Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 25 december 2012

Gode mannens/förvaltarens uppdrag-Information!

En god mans/förvaltares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor.
Gode mannen/förvaltaren ska verka för huvudmannen får den vård och tillsyn han/hon behöver och se till att han/hon inte missgynnas i olika sammanhang.

Det är domstolens förordnande som reglerar godmanskapets/förvaltarskapets omfattning. Förordnandet kan omfatta tre delar: att bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person.

Det är överförmyndarnämnden som utfärdar det registerutdrag som ställföreträdaren använder och visar upp när han sköter sitt uppdrag.  

Bevaka rätt  

Uppgiften att bevaka rätt innebär att företräda huvudmannen och tillvarata huvudmannens intressen i olika situationer.

Uppgiften som god man/förvaltare att bevaka rätt innebär att se till att huvudmannens rättigheter tillvaratas gentemot utomstående. Det kan exempelvis röra sig om att företräda huvudmannen gentemot myndigheter vid ansökningar och överklaganden. Om huvudmannen ska ärva pengar eller sälja sin bostad innebär det att se till att allt går rätt till, i enlihet med gällande lagar och regler.

Exempel på uppgifter:

.bevaka huvudmannens rätt i dödsbo

.företräda huvudmannen vid avveckling av bostad, vid kontakter med fordringsägare, vid .upprättande av avbetalningsavtal, vid ansökan om skuldsanering, vid ärende i hyresnämnd .samt vid överklagande av beslut

.ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

.ansöka om bostadsbidrag/bostadstillägg

.inhämta överförmyndarnämndens tillstånd att sälja en bostad.

Bevaka rätt i dödsbo

Om huvudmannen blir delägare i ett dödsbo ska gode mannen/förvaltaren företräda honom/henne på olika sätt. Det handlar bland annat om medverkan vid boutredning, om godkännande av bouppteckning och arvskifteshandling samt att få överförmyndarnämndens godkännande av arvsfördelningen.
Fastighet, tomträtt och bostadsrättslägenhet

Förändringar som berör huvudmannens bostad ska alltid bevakas av gode mannen/förvaltaren och godkännas av överförmyndarnämnden. Det kan handla om att huvudmannens fastighet eller bostadsrättslägenhet ska säljas, att en ny bostad ska köpas, att bostadsrättslägenheten eller fastigheten ska pantsättas/intecknas för ett lån etc. 

Förvalta egendom 
Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi, både vardagsekonomin och tillgångar i form av värdepapper. Det handlar dels om vardagsekonomin, dels om förvaltningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier, fonder, fastighet och bostadsrättslägenhet.Häri ingår huvudmannens inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.

Exempel på uppgifter:

.ta hand om huvudmannens pension och bidrag
.betala räkningar

.lämna fickpengar

.förvalta huvudmannens tillgångar
.deklarera

.sanera eventuella skulder

.inhämta överförmyndarnämndens tillstånd vid omplacering av tillgångar med mera.
Redovisning

Som god man/förvaltare är man enligt lag redovisningsskyldig när det gäller förvaltning av egendom. 

Sörja för person 

Uppgiften varierar från fall till fall men syftet är att medverka till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor.

Uppgiften att sörja för person innebär att gode mannen ska försäkra sig om att huvudmannens medel använts till hans eller hennes nytta.
Det sker genom att man som god man/förvaltare har regelbundna kontakter med huvudmannen själv, med boendet, vårdpersonalen, hemtjänsten m.fl. och vid behov tar initiativ till förbättringar, uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning, fritidsverksamhet med mera. Att sörja för person innebär däremot inte att gode mannen/förvaltaren själv ska sköta om och vårda huvudmannen, förlja med på läkarbesök, städa, hänga upp gardiner, handla mat eller vidta andra praktiska åtgärder. De konkreta insatserna genomförs istället genom socialtjänstens försorg (av ledsagare, kontaktperson, hemtjäst m.fl.) eller genom andra externa aktörer och frivilligorganisationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar