Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 25 april 2012

Angående min rätt till särskild förvaltning av gåvor. Lag:


Förmyndares skyldigheter

1 § Förmyndare skall förvalta omyndigas tillgångar och företräda dem i angelägenheter som rör tillgångarna.
Detta gäller inte i fråga om tillgångar som omyndiga enligt lag själva råder över eller som de har förvärvat genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande med villkor att egendomen skall stå under förvaltning av någon annan än förmyndaren, utan bestämmanderätt för förmyndaren, och med angivande av vem som skall utöva förvaltningen (särskild förvaltning). Är särskild förvaltning anordnad, skall den som utövar förvaltningen årligen lämna redovisning över förvaltningen till förmyndaren.
Förmyndaren företräder i övrigt den omyndige när detta inte enligt lag skall göras av någon annan. Lag (1994:1433).
Gode mäns och förvaltares skyldigheter

2 § Gode män och förvaltare skall, i den mån det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person.
Även om det inte framgår av förordnandet, omfattar den gode mannens eller förvaltarens uppdrag inte sådana tillgångar som har ställts under särskild förvaltning. Är särskild förvaltning anordnad, skall den som utövar förvaltningen årligen lämna redovisning över förvaltningen till den gode mannen eller förvaltaren, om det faller inom ramen för den gode mannens eller förvaltarens uppdrag att ta emot en sådan redovisning. Lag (1994:1433).Som ni kan läsa så hade jag alltså rätt till att ställa min förmånstagarförsäkring via pensionssparande på ursprungligen 118.200 skr under särskild förvaltning men detta har varken god man, SOC, Överförmyndarnämnden, Rätten eller föräldrarna upplyst mig om.. Även min fond som just nu är på 60k skr och som är en gåva av morföräldrarna har jag rätt till att ställa under särskild förvaltning av någon som jag utser enligt den första lagtexten.. Ingen har upplyst mig om detta och det har skadat mig eftersom att pengarna på grund av detta kommit under förvaltning av fel personer..

Antingen bör jag själv bli utsedd till "särskild förvaltare" över dessa pengar eller så bör en släkting som morfar, eller föräldrarna utses till detta. Jag vill här kräva en utredning om varför ingen upplyst mig om min rätt till särskild förvaltning av tillgångar samt yrka på att särskild förvaltare utses, helst jag själv men annars en släkting.. Av alla pengar som är gåvor (fonden) samt förmånstagarförsäkring (invaliditesersättningen). Kvar för Robert att förvalta då blir aktivitetsersättningen på 8995kr/mån.. Vem har gjort fel som inte upplyst mig om rätten till särskild förvaltning? Jag kräver ersättning av denne.

Enligt den andra lagtexten så står det klart och tydligt att egendom som satts under "särskild förvaltning" inte ska omfattas av förvaltarskapet. Om denna egendom styrs av föräldrar så kommer jag åt den enklare vilket skulle vara mycket bättre för mig. Förvaltarna är svårare att rubba när de säger nej...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar