Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

söndag 17 mars 2013

Varför mitt läkarintyg i förvaltarskapsärendet i Tingsrätten inte följde föreskrifterna satta av Socialstyrelsen!LÄKARINTYG

för utredning i ärende om anordnande av förvaltarskap
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (FB)1:
”Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4 § är ur stånd
att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap
för honom eller henne. Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är
tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat,
mindre ingripande sätt får hjälp.
Förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i varje särskilt
fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller
egendom överstigande ett visst värde.
Rätten får överlåta åt överförmyndaren att närmare bestämma uppdragets
omfattning.
När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samtidigt
förordna en förvaltare att utföra uppdraget. Om en förvaltare i något annat
fall skall förordnas på grund av ett beslut enligt första stycket, skall förordnandet
meddelas av överförmyndaren.”


LÄKAREN SKALL SVARA PÅ FÖLJANDE FRÅGOR ENLIGT BLANKETTEN FRÅN SOCIALSTYRELSEN enligt gällande FÖRESKRIFTER från samma STATLIGA MYNDIGHET:

Personuppgifter för den som intyget avser
Efternamn och förnamn     
Personnummer
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Yrke/titel
Telefon (inkl. riktnr)
Folkbokföringsort
Identiteten styrkt genom
Underlag för bedömningen
Nuvarande hälsotillstånd
SoSB 76332

Underlag för bedömningen
Nuvarande hälsotillstånd
SoSB 76332(Fett mkt text skall stå här om det medicinska underlaget, LÄKAREN skall skriva om detta och beskriva huvudmannens behov av en förvaltare, det skall röra sig om NUVARANDE HÄLSOTILLSTÅND (mars 2010 i mitt fall), inte om hälsotillståndet flera år tidigare innan förhandlingen (innan januari 2008 i mitt fall)!!!!!)

Underlag för bedömningen (forts.)
Omständigheter som medför att den enskilde är ur stånd att vårda sig eller sin egendom

(Här skall läkaren gå igenom vad det är för omständigheter till följd av sjukdomstillståndet som medför att huvudmannen är ur stånd att vårda sin egendom, eftersom att man inte följde denna blankett så fanns det inga svar från någon läkare i mitt fall... Och läkarintyget som användes i Tingsrätten var ett LSS-intyg som inte alls syftade till ett förvaltarskap! Hade man frågat läkaren som skrev det intyget eller kuratorn så hade man fått svaren på frågorna ovan att det inte fanns något förvaltarskapsbehov hos mig, och att de medicinska grunder som fanns i deras intyg inte påverkade min förmåga att förvalta min egendom!!!)


I Hovrätten så sa Överläkaren Helena Granberg på Rehab/Vuxenpsyk att hon INTE KUNDE TA STÄLLNING TILL MITT BEHOV AV EN FÖRVALTARE, med andra ord så hade svaret på frågorna ovan blivit "Jag vet inte om Victor Nygren har ett behov av en förvaltare". Med svar som detta så är det ju uppenbart att jag saknade behovet, annars hade överläkaren kunnat ta tydlig ställning för mitt behov eller hur? Men eftersom att Överförmyndarnämnden och Håkan Gyllin (god man) påstod att jag hade behovet så ignorerade rätten alla tecken på att behovet saknades fullständigt. Och jag får en förvaltare trots att ÖVERLÄKAREN inte kunde ta ställning i Hovrätten, att BUP-läkaren och kuratorn aldrig varit med på noterna och att min kans Anders Holma på Vuxenpsyk tydligt sagt att han var emot förvaltarskap för mig 09 när Håkan Gyllin våckte frågan!!!

Inför handläggningen i tingsrätten
Kan den enskilde höras muntligen utan att detta medför skada för honom eller henne? Ja Nej
Är den enskildes tillstånd sådant att han/hon uppenbarligen inte förstår vad saken gäller? Ja Nej

Svaren på frågorna ovan hade blivit JA på fråga nr 1 och nej på fråga nr 2. 

Utlåtande
Jag intygar att jag efter utredning som innefattar personlig undersökning och med stöd av inhämtade uppgifter har funnit att


(Mitt namn)

är ur stånd att vårda sig, sin egendom på grund av 

sjukdom

psykisk störning


försvagat hälsotillstånd


liknande förhållande


Underskrift


Ort och datum


Den legitimerade läkarens namnteckning

Den legitimerade läkarens efternamn och förnamn


Befattning

Tjänsteställe

Utdelningsadress

Postnummer
Postort
Telefon 


(Om blanketten hade följts som den skall enligt lag, delvis Socialstyrelsens föreskrifter, så hade en läkare svarat på de viktiga frågorna och sen hade läkaren kunnat peka ut allt det andra. Som det blev nu så användes ett läkarintyg i Tingsrätten som inte följde föreskrifterna just för att det inte var utfärdat i ett förvaltarskapsärende, och följdaktligen så var inte författarna bakom intyget kontaktade heller om dess användning i ärendet. Det fanns alltså inga svar på någon fråga!


I Hovrätten användes ett intyg från Helena Granberg, som tydligt markerade att hon ej kunde ta ställning för mitt behov av en förvaltare.. Det fanns därför inga svar på några frågor angående behovet av en förvaltare.

Trots det ovan sagda så valde både Tingsrätt och Hovrätt att döma mig till förvaltarskap.

För att Överförmyndarnämnden och gode mannen Håkan Gyllin ville detta, och jag gavs ingen rättvis prövning eller möjlighet att vinna mot dem. 


Hade man följt de blanketter som gäller, hört kuratorn Sibylla eller överläkaren Mirsrada, tolkat Helena Granbergs intyg som att hon inte visste om behovet fanns med mera så hade man naturligtvis beslutat att "inget behov fanns för mig av en förvaltare.

Rätterna var så sugna på att sätta mig under förvaltarskap, alternativt så jäviga med Nämnden och Håkan, att de helt ignorerade alla rättsregler och tecken från Helena Granberg som lämnats. Tecken som styrkte ett ickebehov av förvaltare.


Sist men inte minst så vill jag tydliggöra att jag fick diagnosen "allvarligt psykiskt störd" först under sommaren 2012 efter all skit som varit framför allt de senaste året till följd av förvaltarskapet, sen kollade de även på gammalt och drog felaktiga kopplingar..

POÄNGEN är att jag led ej av någon sådan diagnos i rätten 2010, och det enda de gick på var att jag dels blivit utnyttjad av några brudar (Ilona bland annat), och dels hade en historik från BUP som de kunde gå efter. En historik som var minst två år gammal när förhandlingen ägde rum och som knappast beskrev mitt dåvarande (nuvarande år 2010) tillstånd.

Som Anders Holma, Kans på Rehab/Vuxenpsyk sa till Håkan Gyllin enligt Vuxenpsykjournalen när Håkan begärde ett läkarintyg i förvaltarskapsfrågan:

"Håkan Gyllin, godman för Victor, ringer för att meddela att de har för avsikt att ansöka om förvaltarskap, detta pga att Victor ej anses kunna ta hand om sin ekonomi. De efterlyser därför ett läkarintyg, jag försöker förklara det svåra i att lämna ett sådant, då vi från psykiatrin har så knapphändig information/kunskap kring Victors handikapp och fungerande, vad jag förstår är det föräldrarna som tar ansvar över att ekonomin fungerar."

Hade förvaltarskapsfrågan väckts innan 08 när allt som behandlades på BUP pågick så hade det kanske funnits medicinsk grund. Men SOCpedagogerna hade faktiskt fått mig att undvika att hamna i konflikter under 2008-2010 och det var först när Håkan Gyllin kom in i bilden som problem uppstod igen. Klart som fan att problem uppstår när man blir förvaltad trots sitt ickebehov... Och om saker varit så problemfria de senaste åren så är det sjukt att Håkan Gyllin bara kan dra fram ett läkarintyg från ingenstans som grundar sig på problemåren och därefter påstå att behovet finns  år 2010!!!

Det är just för att förhindra sådant som det är bestämt enligt föreskrifterna från Socialstyrelsen att inyget skall beskriva mitt NUVARANDE TILLSTÅND, tyvärr fick ett intyg som beskrev BUP-periodens tillstånd användas... Detta bröt mot lagar och förordningar. Jag skall därför försöka att få till en resning i förvaltarskapsärendet.

Jag har dessutom anmält Håkan Gyllin till Civilrätten för en hel del brott och överträdelser mot föräldrabalkens stadgar samt Socialstyrelsens föreskrifter!!!

Och underlaget för Rättspsyk-domen fanns ej 2010, visst fanns BUP-journalen men den låg ju och samlade damm.

(Där borde den ha fått fortsätta att samla damm)....Inga kommentarer:

Skicka en kommentar