Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 14 mars 2012

Hovrättsförhandlingen angående förvaltarskap. Fett mkt som Hovrätten missuppfattar och som inte stämmer och de har fått en felaktig bild av min situation och mina behov. (Oktober 2010)Överklagan i Hovrätten:

Hovrätten för övre Norrland

Överklagat avgörande
Umeå Tingsrätts slutliga beslut 2010-03-22 i Ä 2503-09

Klagande
Victor Nygren, 891210-"!"#
Istidsgatan 53
906 55 Umeå

Ombud och rättegångsbiträde enligt föräldrabalken: Jur.kand. Anders Dahl
Rådhusesplanaden 16B
903 28 Umeå

Motparter
1. Håkan Gyllin
Fågelsångsvägen 4
903 54 Umeå

2. Överförmyndarnämnden i Umeå kommun
901 84 Umeå

Saken
Anordnande av förvaltarskap

Hovrättens avgörande


1. Hovrätten avslår överklagandet.

2. Anders Dahl tillerkänns för det biträde han har lämnat Victor Nygren i hovrätten ersättning av allmänna medel med 15 590 kr, varav 11 340 kr avseende arbete, 1040 kr tidsspillan, 92 kr utlägg och 3118 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

Yrkanden m.m i Hovrätten

Victor Nygren har yrkat- som han slutligen bestämt sin talan - att hovrätten upphäver förvaltarskapet. I andra hand har han yrkat att hovrätten undanröjer tingsrättens beslut och visar målet åter till tingsrätten för erfoderlig behandling. För det fall hans första- eller andrahandsyrkande inte bifalls har han yrkat att hovrätten begränsar förvaltarskapet till att avse enbart hans sparkapital. Victor Nygren har även yrkat att hovrätten inhämtar ett nytt läkarintyg.

Håkan Gyllin och Överförmyndarnämnden har bestritt ändring.

Hovrätten har hållit sammanträde i målet.

Hovrättens skäl

Victor Nygren har till stöd för sitt överklagande anfört i huvudsak följande. Han har inget behov av förvaltare. Tingsrättens beslut bör därför upphävas. - Tingsrätten har beslutat om förvaltarskap utan att dessförinnan ha inhämtat ett läkarintyg. Det läkarintyg som fanns vid tingsrätten är utfärdat i januari 2008 och därmed för gammalt för att ge en rättvisande bild av hans aktuella situation. Det saknades således tillfredsställande utredning i målet vid tingsrätten. Tingsrättens beslut bör därför undanröjas och återförvisas till tingsrätten.- Han bör åtminstone själv få besluta om viss egendom. Förvaltarskapet ska begränsas till att enbart avse hans sparkapital.

Håkan Gyllin har anfört sammanfattningsvis följande. Som god man sedan drygt ett år och numera även som förvaltare för Victor Nygren är det hans bestämda uppfattning att Victor Nygren inte klarar av att sköta sin ekonomi på egen hand. Victor Nygrens problem har fortsatt även efter tingsrättens beslut. De medel som Victor Nygren får på eget bankkonto använder han mest till att köpa gåvor åt kvinnor i hans närhet. Victor Nygren är för snäll och klarar inte av att säga nej när dessa kvinnor försöker "klå" honom på pengar. Victor Nygren har god intelligens men saknar sinne för proportioner. Han har svårt att skilja mellan rätt och fel samt är lättledd. Detta tillsammans med hans övriga sjukdomsbild gör att han behöver förvaltarskap som omfattar hela hans ekonomi, annars skulle hans pengar snabbt försvinna. Förra året gav Victor Nygren bort en tv för 13000 kr till en tjej
(Lögn med TVn, jag beställde en TV för tiotusen till en tjej som vi kan kalla för Tessan och med försäkring och frakt så blev kostnaden 13000kr. Den här TVn beställdes på fredagen och skulle levereras till henne klockan 16:00 på måndagen. Men jag ringde förvaltaren klockan 15:00 och berättade om situationen för att jag ångrat mig och vi stoppade köpet i sista stund och fick tillbaka alla pengar. Hon fick alltså aldrig TVn och jag beställde den men köpte den aldrig.)

Forts..

Överförmyndarnämnden har anfört i huvudsak följande. Under tingsrättens sammanträde framförde Victor Nygren att han inte ville medverka till utfärdande av ett nytt läkarintyg, då han ansåg att han därmed skulle få en diagnos och att ett nytt läkarintyg skulle vara till hans nackdel. - För att kunna stödja och hjälpa Victor Nygren på ett optimalt sätt framför allt avseende hans egendom krävs ett förvaltarskap. Ett godmansskap omfattande hans egendom är helt meningslöst. Han saknar förmåga att samarbeta med en god man kring sina pengar, vilket visade sig under den tid godmansskapet var anordnat för att förvalta egendom. Det har tydligt framkommit genom förvaltaren och även under Tingsrättens sammanträde att Victor Nygren systematiskt blir utnyttjad ekonomiskt av mindre nogräknade personer.

Victor Nygren har vid sammanträdet i hovrätten uppgett bla. följande. Han anser att han inte behöver någon förvaltare. Om hans pappa visar hur man betalar räkningar så kommer han nog att klara av det på egen hand. Han fick tidigare aktivitetsstöd från Försäkringskassan men för tre månader sedan drogs det in. Eftersom han inte har någon inkomst har Håkan Gyllin betalat hans hyra med pengar från hans sparkapital. Det tycker han är fel. Sparkapitalet vill han hellre använda till utlandsresor och nöjen och dylikt. Hyran bör i stället betalas av antingen socialtjänsten eller hans föräldrar. Solteamet besöker honom tre gånger per dag. Dessutom kommer personal från Athena med kvällsfika åt honom (Stämmer inte, de påminner mig om att jag ska fika och kommer inte med fikat åt mig, rätten missuppfattade). Han får mat av sina föräldrar minst tre gånger per vecka (förut). Han går sedan i mars i år på en folkhögskola men han tänker nu hoppa av skolan. Han hade en katt som han inte fick ta med sig till folkhögskolan. Han lämnade därför katten hemma. I två veckors tid gick hans föräldrar hem till hans lägenhet och matade katten. Håkan Gyllin ringde sedan till honom och berättade att han hae givit bort katten. (Det var faktiskt så att soc och Håkan själva ville att jag skulle börja på folkhögskolan och sen när jag ifrågasatte detta med hänsyn till min katt så sa de att det "ordnar vi senare") Han anser att en förvaltare inte ska ha sådan makt och detta är en av anledningarna till att han inte vill ha förvaltare. En annan anledning till att han inte vill ha förvaltare är att hans pengar då är låsta av Överförmyndarnämnden. Om han vill ta ut pengar krävs en ansökan först till förvaltaren och sedan en till Överförmyndarnämnden. Det kan vara ett problem att tjejer utnyttjar honom men han föredrar att själv ha kontrollen över sina pengar. När det gäller TV:N, så ville han vara hygglig med en tjej som bara hade en tjock-tv men som ville ha en platt-tv. Han ville imponera på henne och ticka ut i mängden och därför köpte han en tv till henne.

(Nej, ni missuppfattade mig igen.. Jag köpte ingen TV åt henne utan hon var nära på att få den men fick den aldrig. Jag beställde den åt henne men avbokade tillsammans med Håkan beställningen i sista stund och därmed så fick hon den aldrig).

Victor Nygren har i hovrätten ingett ett läkarintyg utfärdat den 5 oktober 2010 av överläkaren Helena Granberg vid rehabenheten på vuxenpsykiatriska mottagningen, Norrlands universitetssjukhus. Av intyget framgår att Helena Granberg är patientansvarig läkare för Victor Nygren. (Nej, vi hade aldrig träffats tidigare och jag fixade ett intyg i all hast innan rättegången. Hon läste på i gamla journaler om mig innan hon skrev intyget men kände mig inte). I intyget har hon angett bl.a. att Victor Nygren "uppger" klara svårigheter med att betala räkningar men att hon i nuläget inte kan ta ställning till om ett förvaltarskap behövs, dock att han åtminstone bör ha en god man.

(Nej, jag uppgav att jag aldrig betalat räkningar förr i hela mitt liv och därför inte visste hur man gör.. Men jag sa samtidigt att om farsan eller ngn visar hur man gör så klarar jag av det precis som alla andra. Har aldrig uppgett klara svårigheter med att betala räkningar och jag har aldrig fått skulder i hela mitt liv. Några förseningar har skett den senaste termnen och jag har fått klagomål men det är min NYA förvaltare Robert Marklund som bär ansvaret och som ska betala dessa så jag har inte gjort något fel.)

Hovrättens bedömning

Den utredning som finns i målet utgör tillräckligt underlag fför bedömningen av Victor Nygrens hälsotillstånd. Hovrätten finner därför inte skäl att inhämta något nytt läkarintyg. Det finns heller ingen anledning att återförvisa målet till tingsrätten.

Av utredningen framgår att Victor Nygren är i mycket stort behov av stöd och hjälp i sin tillvaro. Det framstår dessutom som uppenbart att han inte kan sköta sin ekonomi på egen hand. Av utredningen framgår även att Victor Nygren är lättledd och att det finns en stor risk för att han blir utnyttjad ekonomiskt av andra personer. För att motverka att detta sker är det inte tillräckligt med ett godmansskap eller att han på något mindre ingripande sätt än genom förvaltare får hjälp med att förvalta sin egendom. Hovrätten delar därför tingsrättens bedömning att ett förvaltarskap avseende förvaltning av Victor Nygrens egendom bör anordnas. Det finns inte skäl att begränsa förvaltarskapet till att avse endast viss egendom. Förvaltarskapet ska alltså omfatta all hans egendom. Tingsrättens beslut ska således stå fast.

(Bara för att jag lyssnat på mina två sockontakter och mina föräldrar och gått med på solteam, Athena osv så används det sedan emot mig för att motivera förvaltarskap.. Man ska aldrig någonsin ta emot hjälp från myndigheter och soc (förutom den som stavas kontanter) för då kan rätten tycka att man är i behov av förvaltare som har så mkt hjälp i vardagen...)

Övrigt

Anders Dahl har yrkat ersättning bl.a. för 12.8 timmars arbete. Hovrätten ifrågasätter inte att målet krävt mer arbete än vad som är brukligt i denna typ av mål. Hovrätten finner emellertid att en rimlig tidsgång inte kan överstiga tio timmar. Anders Dahl får således anses skäligen gottgjord med ersättning för tio timmars arbete. Han ska därutöver tillerkännas begärd ersättning för tidsspillan och utlägg.

Överklagan till Högsta Domstolen togs inte upp!!

Beslutsfattare i Hovrätten: Hovrättspresidenten Anders Iacobaeus, hovrättsrådet Kristina Johansson (referent) och tf. hovrättsassessorn Malin Bergström har deltagit i avgörandet. Enhälligt.

4 kommentarer:

 1. Om du vill slippa förvalttare och godman flytta utomland i ett år så är allt ok

  Jag vet vad jag pratar om

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och du menar att jag inte skulle ha förvaltare/ god man den dagen jag återkom?

   Du vet vad du pratar om?

   Du har rätt i all varkeb djurförbud eller förvaltarskap gäller utomlands dock.

   Radera
 2. Nja han är i behov av insulin, han kan inte tvätta sina kläder, han kan inte göra en budget, han kan inte låta bli att falla för frestelser. Han har inga pengar för ändamålet. Det blir nog ingen flytt utomlands.....

  Hans hjälpbehov är större än hans frihet för tillfället, om han lagt ner all sin energi under året som gått på att göra dessa hjälpbehov onödiga så skulle förvaltarskapet och SoL-team varit ett minne blott...men han väljer att tro att han kan påverka det juridiskt istället för att påverka det genom att visa att han är en människa som inte behöver hjälpbehov.

  EPIC FAIL..................

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är i behov av insulin då jag har diabetes, helt korrekt. Jag kan inte tvätta kläder, men hur svårt kan det vara att lära sig? Är det mitt fel att morsan, morfar eller farsan hämtar kläderna hela tiden och tar hem och tvättar dem? Jag kan göra en budget, hur tror du annars att jag lyckades med köpet av dobermannvalpen som fanns i Malmö helt på egen hand? Pengar ja, som jag förstår det så behöver jag bara sälja iväg lite prylar så får jag fickpengar! Flytt eller resa, något av det kan det mycket väl bli.

   Min frihet är viktigare än allt annat! Jag är en svensk på så sätt att jag tänker som svenssons, och med det menar jag att jag blir avundsjuk när folk har mer friheter än mig.. Jag tål fan inte att se människor som Hannah Widerstedt längre utan att bli förbannad då jag anser hon och andra liknande puckade brudar i större behov av förvaltarskap än vad jag är. Det gör mig på dåligt humör att se alla andra (inklusive riktigt efterblivna), utan förvaltare medans jag själv måste vara under ett förvaltarskap.. Riktigt efterblivna klarar sig med GOD MAN och detta beror på att de är som barn och lyssnar på sina gode män. Förvaltarskap är inte till för efterblivna, tvärtom så är det till för oss lite mer intelligenta som vågar ta våra egna beslut och strunta i vad gode mannen säger!

   Jag har lagt ned tid på att visa SoL-teamet att jag klarar av olika saker men när det gäller just tvätten och städ så har föräldrarna kommit. Men mat och matinköp samt disk brukar jag göra helt själv oftast och annars tillsammans med SoL-teamet.

   Samarbete med förvaltaren i all ära, men jag är även intresserad av att den gamla förvaltaren ställs till svars för sina brott mot mig samt att mina 35k som försvunnit återinsätts på mitt konto. Det är inte klart med pengarna än och vad gäller tidigare förvaltaren så finns det fortfarande insatser.

   .

   Radera