Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

söndag 15 april 2012

Umeå Tingsrätt slutgiltigt beslut 2012-02-29 angående Överförmyndarnämndens avvisningsbeslut den 27 december 2012!


Parter

Klagande
Victor Nygren, 891210-%&%&
Istidsgatan 53
906 55 Umeå

Motpart
Överförmyndarnämnden i Umeå Kommun
901 84 Umeå

Överklagat beslut
Överförmyndarnämndens i Umeå kommun avvisningsbeslut den 27 december 2012


Tingsrättens avgörande

Tingsrätten lämnar överklagandet utan bifall.

Bakgrund och Yrkande
Överförmyndarnämnden beslutade den 27 december 2011 att avvisa Victor Nygrens ansökan om granskning av den tidigare förvaltaren Håkan Gyllin. Victor Nygren har överklagat avvisningsbeslutet och yrkar - som det får förstås - att tingsrätten undanröjer överförmyndarnämndens beslut.

Till stöd för överklagandet har Victor Nygren anfört i huvudsak att överförmyndarnämnden är behörig att genomföra prövningar av gode män, förmyndare och förvaltare som kan ha brutit mot föräldrabalken och brottsbalkens bestämmelser.

Tingsrättens skäl

Enligt 12 kap 9 § föräldrabalken står förmyndare, gode mäns och förvaltares verksamhet under överförmyndarens tillsyn. I enlighet med vad som anges i förarbetena till lagtexten (se Prop. 1993/94:251 s. 217) står deras verksamhet under överförmyndarens tillsyn så länge uppdraget varar.

Victor Nygrens tidigare förvaltare Håkan Gyllins verksamhet har granskats utan anmärkning av överförmyndarnämnden under den tid han var förordnad. I och med att överförmyndarnämnden den 16 maj 2011 beslutade att byta förvaltare för Victor Nygren har överförmyndarnämnden vid tidpunkten för Victor Nygrens ansökan den 25 december 2011, inte längre varit behörig att utöva tillsyn över den tidigare förvaltaren Håkan Gyllins verksamhet.

Tingsrätten finner att överförmyndarnämndens avvisningsbeslut överensstämmer med lag. Vad Victor Nygren har anfört föranleder inte någon annan bedömning.
Överklagandet lämnas därför utan bifall.

För tingsrätten

Anders Alenskär

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar