Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 22 januari 2013

Rättelseanmälan till BUP angående BUP-journalen samt läkarintyget från år 08, enstaka fel av mindre betydelse har strukits.VIKTIGT FEL NUMMER 1: Assistenten.

VIKTIGT FEL NUMMER 2: "Asperger" och "Marginell Mental Retardation".

VIKTIGT FEL NUMMER 3: Sexuella Trakasserier.

VIKTIGT FEL NUMMER 4: Vinklad bild mot mig i olika konflikter, det är inte så svart och vitt som BUP skriver!

Läkarutlåtande för ansökan om LSS för Nygren, Victor Fernando 891210-&/&/, Långgatan 48, 904 21 Umeå

Rader som bör anses felaktiga i läkarintyget från år 2008 som skrevs inför LSS-stöd (SOL-team), men som användes som grund för förvaltarskap i Tingsrätten är följande:

"Svårigheter att samspela med jämnåriga", "Under hela skoltiden har Victor haft svårigheter", "Han upplevs omognare än andra i klassen och har haft extra resurser och assistent pga att han hamnar i konflikt", "Periodvis har det funnits assistenter både i klassen och på rasterna", "Victor har under perioder haft kraftiga humörsvängningar och varit i konflikt med lärare, föräldrar och sin syster", "även varit i bråk med lärare på skolan", "ska ges behandling utifrån funktionell familjeterapi utifrån de konflikter som funnits i familjen och de problem Victor uppvisar i skolan".

"svårt att läsa av sociala situationer", "svårigheter att utnyttja feedback i vardagliga situationer", "Victor har svårt att tolka och förstå det rätta orsakssammanhanget", "Victor drar förhastade slutsatser och kan inte tillgodogöra sig feedback", "Victor har svårt att förstå och tolka händelser i vardagen där han snarare misstolkar information och där hans svårigheter att återkoppla feedback och utveckla en rigid uppfattning av sociala situationer där han fastnar i ett speciellt tänkande",

"behov av stöd både i samspel med andra där det lätt blir svårigheter. Victor har behov av varierat stöd varje dag".

Rättelse av intyget:

1. Om ni har läst de fel jag påpekat så vet ni att jag inte anser att jag haft svårigheter med att samspela med jämnåriga på låg- och mellanstadiet, det var snarare med två till tre år äldre elever som problemen fanns.

2. Jag har långtifrån haft problem på skolan  under hela min skoltid.. Små perioder under år 2000 till 2001 samt under 2005 till 2006.

3. Jag upplevdes inte omognare än andra i klassen av någon i min klass. Läraren Berit Olofsson ansåg att jag var på normalnivå och andra elever har aldrig ansett att jag varit omognare.. Den enda som ansåg mig "barnsligare" var Lena Moen som besökte min klass vid ett enda tillfälle och hon ansåg detta baserat på att jag ropade på fröken och hade svårt att vänta på min tur. Men det finns flera som kan intyga (bland annat syrran och mina föräldrar) att jag inte ansågs barnsligare än andra i klassen samt att det fanns flera i klassen som var mer barnsliga än vad jag var, bland annat killen med assistent! Jag och min syster var äldst i klassen då vi gått om förskolan ett år.. Jag var nog en av de mer mogna i min klass, senare i årskurs 9 gjorde jag en omogen grej när jag slängde en mössa med kiss men det var så sent som i årskurs 9. Och då hade jag goda skäl..

4. Jag har aldrig haft assistent eller extra resurser under grundskolan förutom i någon månad på högstadiet i andra terminen i årskurs 9 när jag hade en assistent, då på grund utav att lärarna gav mig skulden för allt som hänt kring mössan och ville kontrollera mig, inte för att jag var en dålig elev i skolämnena. De extra resurser som ordnades på låg- och mellanstadiet var till för alla elever som bråkade och inte enbart för mig.

5. Det har inte funnits assistenter periodvis, det var vid ett enda tillfälle.

6. Mina konflikter med syster och föräldrar skedde i hemmet och bör inte sammanblandas med eventuella problem som fanns på skolan. Helt skilda problem.. Och sen anser jag att BUP begår ett generalfel när de vinklar allt mot mig som om jag startade bråk med föräldrar, syster och lärare utifrån mina diagnoser eller "humörsvängningar", detta är felaktigt! Det stämmer naturligtvis att jag hamnade i konflikt med föräldrar och syster hemma, och med en lärare vid ett enda tillfälle på Tegs Central i samband med kissmösseärendet. Men när BUP skriver som de gör i intyget så tror folk att konflikterna berott på mig och min problematik. Detta var inte fallet! Som jag nämnt tidigare så var konflikterna i hemmet lika mycket syrrans och farsans fel, även morsan bidrog till dessa med sitt gnäll och tjat. Vad gäller läraren så var det en "enskild händelse", BUP får det att låta som om jag brukade slåss med lärare dagligen.. Och sen var det ju så att det var läraren som grep tag i mig och vägrade att släppa och då rann bägaren över för mig, det var ju en annan elev som startade konflikten och inte jag.

7. Jag gavs familjeterapi tillsammans med resten av familjen enbart baserat på konflikterna i familjen! Skolsituationen hade inget med denna att göra.. Senare dömdes jag till kontakt med BUP efter händelserna på TC och då fick jag diskyutera de händelserna med Per Höglund.

8. Baserat på mina rättelser och synpunkter så förstår ni att jag inte håller med om samtliga fel i det andra stycket, som berör mig och hur jag feltolkar saker och ting.. Tycker att mycket grundar sig på Skolkuratorn Nilla Borg och det är ingen bra källa att gå efter.

9. Angående det sista stycket om mitt behov av hjälp så passar det bra i LSS-ärendet om att ordna SOL för mig, men det blir fel när Håkan Gyllin använde intyget i rätten och domstolen tolkade det stycket som att en "förvaltare" skulle kunna vara den typen av hjälp.. Ni måste göra klart att den hjälp ni syftade på inte var ett förvaltarskap. Annars är dte inte fel, det handlar helt enkelt om att förvaltarskap inte var den hjälp ni beskrev, och dte har blivit fel i och med att jag placerats under ett förvaltarskap.

Jag anser att dessa fel bör strykas ur läkarintyget, eventuellt att ett korrekt läkarintyg som ersätter detta skall skrivas där dessa uppgifter inte står med. Går inte detta så bör BUP intyga att det finns fel i intyget och påpeka vilka felen är så att jag kan lyfta fram intyget i rätten som ett argument mot förvaltarskapet och påstå i rätten att de gav mig förvaltare med detta intyg som grund, och eftersom att intyget innehåller allvarliga fel så är förvaltarskapet fel. Ni bör naturligtvis inte lägga er i förvaltarskapsfrågan om den varit rätt eller fel, men ni kan "ogiltigförklara" intyget vilket jag vill då det som sagt innehåller faktafel. Då kan jag begära resning och få bort förvaltaren. Ett intyg där det intygas att Håkan Gyllin inte hade rätt att använda ert läkarintyg i förvaltarskapsärendet borde skrivas så kanske jag kan komma åt förvaltarskapet den vägen. Naturligtvis så är inte läkarintyget hela bilden men tillsammans med diagnoserna och andra fel så kanske man kan få domstolen att upphäva förvaltarskapet, den "allvarliga psykiska störningen" kanske inte heller anses ha funnits när jag var yngre om felen stryks.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar