Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 19 maj 2012

Neuvropsykiatrisk utredning och lärarskattning under 2006 kommer fram till att jag bara uppfyller 3 kriterier av 6 vad gäller en aspergerdiagnos och alltså inte har tillräckligt med kriterier för att kunna anses lida av asperger!

Psykologanteckning
2006-01-30 11:48 Per, psykolog /Dok

Åtgärdstyp
Individualkontakt bedömning

Närvarande personer
Victor och undertecknad

Resultat
Gör WISC-III

Psykologanteckning
06-01-31 11:50 Per, psykolog /Dok

Åtgärdstyp 
Individualkontakt bedömning

Närvarande personer
Victor och undertecknad

Testsituation
Fortsätter med D-KEFS och självskattningstest.

NEUROPSYKIATRISK ANTECKNING
2006-02-03 10:00 Sibylla, kurator /Dok 10:20

Aktuella problem
Enl modern har Victor starka sidor, att han är lätt att tycka om och han ger ett självsäkert intryck. Han håller fast i relationen och det han börjat göra. 

Tidigare utredning
Victor har inte tidigare utretts. När modern tog upp behov av utredning när han gick låg- och mellanstadiet så ansåg skolan att det inte stämde i hennes funderingar och läraren Berit Olofsson i 4:an sade att Victor kommer att klara sig bra, men han kan få svårt med sociala kontakter.

Socialt
Victor bor tillsammans med sin tvillingsyster hos sina adoptivföräldrar. Enl modern fungerar det i förskolan och det har gått bra för honom med ämnena. I grundskolan har det varit svårigheter där han ofta hamnar i konflikt med klasskamrater och där beskrivs vid en remiss från skolsköterska Monica 2000 att det är svårt att nå honom. Victor adopteras tillsammans med sin syster som 2½ månaders bebis. Innan adoption har Victor varit hos sin mor som lämnar in honom till domstolen. Därefter blev han placerad i ett hem tills han adopterades. Föräldrarna vet att det finns halvsyskon i Brasilien. Båda biologiska föräldrarna har skrivit på adoptionen så det innebär att båda biologiska föräldrarna kan leva. Enl modern så finns barnens biologiska namn på passen. Vid den första hälsoundersökningen den första månaden beskriver modern att Victor var apatisk, att hon hade svårt att få ögonkontakt med honom i början. Det tillståndet varar under ca en vecka. Därefter börjar han skratta, vara glad. Under uppväxten har han inte varit sjuk och hade inga svårigheter med infektioner. Både Victor och Victoria vistas i hemmet upp till 3-års ålder där de sedan börjar med dagis. Enl modern hade de en bra småbarnstid.

Motorik
Modern beskriver att Victor växlade mellan apatisk till normal tonus. Vid undersökning av ett band där föräldrarna har filmat sina barn framkommer det att när Victor kommer till Sverige har han lite av sprättbeteende. På filmen försöker en sjuksköterska ställa Victor på fötterna, vilket han vägrar och benen dras bakåt. Enl modern har Victor alltid haft svårt med motoriken och speciellt vissa finmotoriska övningar. Modern nämner att han har svårt att hålla en penna. Enl modern har han höger handdominans.

Perception
Enl modern så känner Victor både kyla och värme och har inga svårigheter med den taktila perceptionen. Däremot har modern frågetecken ang den visuella perceptionen där hon upplever fortfarande att han har svårt att bedöma avstånd och svårt att bedöma kroppens förhållande till andra människor. Det innebär också att han får svårt att bedöma faror. Modern beskriver att Victor inte kan bromsa i tid.

Aktivitetsgrad
På bandet syns tydligt att Victor har normal aktivitetsgrad och modern beskriver att han fungerar normalt. Under tidiga småbarnsåren finns inga frågetecken om koncentrationsförmåga.

Humör/Känsloläge
Affektkontroll
I dagis och i skolan framkommer att det blir svårt för Victor att kontrollera ilskan. Han ser inte sin egen del i konflikter och han har svårt att klara av besvikelser. 
Han blir arg och fastnar lätt i gamla oförrätter.
Fortfarande beskriver han ilska till föräldrarna om att de hade väntat 1 år innan han började skolan.

Depressivitet
Under småbarnstiden upplevde modern inte att Victor uttryckte depressivitet, men när han fick diagnosen diabetes så beskriver modern att han blev orkeslös och inte ville göra något. Fortfarande finns frågetecken ang nedstämdhet p g a sjukdomen, men han åker på kontroller till sjukhuset.

Social Interaktion
Blickkontakt: Enl modern hade han svårt med blickkontakt första veckan. Enl modern så imiterar han andra och det framkommer tydligt när vi ser på bandet också. Han söker inte lika ofta kontakt som sin syster utan leker mest i samspel med henne eller för sig själv. Enl modern så kunde han gråta. Modern fick trösta Victor, men ibland nekade han tröst och föräldrarna upplevde att det var svårt att få stopp på gråten eller den upprördhet Victor kände. Enl modern har han intresse för människor. Modern beskriver att han leker med jämnåriga. Och att han lekte tillsammans med Victoria, inte enbart bredvid. Modern har svårt att redovisa för följdsamheten på andras reaktioner och inlevelseförmåga och den delen märks fortfarande där Victor har svårt att se händelseförlopp utifrån något annat perspektiv. Han har också svårt att förstå sociala regler och svårt att anpassa sig till dem. Vid de flesta konfliktsituationer som händer så upplever Victor att han blir oförtjänt anklagad och förstår inte varför andra individer blir arg på honom.

Kommunikation
Modern beskriver att Victor har både jollrat och gett svarsmimik. Modern kan inte vid telefonsamtal eller i intervju beskriva när Victor börjar förstå de första orden, men vid bandseende så syns det tydligt att Victoria är betydligt tidigare i uttryck av ord än Victor. Modern berättar att Victoria och Victor hade ett eget språk och att Victoria översatte till Victor. Modern beskriver ändå att Victor var tidig i språket och han pratade rent. 

Kognition
I hemmet upplevde föräldrarna svårigheter med Victors rumsbegrepp eller tidsbegrepp. Däremot då Victor börjar skolan och samspelar i grupp så blir det tydligt att han har svårt att bedöma var andra är placerade och han sprang på andra elever. Samtidigt skulle han vara först och det innebar att han inte tog några hänsyn. Enl modern har han svårt att se sammanhang och följa regler och logiskt resonerande. Enl modern kan han föreställa sig och delta i rollekar. När jag undersöker det ytterligare har modern ingen bild av om Victor blir den person han ska föreställa sig eller om han spelar den personen. Modern beskriver att Victor har dålig handstil. I skolarbete upplever modern att han har inga svårigheter att räkna, läsa och stava. Vid kontakt med individuella programmet eftersom modern har nekat undertecknad att ta kontakt med grundskolan på Teg så beskriver lärare Lars att Victor har gjort nationella proven och blivit godkänd i matte och svenska. Däremot har han inte gjort engelska än, men man bedömer att han kommer att bli godkänd i detta ämne. 

Auditiv perception: Modern beskriver att Victor nu upplevs som att han är i en annan värld och att det finns frågetecken om korttidsminne. Modern beskriver inga bekymmer med rytmen eller tidsbegrepp. Han kan läsa bra och stava och hans handstil är läslig, men dålig. Victor har haft svårigheter att rita av bilder, men däremot kan han se skillnader och bygga med klossar. Inga problem med ögonmotoriken. Samtidigt beskriver modern när vi går igenom grov- och handmotoriken att han ej är klumpig.

Enl modern så har Victor svårigheter att planera sin tid och planera hur mycket han hinner göra på kort tid. Detta innebär att det blir en hel del tjat på honom från föräldrarna genom att påminna honom att komma iväg. Föräldern beskriver också att de alltid får vänta på Victor när de ska åka från hemmet. 

Den motoriska bedömningen: Victor remitteras till sjukgymnast för att göra en motorisk bedömning eftersom det framkommer att han fortfarande kan ha en del svårigheter rent motoriskt. Därefter gör specialistläkare Kadric en läkarundersökning för att ?

Lekbeteende
Intressen: Enl modern så läste Victor bra, men numera använder han bara datorn. Han har stått över 1 år i skolan och har fastnat i anklagelser till föräldern om det. De fixeringar som finns är att han dukar upp tallrik, glas och bestick som ska stå på ett visst sätt och som inte får rubbas. Modern beskriver att han är bunden till denna rutin, men att han inte har några andra rutiner. När föräldrarna ställer krav på honom och skolan så blir Victor ibland arg och irriterad. Modern beskriver ytterligare att Victor har haft svårt och fortfarande svårt med klumpig handmotorik och han har svårt att knyta skor. När han ska knyta skorna ska remmarna ligga på rätt sätt. Modern säger att han har svårt med pincettgreppet både i skolan och i hemmet.

Skattningsformulär
Lärarskattning: Lärarskattningen är gjord av lärare Berit Olofsson som hade Victor i mellanstadiet.
Sammanfattningsvis bedömer hon att det är 6 år sedan hon hade Victor som elev. Den första terminen hade Victor ett par vredesutbrott, men efter "behandling på BUP" kunde han tygla sitt humör. Resten av mellanstadietiden förlöpte utan bråk. Han var mycket ambitiös och trevlig elev. Jag upplevde att vi hade mycket bra kontakt. Han skötte läxor och skolarbete bra! 6 år är en lång tid, men jag har försökt att minnas så gott jag kunde. Vid lärarskattning framkommer inga speciella symptom. Enl skalan Rutter/Gillberg barnets beteende i skolan så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 IT:n det läraren beskriver stämmer i viss mån. Inget IT:n stämmer definitivt. Det som läraren Olofsson tar upp det är att Victor bråkar ofta med andra barn stämmer i viss mån, ofta bekymrar och oroar sig för många ting stämmer i viss mån. Han gör saker på egen hand och att han kan vara irritabel och förlorar lätt behärskningen det stämmer också i viss mån likväl som dålig koncentrationsförmåga eller låg uthållighet och att han oroar sig och är rädd för nya saker. En annan lärarenkät ang beteende så beskriver hon att stämmer någorlunda att han visar ängslan och oro för nya saker och att han distraheras lätt av yttre stimuli och att han förstår information som ges till hela gruppen. Det finns ingen markering på stämmer verkligen. Läraren har skattat kontaktförmågan till ung 7 med vuxna. Kontaktförmåga med barn på 5. Psykiskt välbefinnande på 5. Fysiskt välbefinnande på 8. Läsförmåga 8. Skriv -och matematisk förmåga på 5. Grovmotoriken på 8 och finmotoriken på 4. Lärarskattning angående barnskoleprestation, Frisk/Gillberg, läs- och skrivförmåga och läraren betonar detta gäller årskurs 4:a, rättstavning 3, språkgestaltning och form 3, läsförmåga 4 och han har lärt sig läsa. Han läser gärna, men inte så bra på välskrivning där han bara får 2. Har läs- och skrivsvårigheter, nej. Han har inte gått inskolningsklass och han har inte haft elevass och inte gått om någon klass och inte haft talundervisning (förskolan kände Berit inte till, jag gick två år där precis som min syster). Vid gymnastiken så deltar Victor ibland i lagsport och han deltar alltid i enskilda övningar och han har aldrig varit befriad från gymnastik och allmänt så sätter hon en 4 på en skala 1-5. 

Vid konsultation i mars med NEP-teamet framkommer att Victor uppfyller 2 kriterier på under grupp 1 för autistisk störning och 1 kriterier på grupp 3. För att få diagnos krävs minst 6 kriterier, vilket Victor inte uppfyller.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar