Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

söndag 3 februari 2013

58 Kap. Om resning och återställande av försutten tid

SJUNDE AVDELNINGEN
Om särskilda rättsmedel

58 Kap. Om resning och återställande av försutten tid

1 § Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån för någon av parterna resning beviljas:
1. om ledamot av rätten eller där anställd tjänsteman med avseende å målet gjort sig skyldig till brottsligt förfarande eller tjänsteförseelse eller om brott som har avseende å målet ligger ombud eller ställföreträdare till last, samt brottet eller tjänsteförseelsen kan antagas hava inverkat på målets utgång;
2. om skriftlig handling, som åberopats till bevis, varit falsk eller om part, som hörts under sanningsförsäkran, eller vittne, sakkunnig eller tolk avgivit falsk utsaga samt handlingen eller utsagan kan antagas hava inverkat på utgången;
3. om omständighet eller bevis, som ej tidigare förebragts, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle hava lett till annan utgång; eller
4. om rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag.Ej må på grund av förhållande, som avses i 3, resning beviljas, med mindre parten gör sannolikt, att han icke vid den rätt, som meddelat domen, eller genom fullföljd från denna kunnat åberopa omständigheten eller beviset eller han eljest haft giltig ursäkt att ej göra det. Lag (1975:670)

Agenten:

Angående det 2:a stycket:

Eftersom att läkarintyget från BUP innehöll en massa fel så har intyget varit falskt till stora delar. Detta menar jag har haft stor betydelse för utgången av målet.

Angående det 3:e stycket:

Målet är självfallet att begära en resning av domarna där jag fick förvaltare så fort jag har fått bevismaterial för min sak från BUP där de intygar att det funnits fel i BUP-journalen, som lett till fel i läkarintyget som användes i Tingsrätten framförallt, men även till felaktig info i det nyare intyget från år 2010 som användes i Hovrätten. Med hjälp av en rättad BUP-journal, alternativt med hjälp av ett intyg eller annat skriftligt bevis som styrker min sak så kan jag dra undan de grunder som användes när jag fick en förvaltare av domstol år 2010. Utan dessa grunder så lär det bli RESNING I MÅLET! 

Och jag kunde inte hänvisa till dessa bevis i rätten av förklarliga skäl: jag hade inte genomgått nya utredningar, jag hade inte BUP-journalen, hade inte fått läsa igenom journalen men visste att faktan i läkarintyget var felaktig och slutligen så klantade sig Tingsrätten på så vis att vi fick lov att ta en paus under förhandlingen för att gå ut och läsa läkarintyget som jag aldrig fick läsa i god tid innan förhandlingen, men när jag läste igenom det under pausen så såg jag att mycket var felaktigt. Dock så påtalade jag att saker och ting var fel men rätten svarade bara "han saknar sjukdomsinsikt" på det.. I Hovrätten så fick jag inte heller läsa igenom läkarintyget i förväg, men det intyget var inte lika felaktigt och byggde mer på missuppfattningar av Överläkaren som skrev det, även om vissa diagnoser byggde på BUP-journalen.


Angående det 4:e stycket: 

Den rättstillämpning som ligger till grund har varit emot lagen dels för att jag inte fick läsa igenom bifogade läkarintyg i god tid innan förhandlingen, dels för att intyget som användes i Tingsrätten var två år gammalt och byggde på fyra år gamla händelser och slutligen för att läkarintyget inte var skrivet i "förvaltarskapsärendet" utan i ett helt annat ärende, vilket strider mot gällande regler enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (FB).
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar