Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 15 maj 2012

Tvångstankar angående att jag gått om ett år orsakar problem i hemmet under årskurs 8 år 2004 varav nya samtal med BUP inleds!


Familjekontakt

2004-10-07 15:35 Birgitta Jonsson, sjuksköterska /Dok 

Uppgiftslämnare
Mor Anna ringer till Birgitta Jonsson i egenskap av jour mott sköterska.

Aktuellt
Modern beskriver att Victor åter har besvär att hantera sin aggressivitet. Går nu i 8:e klass. Kontakt med Berit under dec -00 till nov -01 för bråkighet, trots och aggressivitet. Modern önskar åter få hjälp med Victor, då helst av Berit.

2004-11-09 15:00 Berit, psykolog /Dok

Åtgärdsyp
Familjekontakt och behandling

Närvarande personer
Victor, föräldrarna Anna och Gösta samt undertecknad.

Aktuellt
Familjen har tagit förnyad kontakt utifrån att det uppstår konflikter i hemmet där Victor vid något tillfälle gett uttryck för sin ilska/frustration genom att handgripligen ge sig på sin mamma.

Victor berättar att han inte är intresserad av att komma till BUP utan menar att det är föräldrarna som inte förstår något och som har förstört hans liv.

Samtalet fokuseras mot de konflikter som uppstår i familjen. Victor beskriver sin besvikelse över att han idag går i klass 8 i stället för i klass 9. Berättar att han nu har börjat återknyta kontakter med de barn han gck tillsammans med det första året i förskolan och som nu går i 9:e klass. Tror att hans kamratsvårigheter och svårigheter att få en flickvän beror på att han fick gå om ett extra år på förskolan eftersom omgivningen då ser honom som "dum" och som yngre än han är. Samtalet tydliggör att Victor har svårigheter att förstå att hans mognad i jämförelse med jämnåriga vid 6 års ålder kunde se annorlunda ut än vad det gör idag och att barn utvecklas i olika takt inom olika områden. Har svårt att släppa tanken om att föräldrarna fattade fel beslut vilket är något som han tycker sig få lida för än idag.

Då Victor fått ventilera sina tankar och känslor omkring detta kan han delta i ett samtal omkring hur han skall kunna skapa goda kamratrelationer, vad man kan tänka att flickor uppmärksammar och värdesätter hos en pojke och huruvida föräldrarnas beslut kanske också har varit en del i att Victor klarat av sitt skolarbete på ett bra sätt.

Även samtal omkring de konflikter och den frustration som uppstår i familjen. Victor beskriver att det inte bara är han som kan bli fysiskt utagerande utan han menar att även pappa Gösta kan ta tag i honom och fösa in honom på rummet.

Vi är överens om att det inte är lämpligt med fysiskt utagerande från vare sig Victor eller föräldrarnas sida och kommer fram till att det är nödvändigt att hitta andra strategier för att komma till tals med varandra.

Vid samtalets slut är Victor intresserad av att fortsätta samtalskontakten. Victor och föräldrarna får som hemuppgift att inventera aktuella konfliktområden för att vi vid nästa samtal skall kunna diskutera alternativa strategier för att minska konflikterna i familjen.

Psykiskt status
Snart 15-årig pojke som ger god formell och emotionell kontakt. Ter sig något nedstämd då han beskriver sina svårigheter i kontakten med jämnåriga. Visar att han har svårigheter att byta perspektiv både vad gäller tid, person och sammanhang.

Bedömning
Snart 15-årig pojke som är besviken/ledsen, missnöjd och arg och som håller sina föräldrar helt ansvariga för sina svårigheter i kontakten med jämnåriga utifrån att de fattade ett beslut om att han skulle gå ett extra år på förskolan. 

Åtgärd
Överenskommelse om nytt familjesamtal 04-12-03 där Victor och föräldrarna deltar.

2004-12-03 15:00 Berit, psykolog /Dok, 17:37

Åtgärdstyp
Familjekontakt behandling

Närvarande personer
Victor, föräldrarna Anna och Gösta samt undertecknad.

Aktuellt
Det visar sig att Victor och föräldrarna inte har kunnat samarbeta och prata omkring konfliktområden och alternativa strategier för att minska konflikterna i familjen.

Fokus i samtalet kommer i stället på den händelse som inträffat sedan sist vi sågs. Det visar sig att Victor i ett raseriutbrott lyft upp familjens köksbord och slängt det i golvet med all kraft så att alla fyra ben gick av. Detta har gjort föräldrarna både rädda och bekymrade över att Victor kan förstöra dyr egendom (bordet kostade 16.000 kr), utan att reflektera över att det är fel.

Victor själv menar att han får göra vad han vill i sitt eget hus och förresten lagade pappa Gösta bordet. Detta leder in på ett samtal omkring vilka regler som egentligen skall styra vårt beteende och undertecknad påpekar att det finns samma krav på oss alla, nämligen att vi måste rätta oss efter de lagar/regler som gäller i samhället i stort. Då Victor ändå hävdar att han själv bestämmer i sitt hus (och egentligen har rätt att slå sönder vad han vill), förklaras skillnaden mellan egen och andras egendom (även föräldrars). Vi konstaterar därför att inte ens Victor som barn i huset har någon rätt att slå sönder föräldrarnas saker, något som gör Victor mycket upprörd. Han ifrågasätter hur någon skulle kunna hejda honom och mamma Anna upplyser om att det är upp till föräldrarna att bestämma hur de tänker omkring det som förstörs, dvs om de ser sig tvungna att be om hjälp av sociala myndigheter/polis om föräldrarna själva inte kan hantera situationen.

Vi konstaterar att Victor är i sin fulla rätt att bli arg över olika saker men att det är viktigt för honom att fundera över alternativa strategier. Föräldrarna påminner om sandsäcken Victor har i källaren, något som Victor inte är intresserad av att använda sig av. (Det var farsans boxningssäck).

Victor återupptar i stället sina tankar över hur alla hans problem utgår ifrån och är helt beroende av att han fick gå ett år extra på förskolan. Alla tankar kretsar runt åren -89 respektive -90 och vilket bra liv han tänker att han skulle ha haft om han fått följa sin åldersgrupp. Victor målar upp en bild där han tänker att han skulle ha haft gott om kamrater och hunnit vara tillsammans med en hel del flickor. Är helt fixerad vid dessa tankar och övertygad om att föräldrarnas "felbeslut" varit ödesdigert för honom och är ej mottaglig för några alternativa tankar. Beskriver i stället hur han har för avsikt att "straffa" sina föräldrar genom olika utageranden under flera år framöver. Då han tillfrågas om hur länge framgår det att han tänker fortsätta till dess att han gått ut gymnasiet. Föräldrarna å sin sida konstaterar att de aldrig skulle ha fattat detta beslut om de anat att det kunde gå så fel och beklagar att situationen är som den är  och mycket svår att förändra eftersom det inte kommer fungera att flytta upp en klass som Victor helst vill. De beskriver också hur de i samarbete med skolan gör sitt bästa för att Victor skall ha det bra i den klass han går.

Samtalet avslutas med att vi konstaterar att det är viktigt att hitta lösningar på den låsning som uppstått mellan Victor och föräldrarna.

Bedömning
Snart 15 - årig pojke som är utagerande i hemmet och har svårigheter i kamratkontakter. Ansvaret för detta läggs helt på föräldrarna utifrån att de fattade ett beslut som innebär att han nu har ett år yngre klasskamrater som han inte tycker sig ha något gemensamt med. Visar också att han har tankar om en rättighet att straffa föräldrarna genom att slå sönder saker eller handgripligen ge sig på sina föräldrar. 

Åtgärd
Överenskommelse om uppföljande föräldrasamtal 04-12-14.

2004-12-14 15:00 Berit, psykolog /Dok, 17:12

Åtgärdstyp
Föräldrakontakt behandling

Närvarande personer
Föräldrarna Anna och Gösta

Aktuellt
Föräldrarna berättar att situationen försämrats för Victor. Han äter dåligt, är trött och sover helst dygnet runt, har stannat hemma från skolan och vill inte göra sina läxor. Föräldrarna har också noterat att Victor ter sig mera ledsen än tidigare. Har enligt föräldrarna uttalat suicidtankar. De berättar att Victor i morgon skall ha en träff på skolan med diskussion om hur hans fortsatta skolgång/ klasstillhörighet skall se ut.

Victor har fortsatt att prata om hur allt gått fel för honom utifrån föräldrarnas felbeslut att låta honom gå ett år till på förskolan. Är fortfarande helt fixerad vid skillnaden mellan att gå med elever födda -89 respektive -90. 

Föräldrarna och speciellt pappa Gösta är ledsen och gråter under samtalet då han beskriver uppträdet de haft strax innan de åkte hit. Av samma anledning som tidigare nämnts hade Victor sopat ner saker från sitt skrivbord och sedan gett sig på sin pappa som endast höjt armen för att skydda sig. Då Victor träffade hans hand gjorde det så ont att det stoppade honom. Då pappa sedan lugnt frågat honom om det kändes bättre kunde Victor bekräfta detta. Pappa Gösta beskriver hur Victor blir så arg att han får fradga runt munnen vid dessa tillfällen.

Föräldrarna upplever att det aktuella temat upprepas hela tiden i princip dygnet runt. De vaknar ibland på natten av att Victor spelar musik på högsta nivå och när de går in till honom börjar han att älta samma sak igen. De beskriver också hur ett vanligt samtal omkring vilket annat tema som helst plötsligt kan spåra ur och övergå i bråk som handlar om Victors missnöje med sin klasstillhörighet. 

Victor har fyllt 15 i fredags och fick då en moped av sina föräldrar. Föräldrarna beskriver hur detta var självklart för honom och att han inte visade någon glädje utåt. På kvällen hotade han sedan att han skulle döda sin pappa utifrån den situation som han tycker han befinner sig i. (Nja, mopeden var en EU-moped och krävde således förarbevis för moped klass 1, något jag inte hade vid tillfället och inte skulle få på flera månader så därför kände jag ingen glädje. Fick ju inte köra den där och då..)

Föräldrarna berättar även att Victor efter förra besökstillfället känt sig mycket kränkt av undertecknad med anledning av förklaringen att samma regler gäller i ett hem som i samhället i övrigt, dvs att man inte har laglig rätt att förstöra egendom som man inte är ensam ägare till. Victor kunde ej förstå hur undertecknad kunde påstå att inte han skulle ha rätt att hantera saker precis som han vill i sitt eget hus, och har därför bestämt sig för att han inte vill prata med mig eller komma till BUP igen.

Av samtalet framgår att föräldrarna upplever att de inte längre kan hantera situationen, samt att de gör allt de kan för att undvika att det uppstår konflikter med Victor. Vi konstaterar att det inte är möjligt att komma någon vart med fortsatta samtal utan att det bästa är att helt bryta det mönster som uppstått. Victors beteende får allt mer karaktär av att vara tvångstankar/fixering vilket evetuellt kan kräva medicinering för att kunna brytas.

Bedömning
Föräldrarna beskriver en eskalerande situation med fortsatt våldsamt utagerande beteende samt närmast tvångsmässig fixering vid att ett beslut föräldrarna fattat för nio år sedan som en förklaring till att Victor idag inte har tillgång till kamrater och flickvän. Medicinfrågeställning kommer  att tas upp med ansvarig läkare.

Åtgärd
Överenskommelse om att undertecknad kontaktar läkare för bedömning omkring behov av medicinering utifrån tvång och ev suicidtankar.

2004-12-16 11:16, Kristina, läkare /Dok

Åtgärdstyp
Familjekontakt bedömning

Närvarande personer
Victor, hans föräldrar samt från BUP undertecknad.

Aktuellt
Jag är med vid samtalet idag p g a att medicinfråga kom upp i förra samtalet med Berit. 
Victor har under hela skoltiden hakat upp sig på att han som är född 1989 inte ska gå med de som är födda 1990. Det blev så att Victor började skolan 1 år senare. Han beskyller föräldrarna för att de har förstört hans liv. Det har varit nu framför allt på högstadiet, när han inte har trivts med sin klass. Victor säger att de andra är fotbollsnördar och han själv är intresserad av friidrott och data och han känner att de andra inte tar honom seriöst. Han vill byta klass och helst gå med 9:e klassare alternativt gå i musikklass där han har fler kompisar. Det som skolan har haft som förslag att han ska byta till klass 8 B och i dagarna ska man prata om det här på skolan. Victor har dock blivit väldigt fixerad vid det här med klassbyte och att han är 1 år äldre än de andra. Det har blivit så att det snurrar i huvudet precis nästan dygnet runt och han har blivit väldigt utagerande hemma i vissa lägen när han slår och sparkar omkring sig mot föräldrarna.

Vi pratar idag om hur det har blivit för Victor och han får berätta om det här hur gärna han vill byta klass och att han inte alls trivs där han är just nu. Föräldrarna uttrycker också att Victor har haft svårt att äta också p g a det här p g a att han inte känner för att äta. Det har dock blivit lite bättre nu sista dagarna. Victor tycker att han sover bra. Pappa uttrycker dock att han tycker att Victor går och lägger sig sent, men Victor säger själv att han sover minst 7 timmar.

Psykiskt status
Victor har lite svårt att släppa ämnet angående skolan och hans frustration att han går med dem som är 1 år yngre. Han ger blickkontakt under samtalet. Talar med entonig röst. Ger hyfsad formell kontakt, något sämre emotionell kontakt. Bedöms ha en något sänkt grundstämning. Framkommer inga tecken till en psykos.

Bedömning
Bedömer att Victor har blivit väldigt fixerad kring det här med åldern på honom själv och de andra runt omkring. Bedömer att det kan vara indicerat att prova tablett Zoloft för att se om det kan hjälpa honom att försöka bryta fixeringen som blir liknande tvångstankar. Insätter honom nu på tablett Zoloft, 25 mg under 7 dagar som sedan ökas till 50 mg. Får planeras in en uppföljning med dr Anna-Rosa om ca 2 veckor för att utvärdera detta.

Det framkommer också att Victor i andra lägen kan bli väldigt inne i något han håller på med eller pratar om. Får också en känsla under samtalet att man bör utreda om neuropsykiatrisk problematik finns.

Åtgärd
Zoloft filmdrag tabl, 50 mg, 28 st, 1 ggr







Inga kommentarer:

Skicka en kommentar