Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 25 april 2012

SKANDIA Barn- och ungdomsförsäkring nr 0891210-¤%¤%-01!


Försäkrad, försäkringstagare och ägare
Victor Nygren Född 1989 -12 - 10


Försäkringens omfattning
(Se försäkringsvillkorens avsnitt C) Försäkringsbelopp


C1 Invaliditetskapital 20,0 basbelopp
C2 Dödsfallskapital 1.0 basbelopp
C3 Sjukersättning per månad 0,1 basbelopp
- från 18 år - karenstid tre månader.


Ersättning för kostnader inom Norden:
C3 Engångsbidrag - högst tre basbelopp per skadefall.
C4 Periodiskt kostnadsbidrag - högst två basbelopp per år - längst till 18 år.
C5 Ersättning vid sjukhusvistelse under minst tre dagar - 0,005 basbelopp per dag - längst till 18 år..
C6 Ersättning vid olycksfallsskada för läke-, tandskade och resekostnader.


Vid försäkringstidens slut.
C8 Rätt att utan hälsoprövning teckna vidareförsäkring i form av liv- och olycksfallsförsäkrng.


Försäkringsårsdag är den första mars.


Förnyelsepremie skall betalas per den 1 mars varje år och bestäms enligt punkt F2 i försäkringsvillkoren.
Första premien är 514kr.


Försäkringstidens slut är 2015-03-01.


För försäkringen gäller allmänna villkor av år 1987 för individuell barn- och ungdomsförsäkring.


Försäkringsbelopp fastställs i kronor enligt punkt A4.1 i försäkringsvillkoren.


Vid försäkringens tecknande tillämpas basbeloppet 35.200 kronor.


Göteborg 1994 -03 - 18.
Livförsäkringsaktiebolaget Skandia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar