Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 29 augusti 2012

Angående brandingengörens utlåtande och åklagarens yrkande!


Brandingengörens utlåtande!

Brandingengören: "Framkommer att avståndet från brevinkast till korgar, kassar och så vidare är 2 DM åt varje håll. I hallen hängde kläder på en hängare.

Framkommer även att någon har tänt eld på en näsduk eller liknande och kastat in detta via brevinkastet. Näsduken hamnade på golvet intill tröskeln innanför dörren där det brann en stund innan den slocknade av sig skälvt.

Framkommer vidare att brandskadorna begränsades till pappersnäsduken och brännmärken på golvmattan, tröskeln och dörrbladet. Fanns också brännmärken på dörrens utsda strax ovanför brevinkastet.

Det finns inga uppgifter om personskador i samband med branden.

Mitt yttrande: Jag instämmer i allt.

Risk för brand -och rökspridning etc!

Brandingengörens uppfattning är att "det förelåg risk för brandspridning från initialbranden i näsduken till soporna och kläderna och vidare till hela lägenheten. Hade branden fått fäste i det brännbara materialet vid lägenhetsdörren hade strålningsvärmen och röken från branden också inneburit att det snabbt hade uppkommit en, för människor, farlig miljö i hela den brandutsatta lägenheten. I ett senare skede förelåg risk att branden skulle spritt sig, via utsidan, till ovanliggande lägenhet om ett fönster hade gått sönder under brandens mest intensiva skede.

Mitt yttrande på det: 

Jag anser inte att det förelåg någon risk för brandspridning från initialbranden i näsduken till soporna och kläderna och vidare till resten av lägenheten! Att det blev som jag tänkt mig bevisar detta och branden i näsduken var långt ifrån omkringliggande saker!

Däremot har Ingengören rätt i vad som kunde ha skett ifall kläder m.m fattat eld. Men nu var detta aldrig ett möjligt scenario! Det blev som jag tänkt mig och branden i näsduken slocknade av sig skälvt.

Brandingengören skriver vidare: 

"Branden i näsduken har inte varit tillräcklig för att antända golvet, tröskeln eller dörren där den hamnade. Värmen som alstrades hade däremot varit tillräcklig för att antända papper, plast, tyg och kartong som förvarades i direkt anslutning till dörren. Det är en ren tillfällighet att näsduken inte hamnade närmare påsarna och kartongerna, eller att påsarna m.m inte stod närmare brevinkastet."

Mitt yttrande på det:

Jag köper den första meningen.


Däremot så menar jag att det inte hade blivit tillräckligt varmt för att antända tyg och kartong, plast och papper må ju vara.

Det var heller ingen tillfällighet att näsduken inte hamnade närmare påsarna och så vidare. Jag hade tittat ner i brevinkastet innan jag släppte ner de brinnande föremålen och försäkrat mig om hur det såg ut på golvet nedanför inkastet, hade påsarna m.m funnits nedanför brevinkastet så hade jag inte kastat in näsdukarna.

Angående Åklagarens skitsnack!

Kammaråklagare Magnus påstår att jag "försökt anlägga en brand innanför dörren till en bostadslägenhet." "Gärningen hade, om den fullbordats, inneburit fara för annans liv och egendom. Omfattande förstörelse av egendom. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller har endast på grund utav tillfälliga omständigheter varit utesluten". 

Mitt svar på det:

Nej, jag försökte aldrig och det var aldrig mitt uppsåt att anlägga en brand! Jag ville bara att de grejer jag slängde in skulle brinna och och inget annat! Har redan talat om varför.

Med detta sagt så fullbordades gärningen när näsduken slocknade på golvet innanför dörren, mer än detta var aldrig målet! Det har därför aldrig varit tal om mordbrand eller försök till detsamma. Omständigheterna runt omkring var inte tillfälliga.

Åklagaren skriver vidare:

"Alternativt har händelsen varit ägnad att hos Ilona och Sandra framkalla allvarlig fruktan för egen och annans säkerhet till person och egendom. - Brottet är grovt på grund utav att Nygren visat särskild hänsynslöshet genom att använda eld". 

Mitt svar på det:

Nej, jag ville inte framkalla "allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person och egendom".

Jag ville att Ilona skulle komma ut och prata!

Jag kan förstå om de blev chockade eller skrämda men mitt agerande var aldrig tänkt som ett hot! Om tjejerna upplevde det inträffade som hotfullt så kan jag medge (frivilligt) olaga hot, om rätten tycker att det är ett olaga hot av normalgraden så accepterar jag detta beroende på vad straffet blir! (Skrevs innan domen).

Jag vägrar att acceptera att brottet är grovt, ch kommer överklaga en sådan dom. (Ändrade mig, hade inte råd att överklaga och därmed vara utan aktivitetsersättning i månader samt vara häktad och utan dator ännu längre..!)

Att jag använde eld gör inte per automatik brottet till grovt, ingen kan ju påstå att de kände sig allvarligt hotade av en brinnande näsduk som slocknade på golvet..

PS: Tydligen så kände sig Ilona och Sandra grovt hotade av två brinnade näsdukar som slocknade nästan omedelbart.. Patetiskt!!!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar