Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 2 februari 2013

FÖRELÄGGANDE MED KALLELSE 2012-10-15

Mål nr FT 1539-12 Målenhet 1

Sandra Neuman ./. Victor Nygren
angående skadestånd

Ni skall lämna ett skriftligt yttrande över bifogade handling/ar, aktbilagorna 2, 7. Yttrandet skall ha kommit in till Tingsrätten inom 14 dagar efter det att Ni fått del av detta föreläggande.


(Se mitt yttrande i föregående blogginlägg/ Agenten).


Av svaromålet skall framgå om Ni medger eller motsätter Er det som yrkas i målet. Om Ni motsätter Er yrkandet måste Ni motivera varför.


Vill Ni åberopa vittne eller annat bevis skall Ni samtidigt ange detta. Om Ni åberopar vittnen skall deras namn och adress anges. Skriftliga bevis skall lämnas till Tingsrätten. Ni måste ange vad Ni vill styrka med varje bevis.

Ni kallas till muntlig förberedelse

Plats och tid

Sal 9

Nygatan 45, Umeå

Torsdag den 22 november 2012 kl. 09.30

Ni ska komma personligen eller genom ombud.

Kommer Ni varken personligen eller genom ombud kan en tredskodom meddelas mot Er.

Är Ni förhindrad att komma ska Ni genast meddela tingsrätten varför.

Observera att kallelsen gäller till dess tingsrätten meddelat något annat.

Annelie Jonsson
Telefon direkt "?"

Bifogas, aktbilaga 2, 7

Bifogade informationsblad: Information om förenklad delgivning.

UPPLYSNINGAR (i de fall påföljd vid utevaro är tredskodom)

Tredskodom
Tredskodom innebär som regel att den som inte kommer till domstolen förlorar målet.


Återvinning
Om tredskodom meddelas mot Er, har Ni möjlighet att begära att tingsrätten tar upp målet på nytt (ansökan om återvinning). En ansökan om återvinning ska vara skriftlig och ansökan måste komma in till tingsrätten inom en månad från tredskodomens datum. Närmare anvisningar om hur man ansöker om återvinning lämnas alltid i samband med att en tredskodom meddelas. Om Ni inte ansöker om återvinning, kan Ni inte få domen omprövad.


Har Ni i målet sökt återvinning och meddelas på nytt tredskodom mot Er, eller om kronofogdemyndigheten har meddelat utslag och Ni sökt återvinning, har Ni inte längre rätt till återvinning.

Övrigt
Observera att särskilda regler bl.a. om rättegångskostnader gäller när tvisten avser mindre värden än ett halvt basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Så är fallet om målnummret ovan innehåller bokstäverna FT.


För upplysningar i övrigt kan ni kontakta Tingsrätten.

(Aha, tänk om mina problem med katt och hund och syrrans problem med hund kanske handlar om FT-fall. Måste kolla upp reglerna nu för om det är billigt att driva en process så kommer jag utan tvekan att skicka in anmälan för oss båda till Tingsrätten inom kort).
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar