Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 16 maj 2012

Tablett Zoloft gör tillvaron i hemmet betydligt lugnare men insjuknande i diabetes typ 1 ställer till med nya svårigheter! Klssbytet gick bra till en början!

TELEFON
2005-01-14 10:40 Anna-Rosa, ST-läkare /Dok, 11:09

Åtgärdstyp
Telefonstöd

Uppgiftslämnare
Victors pappa

Kontaktorsak
Medicinuppföljning

Aktuellt
Victor har börjat äta Zoloft fom den 17/12 pga depressiva symtom samt att han haft en period där han fastnat i vissa tankar som bara malt på och inte gått att nyansera, avbryta eller avleda.

Victors pappa uppger att de har en helt ny son i hemmet. Tidigare tankar och malande förekommer inte överhuvud taget. Aptiten är tillbaka. Ökat sömnbehov men har inte svårt att stiga upp på morgonen. Upplevs av föräldrarna som öppen och glad.

Genomförandet av klass byte har skett och fungerar bra. Föräldrarna är mycket nöjda och glada över aktuell livssit. (Ja, andra terminen i åttan fungerade bra i den nya klassen, det var under årskurs 9 som skiten började där..)

Bedömning
Victor har svarat bra på aktuell medicinering. Har börja det nya året på ett för honom och övriga familjen positivt sätt.
Tid för uppföljning bokas

Åtgärd
Tid för återbesök hos ut den 28/1 kl 11:00.

2005-01-28 16:46, Anna-Rosa, ST-läkare /Dok

Åtgärdstyp
Familjekontakt behandling

Närvarande personer
Victor och pappa Gösta. (De skrev Gustav i journalen vilket är felaktigt).

Kontaktorsak
Medicinuppföljning

Aktuellt
Victor uppger att han bytt klass och att han trivs betydligt bättre än i tidigare klass där de flesta var sportintresserade, spelade fotboll både under skoltid och efter skoltid samt tävlingar under helger. Detta gjorde att det fanns en gemenskap bland de övriga killarna där Victor ej var delaktig.

Victor har nu bytt till en annan klass där flertalet är mer intresserade av data. Victor upplever att han känner en större samhörighet och att han blir mer delaktig i klassgemenskapen.

Victor upplever inte att medicinen har någon närmare effekt. Tänker själv att klassbytet har bidragit till att han mår bättre. Pappa Gösta uppger att han tycker att sonen är en helt ny person, han blir inte alls lika irriterad som tidigare och när han blir arg så går det över betydligt snabbare.

Enligt Victor så är det mycket tjat kring läxor och pappa Gösta medger detta. Säger att sonen gör och klarar sina läxor men att det ofta sker väldigt sent och att han och hustrun har en önskan om att han skall göra dem tidigare, då han är mer allert och har möjlighet att lära in och befästa kunskaper lättare.

Victor är med i friidrott tisdag, torsdag 16:00 - 17:30. Är förövrigt mest hemma och sitter då mest vid datorn, laddar hem japanska serier. Sitter vid datorn 4-7 timmar per dag.

Psykiskt status
Victor ger dålig emotionell och formell kontakt. Svarar helt adekvat på tilltal men avvikande blickkontakt. Har väldigt svårt att under samtalet tänka alternativt eller se alternativa strategier. Har även, då han får förslag på alternativa strategier, svårt för att se att han skulle kunna använda sig av dem. Uttrycker att han mår bättre. Inte psykotiskt. Ej suicidal.

Bedömning
15-årig kille med olika tvångsmässiga fixeringar som nu är betydligt mildare ger ett rigit intryck. Fortsätter med tabl Zoloft. Uppföljning 4/4 kl 08:30. Fadern och undertecknad har tankar och funderingar på hur man skulle kunna hjälpa Victor med hans rigida sätt att tänka och agera på. För detta vidare till ärendeansvarig Berit.

2005-04-04 10:47, Anna-Rosa, läkare /Dok, 11:09

Åtgärdstyp
Individualkontakt bedömning

Närvarande personer
Victor, hans far och mor samt undertecknad.

Kontaktorsak
Medicinuppföljning

Identifierad
PAT

Läkemedel
Aktuella mediciner: Tabl Zoloft 50 mg 1x1. Injektioner Insulin.

Aktuellt
Nuvarande sjukdom: Victor med föräldrar berättar att Victor insjuknat i diabetes typ 1 under sportlovsveckan. Varit inneliggande på barnkliniken samt sjukskriven. Tänkt är skola fr o m vecka 10.

Victor upplever att han mår relativt väl. Inga egna tankar och funderingar kring aktuell medicinering. Föräldrarna positiva till Victors mående och önskar ej att Victor ska avsluta den aktuella medicineringen, vilket Victor kan acceptera.

Victor berättar att han börjat ta sprutor och att han tycker det är lite tråkigt. För övrigt inga ytterligare kommentarer kring detta.

Upplevs positiv till att återgå till skolan.

Under ett kort enskilt samtal med föräldrarna uttrycker föräldrarna oro inför framtiden då de upplever att Victor har ett ökat behov av stöd och hjälp, vilket nu blivit ännu tydligare då Victor behöver ta sina insulinsprutor regelbundet och behöver stöd och hjälp i att komma ihåg detta. Tänkt är en träff på barnmottagningen den 8/4. Familjen har kontakt med barnmottagningens kurator Elisabet. Tänkt är att de ska söka vårdbidrag. Undrar då om undertecknad kan bidra med något inför vårdbidragsansökan.

Psykiskt status
Victor ger god formell kontakt. God blickkontakt. Emotionellt neutral oavsett samtalsämne. Uttrycker ingen oro eller funderingar kring insjuknandet i diabetes eller varför han äter tablett Zoloft. Intet psykotiskt. Ej suicidal.

Bedömning
15-årig pojke med tidigare utagerande, rigit tänkande problematik. God effekt av tabl Zoloft. Nyligen insjuknat i diabetes typ 1. Föräldrar önskar ansöka om vårdbidrag. Undertecknad måste konferera med psykolog Berit, som är den som har träffat patienten mest. 

Åtgärd
Återbesök till undertecknad den 3 juni kl 08:30.

2005-06-02 11:49, Anna-Rosa, läkare /Dok, 

Åtgärdstyp
Familjekontakt behandling

Närvarande personer
Victor, dennes föräldrar, psykolog Berit och undertecknad.

Kontaktorsak
Medicinuppföljning

Aktuellt
Föräldrarna upplever att de tycker att Victor mår betydligt bättre på insatt tablett Zoloft. Victor kan inte riktigt se detta mer än att han kan hålla med om att han inte har lika lätt att fastna i vissa tankar som tidigare. Tycker dock själv efter insjuknandet i diabetes att han har många mediciner som han ska ha koll på, att han därför helst skulle vilja vara utan denna tablett. Kommer dock efter en stunds samtal överens om att han kvarstår på denna tablett och att vi följer upp det igen i augusti.

Resterande del av tiden går åt till att se hur man skulle kunna hjälpa föräldrar och barn, dvs inte bara Victor utan även systern Victoria med att hantera konflikter på ett mer funktionellt sätt, då de ofta kan hamna i konflikter där de även blir handgripliga.

Kommer under samtalets gång fram till att det är viktigt att dessa samförståndssamtal sker i ett lugnt skede och då samtliga är närvarande. Berit erbjuder sig att kunna vara en tredje part och att uppföljning kan ske under hösten.

Bedömning
Gemensamt kommer vi fram till att Victor kvarstår på tablett Zoloft, då föräldrarna upplever att Victors mående är betydligt förbättrat och att situationen i hemmet är lugnare även om konflikter fortfarande uppstår. Familjen behöver stöd och hjälp i att hitta en fungerande struktur på tillvaron för att undvika konflikter.
Återbesök kommer att ske under vecka 27 för detta, tillsammans med Berit.

Åtgärd
Återbesök för uppföljning av medicinering samt konflikthantering är planerad till den 26 augusti kl 13:00.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar