Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 25 december 2012

Att vara god man/förvaltare- Information!
1 Att vara god man/förvaltare
Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7). God man/förvaltare utses för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för 
sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad etc. Person som har god man/förvaltare kallas i fortsättningen huvudman.Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap. Gode mannen är endast ett biträde till huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa. En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingarför huvudmannens räkning, utan att inhämta dennes samtycke.

Det är tingsrätten som på förslag från överförmyndaren fattar beslut om anordnande, utökning eller minskning av nämnda godmanskap och förvaltarskap. Det är också tingsrätten som upphäver godmanskap och förvaltarskap. Vid byte av god man och förvaltare fattas beslut av överförmyndaren. Det bör observeras att den gode mannen/förvaltaren kvarstår tills ny god man/förvaltare är förordnad.

2 Dina första uppgifter
När du fått beslut från tingsrätten att du förordnats som god man/förvaltare, skickar överförmyndaren registerutdrag, som fungerar som fullmakt. Därefter bör du göra följande: Meddela alla berörda -försäkringskassa, skattemyndighet, post, bank etc. - din adress och vid behov meddela även social- och omsorgsförvaltningen. Om huvudmannen har förmåga att själv bestämma kan du komma överens med huvudmannen om regler för posthanteringen, så att du på ett tryggt sätt får den post som du behöver för ditt uppdrag. Som exempel kan nämnas aviseringar från bank och räkningar. Saknar huvudmannen förmågan att själv bestämma anmäler du din egen adress till skattekontoret som ”särskild postadress” för huvudmannen. All officiell post kommer då direkt till dig.

Ta snarast kontakt med din företrädare, om sådan funnits och/eller med huvudmannen, dennes anhöriga, kurator, personal på vårdinrättning etc. 
för att få nödvändig information. Försök få ett grepp om huvudmannens ekonomi. Äger huvudmannen bankfack är det oftast nödvändigt att du inventerar detta. Kontakta berörda banker för att ordna upp rutiner för den löpande ekonomin. Beräkna kostnaderna för huvudmannens uppehälle. Se till att du gör ett förbehåll hos banken att medel för uppehälle finns på ett fritt konto, transaktionskonto, där medlen får tas ut utan överförmyndarens samtycke. Alla övriga tillgångar ska enligt gällande bestämmelser vara överförmyndarspärrade för dig som god man/förvaltare och det är du som ska meddela banken detta. Tillsammans med registerutdraget får du även en anmodan om att inom två månader lämna en förteckning.Förteckningen skall innehålla huvudmannens samtliga kända tillgångar och skulder. Du fyller i blanketten, ”Förteckning”, undertecknar och återsänder ett exemplar till överförmyndaren.

Så här fyller Du i Förteckningen
Förteckningen bildar utgångspunkt för den senare redovisningen. Värdet av samtliga tillgångar ska redovisas per den dag du förordnades.  Uppgifterna ska styrkas med saldobesked för alla bankkonton och värdebesked för aktier, obligationer, fonder etc. Eventuella kontanter ska snarast sättas in på bank i huvudmannens namn. Äger huvudmannen helt eller delvis fastighet ska detta styrkas med lagfartsbevis och taxeringsvärde. Fastighet redovisas med taxeringsvärdet och bostadsrätt med deklarationsvärdet. Lösöre behöver inte anges såvida det inte är fråga om dyrbar konst, antikviteter eller dylikt. Skulder anges med varje fordringsägare var för sig. Eventuellt bankfack är oftast nödvändigt att inventerar. När facket öppnas  ska ett vittne närvara och inventarielista över innehållet skrivas. Ingenting skall tas ur facket. Finns förslutna kuvert i facket får dessa inte öppnas. Inventarielistan ska överlämnas till överförmyndaren.

Bankkonton är spärrade
Huvudregeln är att huvudmannens konton ska vara spärrade för dig som god man/förvaltare. Det bör dock observeras att huvudmannen alltid har rätt att ta ut pengar från spärrade konton när det gäller godmanskap. Enligt Föräldrabalken 14:8 får pengar som satts in hos bank tas ut endast med överförmyndarens samtycke. Spärren ska framgå av bankens årsbesked.

Undantag från huvudregeln är följande:
• Uttag av årsränta får ske utan samtycke (dock inte ränta avseende 
minderårigas spärrade medel). 
• Överförmyndarens samtycke krävs inte för pengar som behöver finnas tillgängliga för huvudmannens uppehälle eller vården av hans/hennes egendom. Dessa medel ska sättas in på ett så kallat fritt konto, (transaktionskonto) där pension eller lön automatiskt sätts in.

3 Dina övriga uppgifter/skyldigheter
Dina uppgifter som god man/förvaltare framgår av tingsrättens beslut och det registerutdrag du fått. Uppgifterna är oftast alla tre:
• Bevaka huvudmannens rätt
• Förvalta huvudmannens egendom
• Sörja för huvudmannens person
En god mans/förvaltares uppgifter är helt beroende av förhållandena i det enskilda fallet. En allmän riktlinje i arbetet är att du som god man/förvaltare omsorgsfullt ska fullgöra dina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen.

Bevaka rätt
Uppgiften att bevaka rätt består av två delar
1. Att i någon speciell rättshandling ta tillvara huvudmannens intressen. Exempel på olika rättshandlingar framgår nedan.
• Bevaka rätt i dödsbo
• Företräda den enskilde vid uppsägning, försäljning eller avyttring av bostad
• Bevaka rätt genom förhandlingar, avbetalningsplan eller liknande med fordringsägare
• Ansöka om skuldsanering
2. Att bevaka rätt i generell bemärkelse på områden där huvudmannens intressen behöver bevakas, till exempel:
• Ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om kontaktperson, ledsagarservice med mera
• Ansöka om bostadsbidrag och anmäla årliga hyresändringar för att få rätt bostadsbidrag
• Överklaga beslut
Gäller det en fråga du själv inte behärskar har du rätt att skaffa den hjälp som behövs, till exempel advokat. Fråga oss om du är osäker.

Förvalta egendom
Uppgiften innebär förvaltning av all egendom tillhörande huvudmannen. Förvalta egendom betyder att sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera, se till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad. När det gäller fickpengar och andra inköp är det viktigt att du talar med personalen på boendet så att de vet vilket ekonomiskt utrymme som finns.

Huvudmannens egen lön och habiliteringsersättning från dagcenter ingår inte i de tillgångar som ska förvaltas av gode mannen/förvaltaren om inte huvudmannen själv vill detta. Det är gode mannens/förvaltarens skyldighet att se till att det finns pengar till fasta utgifter. Betalas huvudmannens räkningar över post- eller bankgiro måste det göras i huvudmannens namn. Gode mannen/förvaltaren får inte använda sina egna giron vid betalning 
av huvudmannens utgifter. Huvudmannens tillgångar får aldrig blandas ihop med egna tillgångar.

Grundläggande för förvaltningen är enligt Föräldrabalken 12:4 att huvudmannens medel ska:
• I skälig omfattning användas för uppehälle, utbildning och nytta i övrigt
• Placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning
Du är redovisningsskyldig till överförmyndaren när det gäller den ekonomiska förvaltningen. Denna skyldighet omfattar dels att lämna tillgångsförteckning som beskrivits ovan, dels upprätta årsredovisning. I årsredovisningen ska en sammanställning göras över årets inkomster och utgifter. Uppgift ska också lämnas om behållning och skulder vid årets slut. Blanketter och anvisningar skickas ut av överförmyndaren i början av 
året. Du är skyldig att lämna in handlingarna före första mars året efter redovisningsåret. Årsredovisningen och en redogörelse över uppdraget ska skrivas under av dig på heder och samvete. Det är viktigt att inlämnade handlingar är kompletta.

När pengarna inte räcker
Om huvudmannen har exempelvis låg pension och pengarna inte räcker men huvudmannen har medel insatta på konto, måste gode mannen/förvaltaren flytta över pengar därifrån till kontot för löpande utgifter för att få ekonomin att gå ihop. Det är inte gode mannens/förvaltarens huvuduppgift att spara huvudmannens pengar.

Finns inga medel på banken kan gode mannen/förvaltaren ta kontakt med socialförvaltningen för att få prövat om huvudmannen är berättigad till socialbidrag. En omprövning av eventuell vårdkostnad kan också begäras. Gode mannen/förvaltaren kan också ansöka om bidrag från hjälporganisationer eller från fonder.

Sörja för person
Sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Det är en viktig uppgift. Uppgiftens innehåll kan inte generellt bestämmas utan avgörs i det enskilda fallet. Sörja för person innebär inte att gode mannen/förvaltaren själv ska sköta om och vårda huvudmannen. Om huvudmannen bor i egen lägenhet med hemtjänst ska gode mannen/förvaltaren inte handla mat, hygienartiklar och dylikt. Gode mannen/förvaltaren har istället följande roll:
• Vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför huvudmannens boende- och vårdmiljö.
• Genom regelbundna besök hos huvudmannen och kontakter med till exempel vårdpersonal och hemtjänst se till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt.
• Ta initiativ till att huvudmannen får till exempel en kontaktperson eller att besöksverksamhet ordnas genom någon frivillig organisation, exempelvis Röda Korset.
• I övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation med mera och ta de initiativ som är lämpliga.
• Hjälpa huvudman, som bor i egen lägenhet, med större inköp som exempelvis möbler, radio, tv, kläder, gardiner.

4 Huvudmannens samtycke
I viktiga frågor ska du som god man/förvaltare inhämta huvudmannens samtycke, om detta kan ske. Kan inte huvudmannen yttra sig ska make/maka
yttra sig. Finns ingen maka/make ska samtliga barn yttra sig. I annat fall krävs läkarintyg. Innan beslut fattas om förvaltningsåtgärd av större vikt ska
överförmyndaren bereda huvudmannen och dennes närstående tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsförlust.

5 När krävs godkännande från överförmyndaren?
Krav på godkännande
Enligt gällande lagstiftning är du som god man/förvaltare skyldig att inhämta överförmyndarens samtycke till följande åtgärder:
• Uttag av spärrade bankmedel
• Köp av aktier, fonder och premieobligationer
• Placering i försäkringar
• Köp, försäljning och inteckning av fast egendom eller tomträtt
• Köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt
• Utlåning av huvudmannens egendom
• Driva rörelse
• Försäljning av värdehandling som är deponerad eller registrerad på VP-konto
• Arvskifte, godkännande måste ske innan skiftet verkställs
• Uthyrning och uppsägning av lägenhet
• Upptagande av lån för huvudman

Gåva m m
Gode mannen/förvaltaren kan och får aldrig ge bort huvudmannens egendom om inte det är fråga om personliga presenter. Som personliga presenter räknas julklappar och födelsedagspresenter till normala värden. Gåvoförbudet innebär att gåva inte heller kan ges med överförmyndarens samtycke. Det generella gåvoförbudet gäller både fast och lös egendom.Huvudmannen kan dock själv ge gåvor om han/hon kan ge uttryck för en egen vilja. Gode mannen får inte be personal att bevittna testamente eller fullmakt. Vid minsta tveksamhet ska gode mannen i sådana fall kontakta överförmyndaren.

6 Åtgärder vid avveckling av bostad
Avveckling av huvudmannens lägenhet eller fastighet uppkommer oftast när denne inte kan bära dubbla boendekostnader. Förutom själva uppsägningen av kontrakt eller försäljningen finns en hel del åtgärder som gode mannen/förvaltaren ska vidta. Utgångspunkten för avvecklingen av bostad ska vara huvudmannens egen önskan och behov. Kan inte huvudmannen yttra sig är det gode mannen/förvaltaren som får ta ställning. I så fall måste gode mannen/förvaltaren begära utlåtande från läkare eller kurator som kan intyga att huvudmannen varken kan tillfrågas eller återvända till sitt vanliga boende. Gode mannen/förvaltaren måste också begära yttrande från nära anhöriga.

Vid de tillfällen gode mannen/förvaltaren ensam bär ansvaret för avveckling av bostad måste gott omdöme visas. För att undvika motsättningar bör gode mannen samråda med kommande arvingar.Bostaden ska besökas tillsammans med någon anhörig och en förteckning över lösöret ska upprättas. Förteckningen skickas till överförmyndaren. Det lösöre som inte får plats i det nya boendet ska lämnas till förvaring. Eftersom kostnaderna för förvaring kan vara höga kan ett annat alternativ vara att deponera lösöret hos huvudmannens kommande arvingar. Gode mannen ska då ha skriftligt på att lösöret är lämnat till förvaring och att försäkring omfattar detta lösöre.Finns inget annat alternativ kan eventuellt lösöre auktioneras ut eller avyttras på annat inkomstbringande sätt.

7 Redovisning
Du ska varje år redovisa huvudmannens ekonomi till överförmyndaren. Överförmyndaren sänder därför varje år i januari ut blanketter och anvisningar för årsredovisningen. Årsredovisningen ska vara insänd till överförmyndaren senast den 1 mars. Det är viktigt att alla verifikationer sparas och lämnas med redovisningen. Gode mannen ska under året granska att kassaböcker från gruppboende är korrekt förda med noteringar om vad pengarna använts till.

8 Åtgärder vid huvudmannens död
Vid huvudmannens död har du som god man/förvaltare att iaktta följande:
• Meddela överförmyndaren att huvudmannen har avlidit och vem som är företrädare för dödsboet (bouppteckningsförrättare).
• Ditt uppdrag upphör på dödsdagen. Någon skyldighet att ordna med begravning, göra bouppteckning m m ingår inte i ditt uppdrag. Eventuella arbetsinsatser efter dödsdagen utförs på uppdrag av dödsboet.
• Du ska upprätta en slutredovisning till och med dödsdagen. Redovisningen inklusive saldobesked ska inom en månad insändas till överförmyndaren.
• Då överförmyndaren godkänt din slutredovisning översänds den tillsammans med förteckning och samtliga årsredovisningar till en företrädare för dödsboet.
• Utan dröjsmål efter uppdragets upphörande ska du till dödsboet överlämna de tillgångar du förvaltat.

Enligt gällande lagstiftning ska räkenskaper och verifikationer som finns bevarade hos dig hållas tillgängliga för dödsbodelägarnas granskning. Vid tvist bestämmer överförmyndaren tid och plats för sådan granskning. Räkenskaper och verifikationer ska överlämnas till dödsboet när gode mannen/förvaltaren är fri från ansvar, vilket i normalfallet är ett år efter dödsboets mottagande av de redovisningshandlingar som översänts av överförmyndaren. Vill dödsboet göra anspråk på ersättning för att de anser att du uppsåtligt eller av grov vårdslöshet åsamkat huvudmannen skada, ska talan väckas inom ett år från dagen för mottagande av tidigare nämnda redovisningshandlingar. I annat fall inträder preskription, såvida du inte gjort dig skyldig till brottsligt förfarande.

9 Arvodesregler
Enligt Föräldrabalkens bestämmelser har god man/förvaltare rätt till ett skäligt arvode för uppdraget, samt ersättning för utgifter som varit påkallade för att fullgöra uppdraget. Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas av överförmyndaren. Arvodets storlek fastställs med utgångspunkt från årsredovisningen, som ger en bild av förvaltningens omfattning och svårighetsgrad, där du även lämnar en redogörelse över årets olika insatser när det gäller bland annat personlig omvårdnad. Avgörande för beslutet är också förordnandets utformning. Omfattar uppdraget både ekonomisk förvaltning och personlig omvårdnad kan arvode utgå för båda delarna om detta begärs. Om det inte finns särskilda skäl för något annat ska arvode och ersättning betalas av huvudmannens medel i den mån hans/hennes inkomst eller tillgångar överstiger två gånger gällande basbelopp. I de fall huvudmannen saknar betalningsförmåga betalas arvode och ersättning av kommunen. I Hässleholms kommun tillämpas de riktlinjer som utarbetats av Svenska Kommunförbundet. Arvodesnivåer finns för såväl ekonomisk förvaltning som för personlig omvårdnad. Arvodet grundas på viss procent av gällande basbelopp.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar