Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 15 maj 2012

Skolkonferens och familjesamtal under 2001 angående att jag förbättrat min situation på skolan samt nu kan samspela med klasskamraterna utan probmel.


KONFERENS
2001-02-01 08 Berit, psykolog /Dok, 11:49

Åtgärdstyp
Konferens BUP

Närvarande personer
Föräldrarna Anna och Gösta, rektor, klasslärare, skolsköterska, team Lena och undertecknad.

Aktuellt
Klassläraren berättar att Victor nu kommer igång och arbetar bättre på timmarna. Menar att Victor är duktig vad gäller skolarbetet.

Berättar också att Victor nu slutat att grimasera och slåss, men att han istället har blåst och spottat på klasskamrater (vid bråk, spottat istället för att slå), . Funderingar om att Victor kan behöva lära sig andra strategier att hantera sin oro/frustration då han inte längre tar till handgripligheter. Också viktigt att Victor kan känna att han kan lita på de vuxna i skolan och att skolpersonalen inte utgår ifrån att Victor är orsaken till alla konflikter.

Rektor berättar att skolan nu har extra resurser ute på rasterna för att förhindra konflikter och att 6-orna inte skall gå på Victor. Berättar att lärare tagit itu med elever i klass 6, samt att deras föräldrar är kontaktade. Klassläraren menar att klasskamraterna ställer upp på Victor om någon från en annan klass är dum emot honom (de sprang till lärare möjligtvis, de vågade knappast slåss mot de äldre eleverna, vilket jag gjorde..)

Samtal också om vikten av att skola/föräldrar har en kontinuerlig kontakt, och rektor föreslår att de skall träffas torsdag var fjärde vecka tills vidare.

Åtgärd
Överenskommelse om uppföljande konferens 01-05-04.

2001-02-12 14:15, Berit, psykolog /Dok, 14:19

Åtgärdstyp
Familjekontakt

Närvarande personer
Victor, föräldrarna Anna och Gösta samt undertecknad.

Aktuellt
Samtal omkring hur Victor har det i skolan.
Situationen är bättre men Victor tar upp de senaste händelserna där han blir provocerad av speciellt en pojke. Är nöjd med att föräldrar och rektor agerat och är beredd att själv fortsätta att kämpa för att undvika konflikter. Victor får veta att vi alla tycker att han lyckas bra med sina föresatser att inte bråka i skolan.

När det gäller skolarbetet berättar föräldrar och undertecknad ifrån föregående skolkonferens där klassläraren berömt Victor för att han nu jobbar mycket bättre i skolan.

Victor själv är försiktigt optimistisk vad gäller skolsituationen, men uttrycker fortfarande tveksamhet över om de vuxna i skolan kan hjälpa honom eller inte.

Åtgärd
Överenskommelse om ett avslutande familjesamtal i slutet av terminen.

KONFERENS
2001-05-11 08:15, Berit, Psykolog /Dok, 09:12

Åtgärdstyp
Konferens BUP

Närvarande personer
Föräldrarna Anna och Gösta, från Östtegs skola rektor och klasslärare, team Lena och undertecknad.

Aktuellt
Klassläraren berättar att det nu går ganska bra för Victor och att det inte har förekommit några bråk under vårterminen. Det har gått bra att byta platser och han retar inte längre upp sig på småsaker. Vissa dagar fungerar det inte lika bra då Victor är trött, grimaserar och det blir svårt att komma igång i skolarbetet. Både fröken och rektor betonar att det även är lugnare på rasterna och att Victor är mera harmonisk och kan klara av lekfulla knuffar, leka ta fatt osv.

Föräldrarna är medvetna om att det är svårare för Victor på måndagar och att detta ofta handlar om att Victor är spänd inför veckan. De betonar också Victors ovilja mot att delta i lek och idrott och är inte förvånade över att detta inte fungerar så bra på skolan (jag har aldrig varit sportig vad gäller lagsporter så lekar som fotboll osv var inget för mig, däremot så lekte jag gärna kurra gömma osv).

Vi konstaterar att ingen längre retar Victor på skolan och inte heller Victoria eftersom rektor nu har tagit tag i detta. När det gäller konflikterna i skolan kan konstateras att det alltid är samma pojke som fått Victor att gå i taket och att man nu också är uppmärksam på den pojkens agerande. Skolpersonalen menar att Victor fått beröm för sitt skolarbete under denna termin, och föräldrarna menar att Victor får beröm hemma för att han ej rusar upp och blir arg.

Åtgärd
Eftersom situationen i skolan nu förbättrats avsevärt för Victor är vi överens om att i nuläget inte boka upp någon ny skolkonferens till hösten. Vi kommer därför överens om att skolan eller föräldrarna själva tar förnyat initiativ till skolkonferens om behov av detta skulle uppstå.

Familjekontakt
2001-06-15 15:00, Berit, psykolog /Dok,

Åtgärdstyp
Familjekontakt

Närvarande personer
Victor samt föräldrarna Anna och Gösta.

Aktuellt
Victor sammanfattar hur han upplevt vårterminen och tycker att skolsituationen har blivit mycket bättre. Ingen retar honom längre något som Victor är mycket nöjd med. När det gäller skolarbetet tycks det också ha gått framåt och Victor själv är nöjd med sina insatser.

Både undertecknad och föräldrarna bekräftar att Victor på ett mycket bra sätt har klarat av att förändra sin skolsituation till det bättre. Victor har helt kommit ifrån sina aggresiva utbrott och samspelar nu på ett helt annat sätt med sina kamrater. Han har inte längre känslan av att hela tiden vara orättvist behandlad, något som också kopplas tillbaka till hans eget goda beteende.

Åtgärd
Föräldrarna menar att de i nuläget inte kan ta ställning till behovet av fortsatt kontakt vad gäller Victor/Victoria, och vi kommer därför överens om uppföljningssamtal 01-10-05.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar