Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 27 november 2012

Konsekvenser av samtliga fel i BUP-journalerna samt om det är källan eller skribenten som är skyldig till felen? Fel 1 till 10!


Fel nummer 1: 
"kräver millimeterrättvisa och hamnar i konflikter både i skolan och hemma".

Skyldig:
Det är föräldrarna Anna och Gösta Nygren som har snackat med psykologen på BUP och de har där berättat att både jag och min syster kräver millimeterrättvisa, samt att det jag har hamnat i konflikter på skolan och ibland i hemmet.

Det är däremot "Psykologen på BUP" som gör misstaget att tolka det föräldrarna uppgett som att jag hamnar i handgriplig konflikt både i skolan och hemma.. Det som egentligen gällde på lågstadiet och första året på mellanstadiet var att jag hamnade i konflikt/bråk på skolan då andra äldre elever retade och mobbade mig, men det blev ingen handgriplig konflikt hemma. Hemma så kunde jag slå sönder saker på rummet osv. "Psykologen på BUP" är skyldig till att det blivit fel eftersom att hon skrivit ner det hon uppfattat, och tydligen så uppfattade hon det hela lite fel. Jag medger att adoptivföräldrarna kanske kan anses ha lika mycket skuld till detta fel ifall de nu sagt felaktiga saker på BUP.

Konsekvens av fel nr 1:
Alla som har läst mina BUP-journaler när de föresatt sig att bedöma mig och mitt "hjälpbehov" har fått för sig att jag slogs med föräldrar och andra elever på lågstadiet och i början av mellanstadiet. Detta har skadat mig eftersom de sedan hävdat att jag på grund av mitt beteende redan som elvaåring måste ha haft sociala svårigheter och lidit av en autism spektrum störning redan då, lida av impuls svårigheter att hantera ilska osv. Sen har "Psykologen på BUP" inte nämnt att andra äldre elever provocerade fram konflikter och ofta var de som angrep mig, så det blir en felaktig bild av mig som någon som hamnar i konflikter efter mina impulser, och inte för att andra retades och bråkade med mig och provocerade fram ilska. Detta fel har tillsammans med andra liknande fel, eller ren fakta där jag har gjort saker men där motparterna inte benämns (ser ut som om de inte existerat och att jag saknat anledning till raseriutbrott) lett till en felaktig syn på mig, och jag har behandlats därefter..

Fel nummer 2: 
"11-årig pojke som tidigare haft stora svårigheter att samspela med jämnåriga och ofta hamnat i konflikter m.m.

Skyldig:
"Psykologen på BUP" är den skyldiga till att detta fel skrevs ned och fanns i mina journaler. Det är psykologen som tolkat situationen som om jag tidigare haft stora svårigheter att samspela med jämnåriga med mera.

Konsekvens av fel nr 2:
Folk som läser mina journaler och som ska utreda mitt hjälpbehov tror att jag "haft stora svårigheter att samspela med jämnåriga och ofta hamnat i konflikter (med dem)".. I min rättelse så nämner jag att de som jag hamnade i konflikt med gick två till tre klasser över min egen klass under denna tid, de var alltså inte jämnåriga utan äldre.. De jämnåriga fungerade jag väldigt bra med!

Att folk tror detta om mig som är fel i ovanstående text har ännu mer bidragit till bilden av mig som en "bråkstake" som "inte kunde samspela med jämnåriga och hade stora svårigheter med det sociala" när jag i verkligheten hade flera poolare bland de som jag gick i samma klass med och faktiskt kunde samspela väldigt bra med dessa. Det är alltså inte från verkligheten de har tagit infon om att jag haft "stora svårigheter att samspela med jämnåriga", rent missförstånd och felaktigt skrivet. Tyvärr så har andra på Rehabpsyk och Rättspsyk bara skrivit av fel som dessa och tagit dem som fakta. Det kan inte bli mer galet..

Fel nummer 3: 
"När det gäller skolarbetet framkommer det att Victor har svårt att komma igång och därför skulle behöva hjälp/stöd av klassresurs i början av lektionen".

För fel nummer 3 finns flera källor:
Föräldrar, rektor, skolsköterska, klasslärare, spec.lärare och klassresurs, team Lena Moen.

Skyldig:
Det som sagts av samtliga källor stämmer.

Men "psykologen på BUP" har feltolkat det som sagts och är skyldig till att fel uppstod.. Psykologen är alltså den skyldiga till felet som då var att tolka ovanstående text som om jag fick en klassresurs/personlig assistent vilket jag aldrig fick. Istället så fick jag ibland lite "påputtning" av en annan elevs assistent i början av vissa lektioner.

Konsekvens av fel nr 3:
Folk som läser detta fel har misstolkat texten som att jag fått klassresurs under denna tiden på låg och mellanstadiet vilket inte stämmer överens med verkligheten.. Sen har de felaktigt skrivit att jag är "lågbegåvad", "marginellt mentalt retarderad" och behandlat mig som om jag behöver en personlig assistent i hemmet samt på skolor som jag eventuellt ska börja. De har helt enkelt fått en störd bild av mig baserat på att psykologen gjorde misstaget att formulera det som källorna uppgett som om jag fått en klassresurs.. Detta har som sagt lett till kränkande förmyndarbehandling av mig.. Felet stod även med i läkarintyget daterat år 2008 för att jag skulle få SOL via LSS, det intyget skrevs av "Kuraton på BUP" som hade hand om mitt fall under högstadietiden, och en läkare. Detta fel har även påverkat RPU:n år 2012 och dess Socialutredning, påverkat förvaltarskapsfrågan.. Mycket negativa konsekvenser med andra ord.

Fel nummer 4: 
"Lena menar att det faktum att jag i klassrumssituationen hade svårt att vänta på min tur och därför upprepade gånger ropade på fröken, innebar att jag upplevdes som omognare än andra i klassen."

Skyldig:
Källan Lena Moen är den skyldige här eftersom att hon baserat på ett enda besök i min klass stämplade mig som omognare än andra i klassen då jag tydligen hade svårt att vänta på min tur och "ständigt ropade på fröken". Sanningen var ju att vi hade långt mer barnsliga elever i klassen än mig..

Konsekvens av fel nr 4:
Ja, en konsekvens av detta fel är att folk som läser journalerna tror att jag var "barnsligare än de andra i klassen" och därmed har lättare för att stämpla mig som retarded eller hadikappad, när detta alltså inte var sanningen i klassen! Och bilden av att jag fått en personlig assistent (som också var felaktig) blir enklare att ta till sig.. Sen behandlas jag därefter genom att de tycker att jag även i elvaårsåldern visade att jag var "dummare" än andra rent intelligensmässigt.. Helt fel...

Fel nummer 5: 
"I BUP -journalerna framstår det som om klassen fick en elevassistent efter att det bedömdes att jag behövde påputtning i början utav lektionerna, detta är fel!"

Skyldig:
"Psykologen på BUP" som misstolkat vad andra "källor" har sagt..

Konsekvens av fel nr 5:
Jag hade aldrig elevassistent i låg och mellanstadiet och även om det bedömdes att jag var dålig på att komma igång på lektioner så fick jag aldrig detta. Detta fel har lett till att andra myndigheter och personer som läst i mina journaler när de ska bedöma mitt "hjälpbehov" har trott att mitt "hjälpbehov" har varit större än vad det varit i och med att det genom detta fel framstår som om jag haft "personlig assistent" i klassen.. Det är på grund av fel som det här som jag drabbats av inskränkningar i självbestämmanderätten, som folk anklagat mig för att ha varit retarded och så vidare.. Väldigt allvarliga konsekvenser då jag är normalintelligent och fungerade som vilken annan normal elev i klassen.

Fel nummer 6:
"Det påstås att skolan gjort en "SOC-anmälan" efter en händelse på skolan där en kille född 88 ropade "ALLE MAN PÅ VICTOR" på snöhögen. Man kan tro att denna SOC-anmälan riktades mot mig baserat på att undertecknad på BUP (Psykologen Berit) skriver citat "något som är viktigt att både skola och föräldrar kan lägga bakom sig"."

Skyldig:
"Psykologen på BUP"  i och med att hon skrivit det felaktiga påståendet att skolan riktade en SOC-anmälan mot mig.

Konsekvens av fel nr 6:
Att folk och myndigheter som läser mina BUP-journaler tror att jag fick en SOC-anmälan på mig. Detta leder vidare till att folk anser att jag "redan då" drog på mig anmälningar.. Vilket inte stämmer överens med verkligheten.. Det var som 15- åring som jag hamnade i konflikt med rättvisan första gången.


Fel nummer 7:
"att Victor nu slutat att grimasera och slåss, men att han istället har "blåst och spottat" på klasskamrater".

(Källor: Föräldrarna, rektor, klasslärare, skolsköterska samt Lena.)

Skyldig:
"Psykologen på BUP" eftersom att hon felskriver det som källorna uppgett så att det ser ut som om jag gick runt och spottade på olika elever för nöjet i det utan anledning, när sanningen var att jag gjorde detta mot de som retades med mig istället för att slåss med dem.

Konsekvens av fel nr 7:
Att de som läser i BUP-journalerna tror att jag bara gick runt och spottade på foolk.. Sen tror de i förlängningen att man är efterbliven, har sociala svårigheter samt måste ha lidit av någon sorts problematik. Dessa åsikter om mig leder sedan till nya fel i Rehabjournalerna, Rättspsyks utlåtanden samt i hur samhället skall komma att behandla mig när jag flyttar hemifrån.. Förvaltare, SOL-team osv osv är direkta konsekvenser av fel som detta.

Fel nummer 8:
"Rektorn berättar att skolan nu har "extra resurser ute på rasterna för att förhindra konflikter  och att 6 -erna skall ge sig på Victor" Berättar att lärare tagit itu med elever i klass sex, samt att deras föräldrar är kontaktade."

Källa: rektor)

Skyldig:
"Psykologen på BUP" då hon misstolkar det som REKTORN uppger till att "skolan har satt ut extra resurser för att hålla koll på mig" när det rektorn egentligen uppgav var "att skolan satt ut extra resurser för att hålla koll på både mig och de elever i årskurs 6 sombråkade med mig".

Konsekvens a fel nr 8:
Att folk och myndigheter som läser journalerna tror att jag var en sådan stor bråkstake på låg- och mellanstadiet att skolan satte ut extra resurser enbart i syfte att hålla mig under uppsikt.. Detta leder förmodligen till tankar om diverse diagnoser och handikapp samt till att myndigheterna kanske än idag vill "hålla koll på mig" genom extraresurser så som förvaltare och SOL-team. Och detta är naturligtvis helt galet eftersom att de "extra resurserna" till lika stor del var till för de andra som jag var i konflikt med.. Men detta nämns ej av "Psykoloen på BUP"..

Fel nummer 9:
"Föräldrarna betonar också Victors ovilja mot att delta i lek och idrott"...

Skyldig:
Föräldrarna Anna och Gösta Nygren genom att de har uppgett att jag hade en ovilja att delta i LEK vilket jag inte hade.. Jag var ofta ute och lekte med klasskompisar både efter skolan och i skolan! Det är helt fel av mina adoptivföräldrar att påstå annat..

Konsekvens av fel nr 9:
Detta fel får folk att tro att jag led av "social fobi/Autism" och inte ville leka med andra barn!! Det är helt fel för jag var väldigt mycket ute och lekte med andra barn under hela barndomstiden och det var först mot 16-års åldern som jag började att avskärma mig vid datorn.. Detta fel leder till nya fel så som att folk skriver att jag "enda sedan barndomen har varit socialt avvikande bla bla" vilket är helt galet och verklighetsfrånvänt.. Detta bidrar också till diagnoser och till Rättspsyks bild av mitt "hjälpbehov", till domstolens bild av mitt tillstånd inför förvaltarskapsförhandlingar osv..

Fel nummer 10:
"Det framkommer att jag under början av årskurs fem hamnat i handgriplig konflikt med min gamla antagonist, vidare framkommer det att den nya klassassistenten kopplat polisgrepp på mig och så vidare."

Skyldig:
"Psykologen på BUP" då denne feltolkat den nya klassassistenten som "min klassassistent" när han egentligen var klassassistent åt en annan elev i klassen!

Konsekvenser av fel nr 10:
Att folk och myndigheter tror att jag hamnat i handgriplig konflikt med min nya klassassistent i årskurs fem, när han egentligen var en annan elevs assistent. Detta leder till att folk tror att jag har vissa problem som jag aldrig haft och ställer till det rätt så allvarligt i framtiden när myndigheterna ska bedöma mig och kollar i dessa journaler för vägledning..
5 kommentarer:

 1. Tjena Agenten!

  Har följt dina äventyr både på Flashback och din blogg och står på din sida! Fattade det som att du kanske skulle bli frigiven nu till julen? När får du veta det isåfall? Reaktionen om du inte skulle bli det? Besviken?

  Intressant med att läsa alla de journaler du lagt ut och rättat, men finns det dock inget nyare att lägga ut och kommentera? Typ RPU undersökningen? Du måste ju fått någon typ av diagnos där i.o.m. att du dömdes till rättspsyk, eller håller du med rpu bedömningen tillskillnad från Bup journalerna?

  Mvh

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej!

   Det låter bra det att du är på min sida :). Det var en prövning igår men de beslutade att gå på överläkarens linje som (inte förvånad), som innebär att jag blir kvar under sluten rättspsykiatrisk vård utan SUP i sex månader till. Men överläkaren har sagt att planen är att jag ska släppas mot sommaren (om jag fortsätter att sköta mig som jag gjort hittills) men att han vill få tid på sig att planera för min situation efter vistelsen här samt för hur min öppenvård ska se ut. Tanken är då att jag ska överföras till öppenvården redan under vårterminen men jag vet inte när.

   Jag yrkade på att jag skulle överföras omedelbart redan i januari till öppenvården men det ville inte förvaltningsrätten. Det som retade mig var inte beslutet i sig (som var väntat) utan det faktum att läkaren nämnde att jag fortfarande ansågs lida av en "allvarlig psykisk störning", och har lidit av en sådan under större delen av mitt liv.. Sen hänvisade han till datumen 2004, 2006 osv osv.. Jag köper att jag mått psykiskt dåligt efter förvaltarskapet och fram tills nutid, det rör sig om tidsperioden 2010 till 2013. Men jag köper verkligen inte att jag skulle ha lidit av en allvarlig psykisk störning under låg-mellan och högstadiet samt tiden efter högstadiet fram tills förvaltarskapet. Visst, jag mådde säkert psykiskt dåligt under 2004 när jag ältade förskolehistorien som mest, och jag kan ha mått psykiskt dåligt och varit deprimerad när jag förlorade vänner, blev utsatt för mobbning eller misshandlades.. Men jag var inte "allvarligt psykiskt störd" så som "allvarligt psykiskt sjuk".. Nej, det handlade om helt naturlig depression över dåtidens situation och mitt utagerande mot skolkamrater och andra var ofta svar på tal, inte impulshandlingar komna ur psykisk sjukdom..

   Så jag är inte glad över hans koppling till det gamla, inte heller av att jag måste vara kvar i som längst sex månader till.. Men jag förväntade mig det sistnämnda och accepterar det. Kommer dock att försöka få det utrett det här med mitt förflutna så att man inte stämplar mig som en psykiskt sjuk galning genom livet, BUP nämnde ju bara allt dumt som jag gjort så jag förstår att man kan tänka att jag varit psykiskt störd vid alla dessa tillfällen.. Men om de nämnt detaljerna som t.ex vad de andra gjorde (sådant som jag nämnt i mina "rättelser") så framkommer bilden av en person som snarare gett svar på tal när han blivit utsatt, inte av en person som utagerar mot oskyldiga utan anledning. Självklart har man gjort misstag som att råka träffa oskyldiga med en mössa som var ämnad för en annan person etc, men vem har inte gjort misstag i livet. Tycker inte att man ska bli stämplad som "allvarligt psykiskt störd" för att man gett svar på tal eller gjort enstaka misstag. Då skulle varje pojke som bråkat från elva års ålder upp till 17 års ålder ha blivit stämplad som allvarligt psykiskt sjuk. Plus att jag hade långa perioder där jag inte bråkade under de åren. Och under de tidiga barndomsåren så var det inga egentliga konflikter även om jag tror mig minnas att jag redan på förskolan hamnade i bråk. Men åren 1 till sex var problemfria. Självklart blev jag besviken på förvaltningsrättens beslut även om jag inte förväntade mig bättre av dem, inte med tanke på deras tidigare beslut om djurförbud osv..

   Jag trodde att jag var klar med BUP-journalerna men sen märkte jag att jag inte nämnt vem som jag anser har gjort fel (den skyldige) samt vad de olika felen lett till för konsekvenser. Så jag måste nu slutföra BUP-ärendet genom att skriva om alla konsekvenser och vem som jag anser vara skyldig till att felet uppstått.

   Radera
  2. Det finns 103 fel i "Rehabpsyk-journalerna" som jag kommer att behandla därefter. Efter att de är klara så finns det en del kopplingar till Rehabpsyk och BUP som Rättspsyk i Huddinge har gjort och som därför har lett till en del fel i den Rättspsykiatriska utredningen, mest då i "Socialutredningen" där de i praktiken klippt och klistrat från tidigare nämnda journaler. Jag kommer att peka på vad jag anser är fel i Rättspsyks utredning då, och som dämed betyder att den "allvarliga psykiska störningen" kan vara fel.

   Jag bedömdes lida av samma diagnos som jag ursprungligen fick på BUP (Icke verbala inlärningssvårigheter med Autistiska drag), Asperger bedömdes ännu en gång vara felaktig. Sen visade det sig att jag presterade för bra på tester för att kunna anses lida av "marginell mental retardation", så den diagnosen ströks. Det jag ogillar är att de som redan nämnts anser att jag lider av en "allvarlig psykisk störning" baserat på allt i min historia genom livet, när jag bara köper att jag lidit av detta efter förvaltarskapet kom till. Jag köper autistiska drag.

   Sen har ju Rättspsyk i Umeå gjort sitt eget ulåtande och de har lyssnat på mig och strykt rena felaktigheter. Men det står dock vad jag har gjort genom åren utan att de egentligen vet varför jag har gjort dessa saker, jag måste alltså föra fram mina motiv till det jag gjort så att man inte kopplar det hela till en "allvarlig psykisk störning" utan istället kaan se saker som jag ser dem, att jag gav igen på folk som djävlades med mig, eller försvarade mig.

   Jag tyckte att dte var bra att jag dömdes till Rättspsykiatrisk vård istället för till fängelse, men jag tycker egentligen inte att jag är "allvarligt psykiskt störd", eller åtminstone så har jag enbart varit det tiden efter förvaltarskapet.. Och jag skulle därmed bli frisk om de avlägsnade förvaltarskapet och lät mig köra moped och ha djur igen. Mvh

   Radera
 2. Känner tyvärr flera sådana BUP fel som sedan spökar stor del av en människans liv. Ibland är de ganska oproffessionella, och då är lika bra att undvika dem, bättre än att få ett hjälp som egentligen är mer skadligt än annat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Claudia,

   Ja, du har rätt i det du säger! Tyvärr så är det ju ofta skolan som vill att föräldrarna skall kontakta BUP eller föräldrarna som kontaktar BUP pga en naiv godtrogenhet till systemet och myndigheter.

   Hade det varit upp till mig hade jag aldrig sökt hjälp därifrån.

   Mvh.

   Radera