Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 15 maj 2012

Skolkonferens 2000-12-07 angående föräldrarnas besvikelse över hur skolan skött konflikterna med mobbning runt mig!

2000-12-07 15:00 Berit, psykolog /Dok 16:48

Åtgärdstyp
Konferens BUP

Närvarande personer
Föräldrarna Anna och Gösta samt rektor, skolsköterska, klasslärare, spec.lärare och klassresurs, team Lena Moen och undertecknad.

Aktuellt
Föräldrarna berättar om sin besvikelse över att Victor inte fått det vuxenstöd på skolan som han behöver, och att skolan förutsätter att det alltid är hans fel att det blir bråk och konflikter. Beskriver Victors upplevelse av att bli mobbad av pojkar i klass sex och påtalar skolans ansvar att ta tag i detta.

Klasslärare påtalar Victors "annorlunda" beteende som tros dra till sig andra barns uppmärksamhet och därför mobbningstendenser. Rektor menar dock att mobbning aldrig kan accepteras och att skolan försöker arbeta med detta. Rektor kan också se sambandet mellan händelsen i oktober och Victors besvikelse över att det inte lönar sig att försöka undvika konflikter eftersom man ändå får skulden för det som sker.

När det gäller skolarbetet framkommer det att Victor har svårt att komma igång och därför skulle behöva hjälp/stöd av klassresurs i början av lektionen.

Vi konstaterar också att stora meningsskiljaktigheter finns mellan föräldrar och klasslärare och vikten av ett gott samarbete betonas.

Förslag om att Lena skall besöka Victors klass för att bilda sig en uppfattning om hur Victor har det i skolan, något som föräldrarna önskar och som skolpersonalen ställer sig positiv till.

Åtgärd
Överenskommelse om att Lena besöker klassen efter årsskiftet och därefter ny skolkonferens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar