Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 19 november 2012

Självbestämmande för alla? Tydligen inte för de som ÄR eller ANSES vara handikappade av olika anledningar!!


Jag gör min egen version av ett blogginlägg som jag hittade och sympatiserade med eftersom att jag känner igen mig i situationen:
Självbestämmande för alla?
Har man ett funktionshinder (eller anses lida av en/några diagnos/diagnoser som utgör ett funktionshinder trots att diagnoserna är felaktiga) och behöver hjälp i vissa situationer så är man inte självbestämmande. Man talar om att alla människor har samma värde och lika rätt att själv få bestämma över sina liv. (Ändå så fråntas folk med diagnoser eller handikapp denna rätten, och man överlåter den på myndigheter eller på en av myndigheter/domstol utsedd tjänsteman.)
Men det är bara en massa tomma ord för om man har ett funktionshinder och delvis är i behov av praktisk hjälp så är man inte självbestämmande. (Nej, för myndigheterna ska besluta om allt, eller deras gode män och förvaltare!)
Då är det andra mäniskor som bestämmer över våra liv. (Ja, och detta är verkligen inte okej!)
Ska det verkligen behöva vara så i ett modernt samhälle år 2012? (Nej, det ska det inte...)
Sverige har som nation skrivit under FN-konventionen om mänskliga rättigheterna för personer med fukntionshinder och lovat följa denna i alla avseemden. (Tyvärr så följer inte Sverige konventionen för de mänskliga rättigheterna, i alla fall inte vad gäller de handikappade eller de som felaktigt stämplats med diagnoser och därmed anses handikappade på felaktig grund!)
Här följer ett utdrag från denna konvention:
Kovensionen säger följande Artikel 1 Syfte
Denna konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.
Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.
Artikel 4 Allmänna åtaganden
1. Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning. I detta syfte åtar sig konventionsstaterna följande:
b) att vidta alla ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att modifiera eller avskaffa gällande lagar, bestämmelser, sedvänjor och bruk som är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning, (Ser ni, bort med förvaltarskapet nu!!! Att utfärda förvaltarskap om någon vill detta är okej. Att påtvinga någon förvaltarskap är inte okej och strider mot denna punkt i de mänskliga rättigheterna, då förvaltarskapet kränker och diskriminerar funktionshindrade samt de som felaktigt anses vara funktionshindrade!)
Artikel 17 Skydd för den personliga integriteten
Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till respekt för sin fysiska och psykiska integritet på lika villkor som andra. (Myndigheterna och min tidigare god man/förvaltare respekterade inte min integritet.. De inträngde i hemmet i egenskap av SOL-team och förvaltare och tog husdjur och gav bort/sålde iväg dessa. SOL-teamet gjorde inget med något djur men de spred uppgifter från mitt privatliv till den nya förvaltaren som anmälde privata saker till Länsstyrelsen så att man fick djurförbud.. Om min PERSONLIGA INTEGRITET i mitt EGET HEM hade respekterats så hade inget från innanför mitt hems väggar kunnat nå Länsstyrelsen. Att jag gick ut för sällan med en hund ibland.. Sen så inkräktar förvaltarna på min personliga integritet genom att lägga sig i mitt privatliv, styra mina pengar och så vidare..)
Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället
Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bl.a. genom att säkerställa att
a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika
o villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,
b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt
Samhället vidtar inga åtgärder för att göra så att personer med ett ansett funktionshinder ska kunna åtnjuta full inkludering i samhället.. I Sverige gör man snarare så att den som anses handikappad känner sig utmobbad från samhället!! Man tvingar på denne en massa stöd och hjälp som denne i många fall inte är i behov av. I mitt fall en förvaltare.. Sen tror man att någon som diskrimineras gentemot resten av befolkningen (genom att måsta ha en förvaltare när inte resten av folket behöver detta) ska bli som resten av befolkningen, tvärtom så blir personen avundsjuk, hatisk och oförutsägbar. Vill man att en person ska bli som alla andra trots påstådda diagnoser så måste man behandla personen som alla andra. Man ska i alla fall akta sig för att inskränka personens mänskliga rättigheter och möjlighet till självbestämmande i alla frågor som rör honom/henne själv..
Genom att förvaltaren tecknar alla avtal och säger upp alla redan ingångna avtal så innebär det att han beslutar om man får flytta, vart man får flytta och ifall man får säga upp sin lägenhet.. Förvaltaren kan alltså hålla en fånge i en lägenhet godtyckligt genom att vägra säga upp den! Visst, man kan låta bli att vistas i lägenheten men man måste fortfarande betala hyran och man står fortfarande skriven där, det är förvaltaren som DIKTERAR DETTA!!! Min förvaltare Robert Marklund vägrade till exempel att säga upp min lägenhet så att jag kan flytta till en annan stad.. Tydligen så bryter detta mot "de mänskliga rättigheterna" eftersom att den "funktionshindrade" ska ha "rätten att välja boendeform och bostadsort" enligt ovan citerade text.
Det nämns även i konventionen att staten ska motverka isolering.. Faktum är att jag kände mig djävligt isolerad i min lägenhet med enbart SOL-team som kom vid måltider.. Så det är nästan samma sak att sitta på Rättspsyk med den skillnaden att man har "utegångsförbud" i praktiken. Med katt så var jag inte lika isolerad, men sen kom min tidigare förvaltare och tog min katt och gav bort denna.. Då hjälpte han till i att få mig ännu mer isolerad än jag redan var.. Jag skaffade hund för att min syster fått detta och hon har samma felaktiga diagnoser samt hade en god man vid tillfället (jag hade förvaltare), då sålde förvaltaren iväg min hund också.. Och det var den hunden som sköttes utmärkt, det var en senare införskaffad hund som jag inte skötte fullt ut då den var en besvikelse jämfört med den tidigare hunden som jag älskade som en dotter. Ja, inte motverkade förvaltaren isolering.. Och det gjorde inte den nya förvaltaren när han anmälde mig till länsstyrelsen, eller länsstyrelsen när de delade ut ett djurförbud mot samtliga djur..
Jag tycker att det kan ha funnits grund för ett "hundförbud" men inte för ett "totalt djurförbud", detta håller många med mig om och sett till andra domar så har värre förseelser där djur dött lett till mindre konsekvenser så som djurförbud mot enbart "reptiler" om sköldpaddor blev dödade. I mitt fall dog inget djur men ändå så ska jag ha förbud mot samtliga djurarter.. Det hjälpte inte mig att bli mindre isolerad, tvärtom.. Djur kan vara en stor tröst och tillgång när man har få mänskliga vänner...
I vilket fall som helst så har jag anledning att misstänka att jag fick ett så hårt "djurförbud" hust för att länsstyrelsen såg att jag hade en förvaltare och SOL-team, naturligtvis drar de den felaktiga slutsatsen att man är en handikappad person som inte kan ta vara på sig själv eller sin egendom, och då ska man inte ta hand om djur om man inte kan ta hand om sig själv. Samt att djur kan räknas som egendom.. 
Att sen mitt förvaltarskap berodde på helt andra orsakaer och att egendomen då handlade om pengar och inte djur visste inte dem om. De visste heller inte att jag fick SOL-team pga föräldrarnas oro över mig då jag har diabetes, samt att jag var bortskämd och serverad till typ den dagen då jag flyttade.. Så jag kunde inte göra något i hemmet eftersom att morsan alltid skött det.. Felaktigt så tror de att jag som egentligen är normalintelligent var efterbliven.. För att mina adoptivföräldrar skämt bort mig tills dagen jag flyttade..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar