Victor svårigheter som att han är överfokuserad på vissa detaljer, konkret i sitt vardagliga tänkande, har svårt att läsa av sociala situationer. Detta leder till svårigheter att utnyttja feedback i vardagliga situationer. Motoriskt kan noteras att Victor i testsituationen har klumpig finmotorik. Victors svårigheter är således nära kopplat till perceptuella svårigheter och att han visuellt har svårt att få överblick över arbetsmaterial. Victor har svårt att tilka och förstå det rätta orsakssammanhanget.

Det framkommer också att Victor drar förhastade slutsatser och kan inte tillgodogöra sig feedback, vilket leder till att uppenbara fel inte upptäcks och "trycks in i en egen förklaringsmodell".Dessa svårigheter kan översättas med att Victor har svårt att förstå och tolka händelser i vardagen där han snarare misstolkar information och där hans svårigheter att återkoppla feedback och utveckla en rigid uppfattning av sociala situationer där han fastnar i ett speciellt tänkande.

Nu har Victor kontakt med specialpedagog vilket innebär att han får kontakt med honom varje dag. Med detta stöd och föräldrarnas stöd fungerar vardagen för Victor. Fortfarande har han behov av stöd både i samspel med andra där det lätt blir svårigheter. Victor har behov av varierat stöd varje dag.

Diagnos:
299.80 Genomgripande störning i utvecklingen UNS, autistiska drag-Icke verbala inlärningssvårigheter,
315.4 Störd utveckling av koordinationsförmåga,
V 62.89 Marginell mental retardation
313.8 Trotssyndrom,
311.00 Depression.

Mirsada Kadric Överläkare, Sibylla Lindgren Kurator.

TILLRÄTTAVISNING: 
Det var ett uppehåll mellan 01 och 04, där det inte var några problem som föranledde kontakt med BUP, som de som skrivit läkarintyget bortser helt ifrån! Inte alls bra om man vill ge en rättvis bild av mig, att bortse ifrån de bra åren.

Och eftersom att intyget skrevs 08 vid tiden för när jag överfördes till Vuxenpsyk så framstår det som att jag haft kontakt med BUP från år 2000 till och med intygets upprättande 08. Hade man nämnt undantagsåren 01-04 så hade bilden blivit bättre.
Sen får man inte glömma att Tingsrätten läste detta intyg i ärendet om förvaltarskap år 2010 och tolkade texten som att jag haft kontakt med barnpsyk från år 2000 till och med 2010 utan stopp, tio år av kontakt med BUP alltså, det kunde inte bli mer fel än så.. 

Och åren innan 2000 hade man ingen kontakt med BUP! (1989-2000

Faktum är att BUP-kontakten spann fem år av mitt 23 år långa liv (2000-2001, beroende på mobbning utav elever i klass 6 och jag hade svårt att kontrollera min ilska, samt 2004-2008 beroende på att jag gått om ett år i förskolan, vilket jag tyckte var kränkande sett till att alla mina vänner på högstadiet i praktiken var de jag egentligen skulle ha gått i samma klass med, bråkade med syrran om datorerna i hemmet, hamnade i konflikter på Tegs Centralskola, mest till följd av fjortisars ryktesspridning om mig och min syster och slutligen när man bytt skola, blev kändis på Flashback forum på grund utav vissa händelser och åsikter, detta under deras benämning "Agent Victor", (var aldrig min avsikt att bli känd som "Agent Victor" på Flashback utan jag fick en chock som alla andra när jag såg tråden), senare ändrat till "Agent Nygren".

Vuxenpsyk två år av problem, förorsakade av förvaltarskapet och Håkan Gyllin (2010 - 2012), 

Rättspsyk 2012 till hösten 2014 (slutenvården avslutades i början av våren samma år) beroende på Ilonas anmälan som ledde till en RPU där BUP-journalen, Vuxenpsykjournalen och brotten fick utredarna att stämpla mig som "allvarligt psykiskt störd" efter felaktiga kopplingar mellan brotten och tidigare händelser från journalerna, det fanns ingen koppling till psykisk störning i mitt förflutna eftersom att ingen gjorde den kopplingen på den tiden.

Och i journalerna står ju enbart vad jag har gjort, aldrig varför jag gjort något eller vad andra har gjort. Lätt då att skylla mitt motiv på en "allvarlig psykisk störning", mobbning etc kan det ju inte ha varit under skoltiden och direkt därefter.. Eller ett felaktigt tillsatt förvaltarskap!!! Eller kanske att Ilona provocerade fram brott genom lögner och år av utnyttjande..

Resten av mitt liv var bra år, den stora majoriteten av år glöms bort och man tror att majoriteten av mitt liv var konflikter, bråk och kontakt med PSYKIATRIN vilket inte stämmer..

Faktum är att 23 minus fem minus två minus ett är lika med 23 minus 8 = 15.

15 år av lugn, där det inte var någon kontakt med psykiatrin och där allt var bra. Ändå så skall de åtta åren av skit få vara avgörande, inte majoriteten av bra år...)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar