Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 4 april 2012

Umeå Kommun och i förlängningen den svenska staten bryter mot Europa konventionen och utsätter mig för brott mot de mänskliga rättigheterna enligt densamma! (2012)
Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Jag: Jag är född fri och lika i värde, är det då okej att jag blir ofri och mindre värdigt behandlad av samhället när det inte ligger brott bakom, inte heller ligger det skulder eller efterblivenhet bakom.. Det som ligger bakom att jag får mina mänskliga rättigheter kränkta är att jag var lite väl generös mot några tjejer (dock knappast på ett slösaktigt vis då jag hade full koll på hur mkt jag gav bort och hur mycket jag hade kvar), samt tog emot stöd i hemmet efter flytten efter föräldrarnas och SOC påtryckningar, detta pga min diabetes som de fruktade att jag skulle missköta! Det finns ingen anda av gemenskap i att kommunen utser en diktator som ska styra min egendom, sånt leder till uppror!Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.


Jag: Jag är tydligen inte berättigad till dessa rättigheter och jag ska visa mer tydligt vad jag menar senare. Står man under förvaltarskap oavsett om detta beror på felaktiga grunder (som i mitt fall) eller riktiga grunder så verkar det vara ok att man får sina mänskliga rättigheter kränkta! 


Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.


Jag: Jag har tydligen inte rätt till min egen frihet att styra över mig själv och mitt liv, detta är ett brott mot mina mänskliga rättigheter. De godtagbara undantagen för denna regeln rör brottslingar som av en domstol dömts till fängelsestraff eller annan påföljd. Jag är inte en brottsling utan jag var en vanlig medborgare i detta land som blev utnyttjad av tjejer för att jag var kåt och de utnyttjade det till att be mig om en massa tjänster. Trodde kanske att jag skulle få en flickvän om jag gjorde som de ville, och det rörde sig inte om större summor heller..


Hur som helst, för detta så ska min frihet inskränkas med förvaltarskap trots att jag aldrig haft skulder i hela mitt liv, inte gav bort pengar från mina konton utan enbart från inkommande studiebidrag (som alla får när de pluggar, det ersätter barnbidraget), inte lider av marginell mental retardation (faktafel låg till grund för denna diagnos, det stod att jag haft assistent hela min skolgång när jag enbart haft det i termin två av årskurs nio efter en del bråk och mobbing. Finns fler faktafel som ligger till grund), inte fått en korrekt behandling i rätten (de var tydligt partiska med Överförmyndarnämnden och förvaltaren samt att de missuppfattade saker och trodde på läkarintyg baserade på faktafel, faktafel som gamla lärare och föräldrar kan intyga), inte har uppfattats korrekt av läkare och psykologer som skrivit felaktiga intyg (de har ju missuppfattat saker efter samtal som hållits under högstadietiden när jag besökte BUP och sen så har det skrivits ned felaktiga intyg!), inte är oförmögen att ta vara på mig själv eller min egendom (Jag kan ta vara på mig själv och min egendom. Jag gav bort pengar till brudar eller köpte prylar till dem men det var för kontrollerade mindre summor så som femhundra kr då och då och jag fick ju ständigt 1050kr varje månad, och jag fick SOL-team för att jag skulle få det lite enklare i början när jag just flyttat ut då jag varit bortskämd när jag bodde hemma, inte för att jag inte kunde ta vara på mig själv! Mina föräldrar kan intyga!)..


Artikel 4
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.


Jag: Jag är i praktiken hållen av samhället som träl till min förvaltare! Jag behöver inte arbeta för honom, men han ställer krav och kan styra godtyckligt hur mycket av mina pengar som jag får tillgång till.. Naturligtvis så kan han hota mig med att ge mig mindre summor eller genom andra åtgärder om jag inte lyssnar på honom. I ett fritt samhälle så ska jag inte behöva bry mig om någon annans åsikter gällande min egendom, ty min egendom är MIN EGENDOM och i ett fritt samhälle så är jag ensam herre över den!!


Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.


Jag: Det var verkligen förnedrande när tidigare förvaltaren/godemannen som god man ansökte om förvaltarskap till rätten och påstod att jag skulle slösa alla mina 172k kr på horor i Tyskland om jag inte fick förvaltare!! Detta var rent förtal och knappast sant någonstans! Jag hade sagt under samtal med SOL-teamet att prostitution borde bli lagligt i Sverige som det är i Tyskland, så att mindre lyckligt lottade skulle kunna få sex.. Men jag sa aldrig att JAG ville till Tyskland och spendera alla pengar på sexköp.. Detta påstod min dåvarande godeman och sedermera förvaltare att jag ville göra!! Förnedrande! Jag hade sagt att jag ville till Tyskland men detta berodde på mitt stora intresse för andra världskriget!!


Det var också förnedrande när ex-förvaltaren som min dåvarande förvaltare lyfte fram allsköns gammal skit inför läkare och hånade mig med att jag nu när jag har förvaltare inte kan bli politiker (som jag velat sedan jag var femton), och han sa särskilt tydligt att det "inte fanns något jag kunde göra åt saken". När jag började att se arg ut så påpekade han detta också och förnedrade mig! Min ex-förvaltare förnedrade mig även när han olovligen gick in i min lägenhet när jag pluggade på annan ort och beslagtog min älskade katt som han senare gav bort (föräldrarna hade tagit hand om den då det var djurförbud på skolan), förnedrande att han bara kan begå hemfridsbrott, egenmäktigt förfarande och bortgivande av egendom och sen när man anmäler till polisen, Överförmyndarnämnden och JO så läggs ärendet bara ner.. Han har inte begått något brott, han var förvaltare och i egenskap av detta ämbete så får han göra det han gjort!! Förnedrande!!! Förvaltaren kan neka mig tillgång till mina egna pengar, vägra att säga upp min lägenhet, han måste ingå alla avtal och jag får inte ingå avtal själv, jag får inte handla på kredit, teckna abbonemang osv.. FÖRNEDRANDE!! Han lät en tredjepart sälja min dobermannvalp och sen läggs alla anmälningar om att han olovligen sålt min egendom ner.. Han hade i egenskap av förvaltare för mig tydligen rätten att sälja min egendom om han ansåg detta vara i mitt intresse.. Förnedrande!!


Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.


Jag: Jag erkänns inte som en person... I alla fall inte som en MYNDIG PERSON! Jag blir behandlad som ett barn av samhället trots att jag är 22 år gammal. Brott mot denna punkt?


Artikel 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.


Förvaltarskapet innebär att förvaltaren har samma rätt som en förälder har över sina barn, skillnaden är att jag inte är hans barn samt att jag är en VUXEN människa som ingen BÖR bestämma över.. När en vanlig individ tar någon annans egendom och låter tredjepart sälja denna så leder det till konsekvenser då det strider mot lagen, när någon annan går in i en annan persons hus, lägenhet eller annan typ av bostad utan tillåtelse från den inneboende så betyder detta ett lagbrott i form av hemfridsbrott, när någon annan egenmäktigt utsätter någon för en handling som kränker den som blir utsatt och som får denne att känna sig maktlös (som att ta någons katt och ge bort denna) så begår denna person brottet egenmäktigt förfarande, när någon annan systematiskt förtalar någon så handlar det om brottet förtal och när någon annan olovligen brukar någon annans egendom så begår denne brottet olovligt brukande..


Men när en förvaltare tar sin huvudmans egendom och säljer iväg denna mot huvudmannens vilja så begår förvaltaren INTE brott, när en förvaltare begår hemfridsbrott mot sin huvudman så anses det inte vara hemfridsbrott för det har han rätt att göra, när en förvaltare begår egenmäktigt förfarande samt olovligt brukande eller förtal mot sin huvudman så bedöms detta inte heller vara brottsligt.. Summa sumarum:Alla är tydligen inte lika inför lagen.. En förvaltare begår handlingar mot sin huvudman som vore brott om någon annan begått dem, men när förvaltaren begår dessa handlingar gentemot sin huvudman (som upplever total maktlöshet) så är det inte ett brott. Alltså står förvaltaren över lagen när det kommer till huvudmannen! Samt att huvudmannen framstår och är helt rättslös gentemot sin förvaltare! Om alla är lika inför lagen och berättigade till samma skydd så innebär det faktum att huvudmannen är rättslös gentemot sin förvaltare, samt att förvaltaren står över lagen gentemot sin huvudman (iaf lagar som berör huvudmannens egendom inklusve bostad, husdjur och pengar eller andra saker som ägs av huvudmannen), att brott sker mot Europakonventionen!


Godtagbara undantag är när man begränsar brottslingar efter domstolsbeslut.. Huvudmännen är oftast inte brottslingar även om det i sällsynta fall handlar om ekobrottslingar som får förvaltare! Jag är dock ingen sådan.. Om alla är berättigade till samma skydd mot diskriminering som strider mot denna lag så innebär det att STATEN (eftersom Umeå Kommun inte kan ställas till svars) bryter mot konventionen när de låter en förvaltare bryta mot reglerna om att han och jag ska vara lika inför lagen. Han borde alltså anses begå brott när han olovligen utan min tillåtelse intränger i min bostad, när han gör allt det andra jag redan omtalat.. Om han inte anses begå brott så är lagen INTE lika för alla och det innebär att staten bryter mot Europa Konventionen.


Artikel 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.


Jag: Men hur gör man när personen som utsätter en för kränkningar som bryter mot lag ifall man inte är en förvaltare, hur gör man när det är domstolen som utsett denna?! Om jag har rätt till hjälp mot dessa kränkningar från den domstol som orsakat att jag kan bli utsatt för kränkningar från första början så bevisar det ju bara att domstolen och i förlängningen den svenska staten bryter mot Europa Konventionen som inte ställer förvaltaren till svars!


Artikel 10
Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.


Jag: För det första så är domstolen inte opartisk vilket innebär att de bryter mot Europakonventionen, de går alltid på förvaltarens samt Överförmyndarnämndens linje och aldrig på min.. Därför är de partiska med mina motparter och det är ett brott mot europakonventionen. De har säkerligen redan fattat beslut innan förhandlingen ens har börjat, förhhandlingen är bara ett skådespel för gallerierna så att folk ska tro att rättssamhället fungerar.. Vad gäller att varje anklagelse om brott ska prövas.. Ja, polisen och alla andra instanser som jag anmält min ex-förvaltare till (har en ny förvaltare nu som också är en skurk) har bara lagt ner anmälningarna, ingen rätt till prövning i rätten med andra ord för de brott han begått mot mig.. Brott mot Europakonventionen..


Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.


Jag: Förvaltaren utsätter mig för godtyckligt ingripande (från hans sida) i mitt privatliv, i fråga om familj, hem och korrespondens. Han lägger sin näsa i blöt i allt som rör mig och mitt privatliv och har makten att ingripa på flera sätt.. Han har övertagit makten som föräldrarna hade över mig när jag var barn och det är ett ingripande mot min familj, vore bättre om föräldrarna hade den här makten även om jag anser att jag som vuxen borde besluta själv. Vad gäller korrespondens så styr han ju över mina pengar och kan säga upp mina telefonabbonemang godtyckligt.. Och det är han som är den som kan säga upp lägenheten där jag bor då han i egenskap av min förvaltare tagit över den rätten från mig.. Han ingriper alltså i frågor som rör mitt hem och vart jag ska bo..  Och förtalen om sexköp i tyskland för alla mina pengar om jag inte får en förvaltare etc är angrepp på min heder och mitt anseende. Jag anser även att förvaltarskapet i sig är ett angrepp på mitt anseende, jag framstår som efterbliven och det är ett angrepp på min heder! Brott mot Europakonventionen!


Artikel 13
1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.

2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.


Jag: Min förvaltare låter mig inte flytta och vägrar att säga upp min lägenhet så även om jag skulle flytta på egenhand till en annan ort eller kommun så skulle min gamla lägenhet ticka och pengarna försvinna till den lägenhetens hyra. Förvaltaren styr dessutom över all min egendom, och då specifikt över mina tillgångar och bankmedel.. Utan dessa kan jag inte flytta eftersom det kostar att flytta och hitta nytt boende med mera.. I och med att förvaltaren hindrar mig från att byta bostadsort och från att röra mig fritt inom landets gränser så bryter han och i förlängningen kommunen/staten mot Europakonventionen!


Min förvaltare hindrar mig från att dra utomlands och därför så bryter han och i förlängningen staten mot Europakonventionen som säger att jag har rätt att lämna varje land när jag vill. Det står inget om att förvaltarskap är en godtagbar ursäkt eller ett undantag mot reglerna i Europakonventionen, och med tanke på att jag fått förvaltarskapet felaktigt så vorde det ingen godtagbar ursäkt HD kommer att pröva förvaltarskapet snart.. Godtagbara undantag är när det gäller dömda terrorister eller mördare etc men jag är bevisligen ingen sådan.


Artikel 14
1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.

2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.


Jag: Alltså borde jag slippa förföljelse om jag flyr landet. Polisen kommer att söka efter mig på uppdrag av min förvaltare och eventuella läkare som anser att jag inte klarar mig utan dem och deras "omsorg" grundat på felaktiga läkarintyg.. Den enda anledningen till att jag skulle misslyckas utomlands är ju att förvaltaren styr mina pengar och konton och fickpengarna på 7000kr tar ju slut.. Men då är det ju förvaltaren som är orsaken och inte jag.


Ett förvaltarskap/omyndigförklaring som är satt på felaktiga grunder är väl en tillräcklig anledning? Plus ett djurförbud som jag fått till stor del just för att jag har förvaltare och därför anses inte kunna ta hand om djur när jag knappt kan ta vara på mig själv eller min egendom enligt idioterna som styr.


Artikel 15
1. Var och en har rätt till en nationalitet.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.


Jag: Nu råkar ju min vara svensk även om den likväl hade kunnat vara Brasiliansk. Tyvärr så har jag inte lärt mig språket i Brasilien..


Så jag har rätt att ändra min nationalitet? Jag skulle gärna byta land till ett land som respekterar mig och mina mänskliga rättigheter! Säger jag att jag inte är lätt efterbliven samt kan bevisa detta genom att hänvisa till hela min bakgrund och hela mitt liv innan jag fick diagnosen, så ja, då borde myndigheterna lyssna på detta.. Läkarna borde åtminstonde rätta till bakgrundsfaktan som blivit fel. Inte bör rätten lyssna på en läkare eller psykolog som missuppfattat bakgrundsfaktan och skrivit ner att jag är lindrigt efterbliven baserat på fakta som missuppfattats! Mina föräldrar samt gamla lärare och skolkamrater från låg och mellanstadiet kan intyga att jag inte haft assistent hela min skolgång osv som läkarna/psykologerna från BUP skrivit.. Rätten borde lyssna på personen som levt livet och inte på läkare som kan ha tolkat in saker helt åt helvete. Så om jag vill bli norsk eller dansk så borde jag få bli detta utan att Sverige eller deras förvaltare stoppar mig.. Svensk vill jag inte vara om jag måste ha förvaltare!! Jag var stolt svensk tills de gav mig en förvaltare, då insåg jag hur skitit landet kunde vara..


Artikel 17
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.


Jag: Jag har tydligen rätt att äga egendom, men inte att bestämma över densamma?


Min ex-förvaltare tog godtyckligt ifrån mig min katt samt min hund som jag skötte prima och katten hade hade jag haft i ett år medans hunden bara hade varit hos mig i en vecka (innan djurförbudet som handlade om helt andra saker, ett annat djur), därmed har ett brott mot denna punkt i Europakonventionen begåtts! Utöver detta så dikterar han över all min egendom och det är i mina ögon detsamma som att frånta mig den, jag kommer inte åt mina pengar, alltså har de fråntagits mig!!! Det spelar ingen roll att de fortfarande anses vara mina pengar eller att de finns på konton i mitt namn.. Om jag inte får ta ut pengar eller spendera dem så är de utom räckhåll för mig och därmed fråntagna mig. Brott mot Europakonventionen!!Jag drabbades av diabetes år 2005 och fick då 118.200kr via morsans förmånstagarförsäkring via pensionssparande. Denna försäkring eller invaliditetsersättning skulle jag få använda godtyckligt när jag blev fyllda 18 år men föräldrarna berättade inte om denna inna jag flyttade hemifrån vid 19 års ålder och fick en god man (som agerade som förvaltare redan då), senare så har pengar försvunnit... Jag har en orörd fond på cirka 66k kr men när det gäller försäkringen så ligger den på 64k kr idag och jag har bara tillåtits att spendera 20 000kr på prylar och annat enligt egna beräkningar under de tre år som jag haft förvaltare/god man.. 10887kr gick till min förvaltares arvode trots att jag vid ansökan om god man blivit försäkrad av föräldrar samt socialpedagogen att kommunen skulle betala hans lön, detta stämde inte och jag vill ha igen dessa 11k kr.. 


Det är iaf som högst 23k kronor som har försvunnit utan förklaring efter att förvaltaren enligt mig olovligen började att styra över mina pengar och konton. Jag anser inte att rätten har rätt att ge honom denna makt över det som är mitt, det är ett solklart brott mot Europakonventionen att annan person styr över min egendom samt att jag fått mina mänskliga rättigheter kränkta.


Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.


Jag: Alltså begår förvaltaren ett brott mot Europakonventionen ifall han skulle ta ifrån mig min tillgång till internet, något han ska kunna göra genom att säga upp mitt abbonemang hos bredband2 om han blir total förvaltare. Gör han detta är det ett brott mot Europakonventionen, nu har detta inte skett men hot har förekommit om detta,


Artikel 21
1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.

2. Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land.

3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.


Jag: Nu när jag blivit belagd med förvaltarskap/omyndigförklarad så har inte jag samma rätt att bli nämndeman eller väljas in i en styrelse eller ett parti.. Det är ett brott mot mina mänskliga rättigheter och jag anser att förvaltarskapet/omyndigförklaringen i sig strider mot Europakonventionen samt mina mänskliga rättigheter! Jag ville bli politiker och väljas in i Tingsrätten som nämndeman bland annat.. Som läget är nu så har Umeå Kommun och i förlängningen den svenska staten förstört mina möjligheter till att göra detta.. BROTT mot EK och de mänskliga rättigheterna!


Artikel 22
Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.


Jag: Jag upplever ingen social trygghet eftersom att myndigheterna isolerat mig i en soclägenhet som enbart förvaltaren kan säga upp och där SOL-team osv ingår, jag är inte berättigad till de ekonomiska, sociala eller kulturella rättigheter som alla andra som inte står under förvaltarskap åtnjuter.. Jag upplever att jag blivit bestulen på mina rättigheter av kommunen och i förlängningen den svenska staten i och med förvaltarskapet.. Mitt människovärde kan nämligen inte hävdas så länge jag inte har samma värde och samma rättigheter soma alla andra över 18 års ålder att styra min egen egendom och mitt eget liv. Min personliga utveckling hämmas och jag blir allt mer instabil ju mer oförrätter jag utsätts för.


Jag får en förvaltare som tar ifrån mig massor av rättigheter, sen ska jag få ett djurförbud för att jag lämnat en hundvalp hemma för länge när andra som gjort liknande saker hade kommit undan med en varning, men eftersom att jag har förvaltare så passar länsstyrelsen på att utfärda ett totalt djurförbud.. Jag får alltså inte styra mig själv, mitt liv och min egendom och jag får heller inte skaffa husdjur eller ta hand om andras djur.. Som grädde på moset så anser läkare och polis att jag varit psykiskt instabil på senaste tiden (2011-2012) och vill att jag ska bli fråntagen mitt förarbevis för EU-moped klass ett också.. Jag är en trafikfara tydligen!! Trots att jag aldrig hamnat i en olycka, gjort några fel i trafiken osv.. Det enda brott jag gjort är att ha kört trimmad eu-moped under förra sommaren och jag har kört eu-moped sedan mars 2005.. Livet förlorar verkligen sin mening om jag förbjuds från att ha hand om min egendom, ha hand om djur samt från att köra min egen moped.. Då är datorn den enda anledningen kvar att leva för och den känns inte tillräcklig!


Jag behöver som alla andra få styra över mitt eget liv och min egna egendom nu när jag är 22 år gammal och myndig enligt ålder, jag behöver även ha möjligheten att få skaffa husdjur då jag älskar djur och aldrig har gjort ett djur illa på något vis och slutligen så behöver jag få framföra moped då jag behöver kunna ta mig från a till b utan att behöva vänta på bussen, slösa pengar på taxi etc.. Och vanlig moped ska jag inte behöva skaffa när jag har två fina EU-mopeder!!


Artikel 23
1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.

2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.

3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med andra medel för socialt skydd.

4. Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.


Jag: Jag kommer därför inte att arbeta via Aros eller något annat om jag inte får rätt till mer i ersättning, får jag samma summa som nu när jag bara går hemma (från FK, förvaltaren portionerar ut)så tänker jag inte arbeta.. Då går jag hellre hemma.. Tycker inte att förvaltaren bör kontrollera min aktivitetsersättning ifall jag ska jobba, jag har aldrig slarvat med hyra eller annat.. Jag kan handha den själv och ge mig själv mer än femhundra i veckan.


Artikel 25
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.


Jag: Min nuvarande levnadsstandard är inte värdig!!! Jag behandlas som förvaltarens livegne.. Min hälsa har aldrig varit så dålig som den är nu under hela mitt 22 år långa liv!! Och förvaltaren får mig inte att känna ett välbefinnande utan motsatsen, jag får pengar till mat men pengar till kläder får jag aldrig.. Jag har aldrig sen jag flyttade hemifrån fått köpa egna kläder eftersom förvaltarna aldrig gett mig pengar till det!! De gånger jag fått nya kläder har morsan köpt dem.. Bostaden är värdelös för jag får inte besluta i den och är tvungen att ta emot SOL-team.. Jag vill ha en bostad utan stödteam och med rätten att skaffa en vakthund/dobermann.. Allt runt mig är utanför min kontroll men jag har ingen rätt, den äger förvaltaren.. Brott mot europakonventionen samt mina mänskliga rättigheter!


Artikel 28
Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.


Jag: Jag har inte fått någon möjlighet att överklaga de beslut min maktfullkomlige förvaltare har fattat när han gav bort min katt, lät sälja min hund med mera.. Jag har inte kunnat överklaga förvaltarens egenmäktiga handlingar och beslut!!! Brott mot europakonventionen, jag borde ha rätt till advokat och en prövning av domstol. När länsstyrelsen beslagtar ett djur så kan man överklaga, men när förvaltaren gör det så finns det ingen att överklaga till. Överförmyndarkontoret/Överförmyndarnämnden som har i uppgift att granska förvaltare och anmärka om de gör några fel i tjänsten anser aldrig att de gör några fel och utreder inte ens.. DE bara säger att de tycker att han agerat rätt.. Brott mot min mänskliga rättighet att få hans agerande prövat i domstol!! Och jag ska inte behöva vända mig till civilrätten där jag kan måsta betala hela rättegången om jag förlorar, detta handlar inte om ett myndighetsbeslut där jag ska vända mig till dem och gambla om pengar.. Detta handlar om en förvaltare som utsetts av Umeå kommun att förvalta min egendom, sörja för mig som person samt att värna min rätt.. Om denna tjänsteman begår brott mot mig eller tar för mig kränkande beslut så borde detta kunna prövas av domstol eller överinstans utan att jag riskerar en krona! Annars kan han ju kränka mig på alla sätt (vilket han gjort) utan konsekvens om jag inte vågar gambla om femtiotusen.


Artikel 29
1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.

2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.


3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

Jag: Med andra ord så kan man få inskränkningar riktade mot sig om man är en samhällsfara, har begått grova brott etc vilket är helt riktigt. Men jag har inte begått brott eller varit en samhällsfara för att förtjäna detta förvaltarskap/denna i praktiken omyndigförklaring av mig..


Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.


Jag: Okej, men min förvaltare ägnar sig åt detta.. Och kommunen och i förlängningen staten har ju gett honom jobbet att göra detta!! Brott mot Europakonventionen samt mina mänskliga rättigheter!


/Victor Nygren!2 kommentarer:

 1. Art. 14: Du har rätt att söka asyl i andra länder, självklart. Men dessa länder behöver inte tycka att du har skäl för asyl. Du har inte skäl nog att få asyl i andra länder, du är inte förföljd. Ditt djurförbud grundades på ett icke-politiskt brott, och ditt förvaltarskap är inte resultatet av ett brottmål.

  Art. 15: Ja, du får ändra din nationalitet, och du får inte bli påtvingad en ändring. Men du är satt under förvaltarskap och har därför inte samma rätt till beslut som en annan har. Förvaltarskap är inte brott mot mänskliga rättigheterna! Och det var pga allt som hänt innan din diagnos som du fick den.

  Art. 17: Du är ungefär i samma juridiska läge som ett barn. Vad du anser är inte samma sak som vad rätten och världssamfundet ska anse.

  Art. 19: Internet är inte en mänsklig rättighet. Hade internet varit en mänsklig rättighet så hade det varit gratis. Förvaltaren får inte säga upp ditt internet pga att du har åsikter utanför PK-skalan, men det är en kostnad och du får inte missbruka din internetuppkoppling. Använder du den för att göra saker som skadar dig själv så är det förvaltarens uppgift att stoppa dig.

  Art. 21:
  1) Du har fortfarande rösträtt på samma villkor som jag har. Min röst är inte tyngre än din i rösträkningen.
  2) Det är ingen rätt att bli invald. Det är en förmån och ett förtroende. Din förvaltare kan inte hindra att du blir vald, dock ditt tillträde till posten. Och du har helt rätt, som förvaltad så har du inte exakt samma utgångspunkt som en icke-förvaltad. Förvaltarskapet är fortfarande inget brott. Du kan fortfarande bli nämndeman/politiker, men jo, det går lättare om du sköter dig och blir satt utan förvaltare.
  3) Den här punkten har inte på något sätt rört dig.

  Art. 22: Du fick förvaltare för att samhället ska kunna se till att du verkligen får den trygghet och de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter du har rätt till. För du är ganska duktig på att sätta dig i ett läge där ”hamna i skiten” är ett mycket troligt scenario om du inte ändrar ditt beteende. Djur och moped är inga rättigheter. Taxi är ingen rättighet. Kollektivtrafik är ingen rättighet. Fattiga människor får gå eller ordna en billig cykel.

  Art. 23: Det är verkligen ingen rättighet att gå hemma och fisa. Detta är inget du kan säga till om, du har ingen rätt att få gå hemma och kassera in pengar från samhället. Människor måste jobba för sin brödföda. Och du har verkligen inte råd med mer än 500 kronor i veckan för nöje. Sådant ser en vuxen person, att din inkomst är för låg för det och att du itne får leva över dina tillgångar. Vad ska du göra när dina pengar på banken är slut? Du kommer gnälla att staten inte ger dig mer pengar och skylla på något då också. Du gör ju aldrig fel tydligen.

  Art. 25: Inget brott mot Europakonventionen eller MR. Du missförstår artikeln.

  Art. 28: Överförmyndarnämnden kan du överklaga till. Men bara för att du överklagar/anmäler så betyder inte det att fel faktiskt har skett.

  Art. 29: Läs punkt 2 i artikeln. Den är förklaringen.

  Art. 30: Men det gör inte staten. Staten verkar för ditt bästa då ditt agerande visat på att du itne kan sköta och ta hand om dig själv. Det spelar ingen roll att du säger att du kan göra det, du måste VISA att du kan det. Det är inte att släppa tyglarna och sedan se vad som händer, det är att se hur du agerar inom de ramar som är uppsatta för dig.

  SvaraRadera
 2. Victor victor....

  Jag förstår att du inte trivs med din nuvvarande livssituation, jag förstår en del av ditt resonemang, och jag kan köpa att det känns förnedrande att ha en förvaltare. Men vad jag ICKE förstår är att du hela tiden gör saker som bara ger myndigheter och övriga FLER argument att hålla dig under förvaltarskap.Samhället funkar på ett sätt, ett sätt du inte gillar.Men vet du vad? Du har inget val än att finna dig i lagar och regler iaf. Det är precis samma sak för alla andra. Varför gör du saker som kommer att FÖRSVÅRA dig i din kamp mot att bli av med förvaltaren?

  Vad gäller Europakonventionen så har den ingen som helst bäring i ditt fall. Europakonventionen är den europeiska motsvarigheten till FN:s deklaration ang männskliga rättigheter och syftar till att se till att Europas stater inte tillämpar odemokratiska metoder, som att fängsla folk pga deras åsikter, avrätta folk utan rättegång, förfölja minoriteter osv osv..

  Att du känner dig kränkt, överkörd och orättvist behandlad kan jag förstå, men det betyder INTE att myndigheterna brytit mot lagen. Detta har stött och blötts tidigare, myndigheterna har lagen på sin sida och det kan du inte göra nått åt.


  Varför vill du inte visa att du kan sköta dig och på så sätt kunna avveckla förvaltarskapet? Det är ju faktiskt inte svårare än så...

  SvaraRadera