Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 14 mars 2012

Förhandlingarna i Tingsrätten om anordnande av förvaltarskap, Håkan erkänner att han tvingats agera som förvaltare bl.a. (Januari/februari 2010)Hur resonerade Tingsrätten och min ex-förvaltare Håkan Gyllin angående förvaltarskapet?

Umeå Tingsrätt

Parter

Sökande
Håkan Gyllin, 630927-8239
Fågelsångsvägen 4
903 54 UMEÅ

Motpart
VICTOR Fernando Nygren, 891210-"#¤"
Istidsgatan 53
90655 Umeå

Offentligt biträde: Jur. kand. Anders Dahl
c/o Dahls Juridiska Byrå
Rådhusesplanaden 16 B
903 28 Umeå

Saken
Anordnande av förvaltarskap

Tingsrättens avgörande

Tingsrätten anordnar, med upphävande av tidigare anordnat godmansskap avseende hjälp med att för valta Victor Nygrens egendom, förvaltarskap för Victor Nygren. Förvaltarskapet begränsas till att avse förvaltningen av Victor Nygrens egendom. Till förvaltare förordnas Håkan Gyllin, Fågelsångsvägen 4, 903 54 Umeå. Tingsrätten erinrar om att godmanskapet för Victor Nygren kvarstår och att Håkan Gyllin alltjämt är förordnad till god man för Victor Nygren för att bevaka Victor Nygrens rätt och sörja för hans person.

Anders Dahl tillerkänns av allmänna medel ersättning med 12 562 kr 37 öre, varav 9468 kr 90 öre för arbete, 520 kr för tidsspillan, 61 kr för utlägg och 2512 kr 47 öre för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

Bakgrund och yrkanden
Håkan Gyllin har i skrift inkommen den 15 oktober 2009, i egenskap av god man för Victor Nygren, yrkat på att tingsrätten ska anordna förvaltarskap för Victor Nygren och att förvaltarskapet ska begränsas till att avse Victor Nygrens egendom. Håkan Gyllin har även samtyckt till att han förordnas till förvaltare för Victor Nygren.

Victor Nygren har bestritt Håkan Gyllins yrkande.

Tingsrätten har den 15 mars 2010 hållit sammanträde i ärendet.

Utredning

Som grund för sin talan har Håkan Gyllin i huvudsak anfört följande. Victor Nygren kan på grund av sitt hälsotillstånd inte själv förvalta sin egendom. Bland annat blir han lätt lurad och utnyttjad, vilket har förekommit i en inte obetydlig omfattning. Håkan Gyllin förordnades den 30 juni 2009 till god man för Victor Nygren för att bland annat förvalta hans egendom. Denna åtgärd har inte varit tillräcklig för att kunna tillgodose Victor Nygrens behov av hjälp med att förvalta sin egendom då samarbetet dem emellan inte har fungerat så bra.

Victor Nygren har som grund för sin inställning anfört i huvudsak följande. Han har inga medicinska problem som innebär att han inte själv skulle kunna förvalta sin egendom. Han är därför fullt kapabel att själv förvalta sin egendom och han låter sig inte utnyttjas.

Överförmyndarnämnden i Umeå har yttrat sig och i huvudsak anfört följande. De tillstyrker Håkan Gyllins ansökan. Under den tid Håkan Gyllin varit förordnad till god man har han, mot sin vilja, tvingats agera som en förvaltare för att på så sätt skydda Victor Nygrens egendom mot mindre nogräknade personer. Det har under denna period visats att Victor Nygren saknar förmågan att samarbeta med en god man. Överförmyndarnämnden har även tillstyrkt att Victor Nygren förordnas till förvaltare.

I ärendet har ingivits ett läkarintyg utfärdat den 8 januari 2008 av överläkaren Mirsrada Kadric och kuratorn Sibylla Lindgren som beskriver Victor Nygrens medicinska tillstånd.
Tingsrättens skäl

Av utredningen i ärendet framgår att Victor Nygren på grund av sjukdom inte kan vårda sin egendom. Frågan tingsrätten då har att ta ställning till är huruvida Victor Nygrens behov av hjälp kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt än genom att förvaltarskap anordnas.

Av de uppgifter som lämnats in i ärendet har det framgått att Victor Nygren saknar insikt om sitt behov av hjälp med att förvalta sin egendom. Det har även framgått att samarbetet mellan Victor Nygren och den godemannen inte fungerat. Tingsrätten besömer att de samarbetsproblem som funnits mellan Victor Nygren och godemannen inte kan lösas genom att någon annan förordnas till god man.
Tingsrätten finner på grund av det ovan sagda att Victor Nygrens behov av hjälp med att förvalta sin egendom inte kan tillgodoses enbart genom ett godmansskap. Förvaltarskap ska därför anordnas för Victor Nygren avseende förvaltning av dennes egendom. Till förvaltare bör Håkan Gyllin utses.

Anders Carlbaum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar